Open navigation

Toimitusketjun hallinta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on merkittävä rooli Wärtsilän toimitusprosesseissa. Pyrimme tiiviisiin ja erinomaisiin suhteisiin tärkeimpien toimittajiemme kanssa, niin että kumpikin osapuoli ymmärtää ja noudattaa tiukkoja vaatimuksiamme niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen.

Taloudellisen hyödyn lisäksi toimiva kumppanuus tukee tiedon jakamista ja rakentaa innovatiivista toimintaympäristöä, joka integroi strategiset toimittajat entistä vahvemmin Wärtsilän arvoketjuun. Suurin osa Wärtsilän noin 27.000 aktiivisesta alihankkijasta toimii Euroopassa, jossa ovat myös isoimmat tuotantoyksikkömme. Panostamme jatkuvasti vahvan toimitusketjuverkoston kehittämiseen myös Aasiassa.

Wärtsilän vaatimukset tavaroiden ja palveluiden toimittajille

Wärtsilä on määritellyt vakioprosessit, joiden mukaan yhtiö valitsee toimittajat, arvioi vaatimustensa täyttymistä ja kehittää toimitussuhdetta. Tarjoamme toimittajillemme yhteistyökumppanuutta, joka vahvistaa kummankin osapuolen kilpailukykyä. Kumppanuuden edellytys on avoin ja jatkuva vuorovaikutus. Kumppanuusajattelu pätee myös Wärtsilän tutkimus- ja kehitystyöhön, jossa toimimme usein yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja keskeisten toimittajiemme kanssa.

Yleisten ja tuotekohtaisten odotusten lisäksi Wärtsilä asettaa toimittajilleen myös selkeitä lainsäädännön noudattamiseen, ympäristönsuojeluun, laatuun, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia. Hyväksytyn toimittajan aseman saavuttaminen edellyttää myös näiden vaatimusten noudattamista. Vaatimukset sisältyvät myös vakiotoimitussopimuksiin. Vaatimusten noudattamista seurataan erilaisten suorituskykymittareiden ja auditointien avulla.

Toimittajien arviointi ja valinta

Wärtsilä arvioi toimittajiaan ja hoitaa toimittajasuhteitaan toimittajien hallintajärjestelmän avulla. Wärtsilä arvioi potentiaaliset uudet toimittajat alkutarkastuksissa ennen yhteistyön aloittamista. Erityisen kriittisiin toimittajiin, joihin liittyy johtamisjärjestelmän, tarjonnan laajuuden ja maantieteellisen sijainnin vuoksi kohonnut riski, sovelletaan tarkempaa arviointia, johon sisältyy myös kaikkein kriittisimpien toimittajien auditointeja. Auditointeja tehdään myös nykyisille toimittajille, joiden suorituskyvyssä on havaittu puutteita Wärtsilän vaatimuksiin nähden. Lisäksi järjestetään katselmointeja, joiden tarkoituksena on havaita ja selvittää poikkeamat Wärtsilän toimittajavaatimuksista.

Toimittajat luokitellaan toimittaja-arviointien yhteydessä Wärtsilän toimittajavaatimusten perusteella. Arvioinnissa hyödynnetään monenlaisia tietolähteitä, esimerkiksi esiarviointikyselyjä, toimittajien kanssa käytyjä keskusteluja ja suoritettuja auditointeja. Arvioinnin perusteella toimittaja voidaan hyväksyä, hyväksyä huomautuksin tai hylätä. Arviointi tarkistetaan säännöllisesti samoin kuin toteutettujen auditointien tulokset.

Wärtsilä saavutti toimittajien arvioinnille asetetut tavoitteet vuonna 2018

Vuoden 2018 loppuun mennessä Wärtsilä oli arvioinut 763 toimittajaa (yht. 1.199:stä), mikä vastaa 97% suorista maailmanlaajuisista hankinnoista (vuoden tavoite oli 96%). Paikallisten hankintojen osalta arvioinnin kattavuus oli 82% (tavoite 80%) ja epäsuorien hankintojen osalta 77% (tavoite 70%). Vuonna 2018 hylättiin 32 toimittajaa, jotka eivät täyttäneet Wärtsilän vaatimuksia; näistä 17 tapauksessa syynä olivat yritysvastuun puutteet.

Wärtsilä kehittää johdonmukaisesti hankintojen hallintajärjestelmää. Vuonna 2018 Wärtsilä käynnisti riskilähtöisen uusien toimittajien arviointi- ja hallintajärjestelmän, joka laajenee vuonna 2019 myös vanhoihin toimittajiin. Kaikkien nykyisten toimittajien tulee toimittaa itsearviointi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?