Open navigation

Tuotesuunnittelun periaatteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä pyrkii kehittämään asiakkailleen ympäristömyötäisiä, luotettavia ja turvallisia tuotteita. Wärtsilä tukee asiakkaidensa toimintaa läpi tuotteiden käyttöiän tarjoamalla niiden koko elinkaaren kattavia huolto-, kunnostus- ja jälkiasennuspalveluita. Moottoreiden ja komponenttien kunnostaminen pidentää tuotteiden luotettavaa käyttöikää. Modernisointi voi parantaa käytössä olevien laitosten suorituskykyä ja auttaa asiakkaita vastaamaan tuleviin, entistä tiukempiin viranomaisvaatimuksiin.

Määräysten täyttäminen

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja Maailmanpankin alainen Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC määrittelevät suurimman osan Wärtsilän tuotteita ja ratkaisuja koskevista kansainvälisistä ympäristöperiaatteista ja vaatimuksista. Alueellisella tai kansallisella tasolla Wärtsilän tuotteita koskevat myös YK:n Euroopan talouskomission (UNECE), Euroopan unionin (EU) ja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) periaatteet ja säännökset sekä muut päästöstandardit esimerkiksi Saksassa, Japanissa ja Intiassa.

IMO vastaa meriliikenteen turvallisuutta sekä meren saastumisen ja alusten päästöjen hallintaa koskevien standardien laadinnasta. IMO sääntelee typpioksidipäästöjä ja polttoaineen rikkipitoisuutta sekä painolastiveden käsittelyä ja rajoituksia. Wärtsilän moottorit on suunniteltu EU:n konelainsäädännön, IMOn SOLAS-yleissopimuksen ja muiden keskeisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Wärtsilän propulsiotuotteet on suunniteltu SOLAS:in sekä keskeisten luokituslaitosten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Ennen markkinoille tuloa uusille tuotteille hankitaan tyyppihyväksyntä luokituslaitoksilta. Wärtsilän laivasuunnittelussa noudatetaan luokituslaitosten ja lippuvaltioiden sääntöjä. Näin varmistetaan, että asiakkaille suunnitellut tuotteet ovat turvallisia ja säännösten mukaisia. Asiakkaalle ennen aluksen rakentamisen aloittamista toimitettaville piirustuksille ja laskelmille on hankittava luokituslaitoksen hyväksyntä.

IFC laatii yleisiä sekä toimialakohtaisia ohjeita hyvistä kansainvälisistä toimialakäytännöistä (GIIP), kuten lämpövoimalaitosten ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeet (EHS), joita pidetään nykyisin isojen kansainvälisten voimalaitosprojektien ympäristövaikutuksia koskevina vähimmäisvaatimuksina. EHS-ohjeita ja IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardeja noudatetaan useimmissa kansainvälisten rahoituslaitosten kehittyvillä markkinoilla rahoittamissa projekteissa. EU:n teollisuuspäästöjä koskevassa direktiivissä (IED) ja keskikokoisten polttolaitosten direktiivissä (MCPD) määritellään suurille ja keskikokoisille polttolaitoksille päävaatimukset, joilla vähennetään teollisesta toiminnasta johtuvia päästöjä koko Euroopan unionin alueella.

Wärtsilä seuraa aktiivisesti ympäristölainsäädäntöä koskevia aloitteita ja muutoksia voidakseen valmistautua yhtiön toiminnalle tulevaisuudessa asetettaviin rajoituksiin. Wärtsilä keskittyy tuotekehityksessään ympäristömyötäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka vastaavat muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin myös tulevaisuudessa.

Elinkaariajattelu

Wärtsilän tuotteiden käyttöikä on pitkä. Siksi tuotteidemme kokonaisympäristövaikutusten ymmärtämisen kannalta on olennaista määrittää tuotteiden koko elinkaaren aikaiset vaikutukset. Wärtsilä hallitsee tuotteidensa elinkaarta tuotesuunnittelulla, huolellisella toimittajien valinnalla, valmistusmenetelmillä, kuljetusten optimoinnilla, käytönaikaisella huollolla ja korjauksilla sekä asiakkaiden koulutuksella ja opastuksella, jotta tuotteiden ja järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman tehokasta. Wärtsilä tarjoaa huoltosopimuksia ja tuotteita, jotka auttavat asiakkaita optimoimaan toimintansa. Lisäksi Wärtsilä tukee asiakkaita aktiivisesti oikeiden ratkaisujen valinnassa heti projektin alkuvaiheessa.

Wärtsilän tuotteiden mukana toimitetaan asianmukaiset käyttöoppaat, jotka sisältävät muun muassa tuotteiden perustiedot ja kattavat käyttöohjeet. Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen myös koulutusta varmistaakseen tuotteidensa ympäristön kannalta parhaan ja turvallisen päivittäisen käytön.

Aiheeseen liittyvät sivut

Rikkipesurimyynti kasvaa vahvasti rikkipäästörajojen tiukentuessa

Kestävän kehityksen innovaatiot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?