Sulje
Konsernin tase
MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 237 1 112
Aineettomat hyödykkeet 340 322
Aineelliset hyödykkeet 338 394
Sijoituskiinteistöt 11 12
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 83 84
Muut sijoitukset 13 15
Korolliset sijoitukset 5 6
Laskennalliset verosaamiset 123 141
Myyntisaamiset 109 13
Muut saamiset 18 18
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 277 2 116
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 051 1 042
Myyntisaamiset 1 307 1 220
Verosaamiset 53 46
Muut saamiset 539 494
Rahavarat 379 472
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 331 3 275
Varat yhteensä 5 607 5 391
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -133 -57
Arvonmuutosrahasto -10 -39
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -38 -45
Kertyneet voittovarat 2 156 2 032
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 371 2 288
Määräysvallattomien omistajien osuus 24 34
Oma pääoma yhteensä 2 396 2 321
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 517 520
Laskennalliset verovelat 102 93
Eläkevelvoitteet 154 168
Varaukset 52 44
Saadut ennakot 64 58
Muut velat 1 1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 889 884
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 102 108
Varaukset 209 206
Saadut ennakot 459 458
Ostovelat 539 502
Verovelat 83 78
Muut velat 931 833
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 323 2 186
Velat yhteensä 3 212 3 070
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 607 5 391

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.