Sulje

Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2017

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

Vuonna 2017 konserni otti käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat uudet tai muutetut standardit.

Uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit – kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta, uudet yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset sekä uusi odotettuja luottotappioita koskeva kirjanpitokäsittelymalli, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty.

IFRS 9:n käyttöönotto aiheutti joitain muutoksia suojauslaskentaan liittyvissä prosesseissa ja esittämistavoissa. Uusi malli yhdistää kirjanpitokäsittelyn riskienhallintaan ja sallii nettosuojauksen, minkä johdosta kirjattavat voitot ja tappiot esitetään erillisellä rivillä konsernin tuloslaskelmassa. Rahoitusvarojen arvonalentumista koskeva muutos koskee pääasiassa myyntisaamisiin liittyvien luottotappioiden kirjaamista elinkaarimallin avulla.

Standardin käyttöönoton aiheuttamat oman pääoman ja myyntisaamisten oikaisut olivat arvoltaan –3 milj. euroa. Vertailukauden muita lukuja ei ole oikaistu.

Ensimmäistä kertaa standardin vaatimuksia sovellettiin 1. tammikuuta 2017. Tällöin konsernin rahoitusinstrumentit sisälsivät alla luetellut erät ja uudelleenluokittelut.

Rahoitus-
instrumenttien
uudelleenluo-
kittelu IFRS 9:n
soveltamisen
seurauksena
Arvostus-
ryhmä
IAS 39
Arvostus-
ryhmä
IFRS 9
Kirjan-
pito-
arvo,
MEUR
IAS 39
Kirjan-
pito-
arvo,
MEUR
IFRS 9
Muutos
Pitkäaikaiset
rahoitusvarat
Muut sijoitukset
(osakkeet)
Myytävissä olevat
sijoitukset
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
15 15
Korolliset
sijoitukset
Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
6 6
Muut saamiset Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun
hankintamenoon
6 6
Lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Myyntisaamiset Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun
hankintamenoon
1 220 1 214 -6
Sijoitukset
yritystodistuksiin
Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun
hankintamenoon
Muut saamiset Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun
hankintamenoon
10 10
Johdannaiset
(suojauslaskennan alla)
Rahavirran suojaus
(käypään arvoon
muun laajan
tuloksen kautta)
Käypään arvoon
muun laajan
tuloksen kautta
9 9
Johdannaiset
(ei suojauslaskentaa)
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
Myytävissä olevat
myyntisaamiset
Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
3 3
Rahavarat Lainat ja muut saamiset Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
472 472
Lyhytaikaiset
rahoitusvelat
Johdannaiset
(suojauslaskennan alla)
Rahavirran suojaus
(käypään arvoon
muun laajan
tuloksen kautta)
Käypään arvoon
muun laajan
tuloksen kautta
31 31
Johdannaiset
(ei suojauslaskentaa)
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
13 13
Muut velat Jaksotettuun
hankintamenoon
kirjattavat
rahoitusvelat
Jaksotettuun
hankintamenoon
6 6

Muutoksilla standardiin IAS 7 Rahavirtalaskelmat – Disclosure Initiative pyritään selventämään IAS 7:n mukaisia rahoitustoimintojen tilinpäätöstietoja. Esimerkiksi rahoitustoimintaan liittyvien velkojen alku- ja loppusaldot täsmäytetään jatkossa erillään muiden saamisten ja velkojen muutoksista. Muutoksilla oli vaikutusta konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.

Muutokset standardiin IAS 12 Tuloverot – laskennallisten verosaamisten kirjaaminen realisoitumattomista tappioista selkeyttävät vaatimuksia, jotka liittyvät käypään arvoon kirjattavista velkainstrumenteista kirjattuihin laskennallisiin verosaamisiin. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen.

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen

Vuonna 2018 konserni soveltaa seuraavia uusia tai muutettuja IASB:n julkaisemia standardeja ja tulkintoja.

Uusi IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin, jota sovelletaan asiakassopimuksista saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. Se korvaa nykyiset myyntituottoja koskevat standardit, kuten IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotto sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu luovutettuja tavaroita tai palveluja vastaan. Uutta standardia soveltaessaan yhteisön on arvioitava, kirjataanko myyntituotto ajan kuluessa vai yhtenä ajankohtana. Yhteisön on arvioitava muuttuvan vastikkeen ja rahan aika-arvon vaikututusta transaktiohintaan. IFRS 15 edellyttää, että yhteisö esittää määrällisiä ja laadullisia tietoja asiakassopimuksistaan, sopimuksiin sisältyvistä suoritevelvoitteistaan sekä merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista. Konserni soveltaa uutta standardia sen voimaantulopäivästä lähtien täysin takautuvasti.

Konsernijohto arvioi, että tuotetoimituksia, lyhytaikaisia palvelutilauksia sekä lyhytaikaisia projekteja koskevien sopimusten kohdalla yksilöidään standardin mukaisesti yleensä yksi suoritevelvoite, ja myyntituotto kirjataan yleensä yhtenä ajankohtana määräysvallan siirtyessä.  

Konsernijohto arvioi, että myös pitkäaikaisia palvelutilauksia sekä pitkäaikaisia projekteja koskevien sopimusten kohdalla yksilöidään yleensä yksi suoritevelvoite ja että myyntituotto kirjataan yleensä yhtenä ajankohtana. Standardin IFRS 15 käyttöönoton myötä myyntituoton tuloutusmenetelmä muuttuu kahdella liiketoimintalinjalla: pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset sekä kaasuratkaisuihin liittyvät pitkäaikaishankkeet.

Pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa asiakkaalle tuotetaan hyötyä ajan kuluessa sopimuskauden aikana. Myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttuu tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste sopimuksessa määriteltyjen suoritettujen palveluiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella). Tavanomaiset huoltoaikataulut huomioiden sopimuskohtainen myyntituottojen tuloutus tullee viivästymään. Kaasuratkaisuihin liittyvissä pitkäaikaishankkeissa asiakkaalle tuottavat arvoa lähinnä projektisuunnittelu, hankinnat sekä projektinhallinta, ja valmistus on yleensä ulkoistettu. Myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttuu tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste työsuoritteiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella).

Vuodesta riippuen nämä kaksi liiketoimintalinjaa tuottavat noin 10–15 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Koska konsernilla on laaja portfolio sopimuskauden eri vaiheissa olevia sopimuksia, vaikutus konsernin liikevaihtoon tasoittuu vuosien välillä. Muutosten oikaisuvaikutus omaan pääomaan on –10 milj. euroa.

Projektiliiketoiminnassa sopimuksissa on yleensä sopimussakon sisältäviä ehtoja. Todennäköisiksi arvioidut sopimussakot kirjattiin aiemmin kustannusvarauksiksi. IFRS 15:ssä sopimussakkoja käsitellään muuttuvana vastikkeena, ja ne tulee arvioida sopimuksen syntymisajankohtana. Selvityksen mukaan tämä pienentää konsernin kirjattavaa myyntituottoa jossain määrin, kun menoina kirjattavat sopimussakot vähennetään IFRS 15:n mukaisesti myynnistä.

Muutokset standardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut* - Clarification and Measurement of Sharebased Payment Transactions (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät eräiden osakeperusteisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä. Ne koskevat seuraavia osa-alueita: käteisvaroina maksettavien maksujen arvostaminen, osakeperusteiset maksut, joista on vähennetty lähdevero sekä osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IFRS 4 Vakuutussopimukset - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts  (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): Muutoksilla vastataan toimialan huoleen liittyen soveltamisen aloittamiseen eri ajankohtina. Standardiin tuodaan kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa tilapäisen kirjanpidossa syntyvän väliaikaisen yhteensopimattomuuden ja volatiliteetin helpottamiseksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRIC 22: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration* (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää, miten transaktion toteutumispäivä määritetään sovellettaessa standardia IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset. Ohjeistuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa käytäntöjä. Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Seuraavaa, IASB:n jo julkistamaa uutta standardia tullaan soveltamaan vuonna 2018 tai myöhemmin voimaantulopäivästä riippuen. 

Uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): IFRS 16 -standardi muuttaa vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä edellyttämällä vuokralle ottajilta operatiivisten vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä, mikäli asiakas kontrolloi vuokraamansa hyödykkeen käyttöä sopimuksen voimassaoloajan. Nämä erät poistetaan ja niihin liittyvät korot kirjataan tuloslaskelmaan vuokrasopimusten voimassaoloaikana.

Sovellettaessa standardia IFRS 16 tällä hetkellä konsernin tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattavat kustannukset siirtyvät poistoihin ja koron osuus siirtyy rahoituskuluihin. Standardi vaikuttaa lähinnä konsernin operatiivisten vuokrasopimusten kirjaamiseen kasvattaen tasetta ja johtaen joihinkin muutoksiin tunnusluvuissa. Konsernin ei-peruutettavissa olevat operatiiviset vuokrasitoumukset ovat tilinpäätöshetkellä 182 milj. euroa. Konserni arvioi standardin vaikutuksia parhaillaan.

Konserni ei tässä vaiheessa suunnittele standardin käyttöönottoa ennen kuin se astuu voimaan.

* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2017.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.