Sulje
Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2017 2016 10–12
/2017
10–12
/2016
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos 383 357 167 172
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 134 138 42 34
Rahoitustuotot ja -kulut 47 53 10 5
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -17 -6 -7 -1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -13 -14 -6 -5
Tuloverot 122 123 48 55
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 657 650 254 260
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -264 89 -212 -171
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -27 162 72 210
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 189 -167 199 -28
Käyttöpääoman muutos -102 84 58 11
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 555 734 312 271
Rahoituserät ja verot:
Korkotuotot 1 2
Korkokulut -6 -13 1 -3
Muut rahoitustuotot ja -kulut -2 19 -3 1
Maksetut verot -119 -127 -37 -34
Rahoituserät ja verot -126 -121 -36 -36
Liiketoiminnan rahavirta 430 613 276 235
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat -191 -81 -45
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -64 -55 -34 -20
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 17 18 13 8
Muiden investointien myynnit 2 1 1
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 1 1
Investointien rahavirta -235 -126 -66 -11
Rahavirta investointien jälkeen 195 487 211 224
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 90 131
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -101 -91 -1 -1
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 2 -4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -5 -125 -109 -98
Maksetut osingot -264 -250 -14
Rahoituksen rahavirta -278 -339 -125 -100
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -83 148 86 125
Rahavarat tilikauden alussa 472 334 292 345
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -10 -9 2 3
Rahavarat tilikauden lopussa 379 472 379 472

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.