Open navigation

Johtokunnan toiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän toiminta jaetaan kahteen liiketoiminta-alueeseen 1.1.2019 alkaen. Organisaatiouudistuksen myötä yhtiön johtokunnassa on kahdeksan jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Energy- ja Marine-liiketoimintojen johtajat, Chief Digital Officer, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä. Se myös valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin kirjanpito ja taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittäminen, konsernin suunnittelutoiminnot sekä sijoittajasuhteet. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin toimialansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Chief Digital Officer johtaa konsernin tietohallinto-organisaatiota (IM) ja vastaa Wärtsilän digitaalisen strategian kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä digitaalisesta hallinnosta. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, aineettoman omaisuuden hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat, työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä laatu. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen prosesseista. Konsernin viestintäjohtajan päävastuuna on sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty johtokunnan jäsenten ansioluetteloissa.

Johtokunta vuonna 2018

Johtokunta kokoontui 13 kertaa vuonna 2018. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat markkinoiden kehittyminen ja liiketoimintastrategia, uudet kasvualueet, yhtiön kannattavuus sekä kilpailukyvyn, kustannusten ja Wärtsilän organisaatiorakenteen kehitykseen liittyvät asiat. Erityisiä aiheita olivat päätös rakentaa Vaasaan uusi tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskus, Smart Technology Hub, sekä päätös uudistaa Wärtsilän organisaatio jakamalla toiminta kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka vastaavat sekä uusmyynnistä että huoltoliiketoiminnasta omilla markkinoillaan, eli merenkulku- tai energiamarkkinoilla. Muita keskeisiä teemoja olivat digitalisaatio ja turvallisuus, erityisesti kyberturvallisuus, sekä työterveys ja -turvallisuus ja toiminnan erinomaisuus. Lisäksi tärkeä aihe oli Transasin osto sekä yrityskauppaan liittyvän integraatioprosessin suunnittelu ja toteutus. Johtokunta kiinnitti jatkuvaa huomiota myös toimintaympäristöä säätelevien määräysten, tilauskertymän ja tuotantokapasiteetin kehitykseen sekä alihankkija- ja muihin sidosryhmäsuhteisiin.

Aiheeseen liittyvät tarinat

Johtokunta

Palkat ja palkitseminen 2018

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?