Sulje

Wärtsilä Oyj Abp

Tilinpäätöstiedote 2017

Katso webcast

"Vuoden aikana nähdyt suotuisat tilaustrendit kehittyivät myönteisesti myös neljännellä neljänneksellä. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa liiketoimintaa."

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

2017 – vankan liikevaihdon ja vahvan tilauskertymän vuosi

”Vuosi 2017 kehittyi odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi hieman voimalaitostoimitusten lisääntymisen ansiosta. Kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla, mihin vaikutti osaltaan vuoden viimeisen neljänneksen myönteinen liiketoimintojen jakauma. Vuoden aikana nähdyt suotuisat tilaustrendit kehittyivät myönteisesti myös neljännellä neljänneksellä. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa liiketoimintaa.

Huoltomarkkinat vilkastuivat vuoden jälkipuoliskolla, vaikka offshore- ja kauppalaivasegmenttien volyymit jäivätkin pieneksi. Olen erittäin tyytyväinen Services-liiketoiminnan tilauskertymän kasvuun, joka on osoitus siitä, että asiakkaamme arvostavat entistä enemmän pitempiaikaisia kumppanuuksia. Energy Solutions -liiketoiminnan saamia tilauksia vauhdittivat kehittyvien markkinoiden lisääntyneet investoinnit energiainfrastruktuurin modernisointiin sekä lisääntyvä tarve joustavalle energiakapasiteetille, joka tukee siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin. Merenkulkualalla kauppalaiva-asiakkaiden tunnelmat paranivat vuoden jälkipuoliskolla, ja risteily- ja kaasunkuljetussegmenttien kysyntä pysyi hyvänä. Näiden ansiosta Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi.

Vuoden aikana Wärtsilä esitteli älykkääseen merenkulkuun ja älykkääseen energia-alaan liittyvät visionsa. Visioissa Wärtsilä sitoutuu edistämään vähäpäästöistä taloutta ja tarjoamaan älykkäitä tapoja tuottaa ja käyttää energiaa. Olemme lanseeranneet merenkulkuun tarkoitetun hybridivoimamoduulin, kehittäneet alusten kauko-ohjaukseen liittyvää osaamistamme, esitelleet uudenlaisia huoltokonsepteja sekä laajentaneet toimintaamme energian talteenottoon ja ohjelmistoratkaisuihin. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Wärtsilä lisää asiakkaan saamaa arvoa energiatehokkuuden, elinkaarioptimoinnin ja innovatiivisten ratkaisujen avulla.

Uskon, että jatkossa ydintoimintaamme on älykkään teknologian kehittäminen ja uusien liiketoimintamallien integrointi tarjontaamme. Näin luomme pitkäaikaista arvoa sekä omistajillemme että koko yhteiskunnalle. Vuoden 2018 osalta kysyntänäkymät ovat jonkin verran parantuneet. Pitkäaikaisten huoltosopimusten ja teknisesti vaativan asennuskantamme lisääntymisen johdosta huoltoliiketoiminnassamme on edelleen kasvumahdollisuuksia. Käynnissä olevien hankkeiden ja suotuisten markkinatrendien ansiosta odotamme energiaratkaisujemme kysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Merenkulkuteollisuuden markkinatilanteen odotetaan kohentuvan, mikä tukee kysynnän vankkoja näkymiä.”

Jaakko Eskola Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2018

Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Hyvä Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa. Parantuvasta tunnelmasta huolimatta merenkulun markkinaympäristö säilyy haastavana ylikapasiteetin ja rahoituksen puutteen vuoksi.


Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 3.171 milj. euroa (3.143), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee tilauskannasta.

Keskeistä

Neljäs neljännes

 • Tilauskertymä kasvoi 14% 1.514 milj. euroon (1.324)
 • Liikevaihto laski 7% 1.445 milj. euroon (1.559)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (0,85)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 244 milj. euroon (253), mikä oli 16,9% liikevaihdosta (16,3)
 • Tulos/osake oli 0,86 euroa (0,87)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 276 milj. euroon (235)

 Katsauskausi tammi-joulukuu 2017

 • Tilauskertymä kasvoi 15% 5.644 milj. euroon (4.927)
 • Liikevaihto kasvoi 3% 4.923 milj. euroon (4.801)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (1,03)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 590 milj. euroon (583), mikä oli 12,0% liikevaihdosta (12,1)
 • Tulos/osake kasvoi 1,95 euroon (1,79)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 430 milj. euroon (613)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 8% 5.064 milj. euroon (4.696)
 • Osinkoehdotus 1,38 euroa osakkeelta (1,30). Osinko maksetaan kahdessa erässä.
Avainluvut
MEUR 10-12/2017 10-12/2016 Muutos 1-12/2017 1-12/2016 Muutos
Tilauskertymä 1 514 1 324 14% 5 644 4 927 15%
Tilauskanta kauden lopussa 5 064 4 696 8%
Liikevaihto 1 445 1 559 -7% 4 923 4 801 3%
Liiketulos¹ 225 231 -3% 552 532 4%
% liikevaihdosta 15,6 14,8 11,2 11,1
Vertailukelpoinen liiketulos 244 253 -4% 590 583 1%
% liikevaihdosta 16,9 16,3 12,0 12,1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 254 262 -3% 626 618 1%
% liikevaihdosta 17,5 16,8 12,7 12,9
Tulos ennen veroja 215 226 -5% 506 479 6%
Tulos/osake, euroa 0,86 0,87 1,95 1,79
Liiketoiminnan rahavirta 276 235 430 613
Korolliset nettovelat kauden lopussa 234 150
Bruttoinvestoinnit 255 146
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,07
¹ Neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 19 milj. euroa (22), joista 18 milj. euroa (22) liittyi rakennejärjestelyihin ja 1 milj. euroa (0) yrityshankintoihin ja muihin kuluihin. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2017 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 37 milj. euroa (51), joista 36 milj. euroa (48) liittyi rakennejärjestelyihin ja 2 milj. euroa (3) yrityshankintoihin ja muihin kuluihin.
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.