Open navigation

Työterveys ja -turvallisuus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön toimintaperiaatteissa, laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Wärtsilän tytäryhtiöiltä vaaditaan QEHS-politiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmien keskeisiä painopisteitä ovat toiminnan lainmukaisuus, työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja minimointi, henkilöstön koulutus, tehokkaat terveys- ja turvallisuusohjelmat ja -ohjeet, sattuneiden poikkeamien kirjaaminen ja selvittäminen sekä työterveys- ja työturvallisuustason jatkuva parantaminen. Vuoden 2018 lopussa 57:llä Wärtsilä-yhtiöllä oli sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmät kattavat noin 86% Wärtsilän henkilöstöstä.

Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia. Niitä kehitetään yleensä yhtiöiden johdon ja henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Tällä hetkellä kaikista Wärtsilän yhtiöistä 78%:lla on työsuojelutoimikunta.

Työsuojelun toteutumista mitataan tunnusluvuin, joita ovat esimerkiksi tapaturmien määrä, sairauspoissaolojen määrä, tapaturmataajuus sekä raportoitujen läheltä piti- ja vaaratilannehavaintojen määrä. Wärtsilä on asettanut konsernitason tavoitteeksi tapaturmien nollatason. Tavoite osoittaa yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista turvallisuuskulttuurin lujittamiseen ja edellyttää toimenpiteitä kaikilta Wärtsilän yhtiöiltä ja työntekijöiltä. Turvallisuusasioita seurataan yhtiöissä kuukausittain, ja tulokset käsitellään johtokunnassa. Wärtsilän turvallisuuskulttuuria vahvistettiin edelleen ottamalla käyttöön globaali ohjelma nimeltä ZeroMindset, joka keskittyy kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: johtamiseen, kaikille yhteiseen turvallisuusajatteluun ja tehokkaisiin turvallisuustyökaluihin ja -käytäntöihin. Vuosina 2017–2018 ZeroMindset-ohjelman painopisteenä oli johtajuus, ja 3,200 Wärtsilän johtajaa osallistui koulutettujen paikallisten fasilitaattorien vetämiin Leader in Safety, Leader in Business ‑työpajoihin eri puolilla Wärtsilän verkostoa. Ensimmäisenä työpajaan osallistui Wärtsilän johtokunta ja myöhemmin 21 liiketoimintojen johtoryhmää.

Wärtsilä järjesti 15.3.2018 neljättä kertaa maailmanlaajuisen turvallisuuspäivän Wärtsilän toimipaikoissa eri puolilla maailmaa. Päivän teema oli liikenneturvallisuus. Henkilöstön kanssa käytiin läpi riskitietoisuuden merkitystä sekä tapoja auttaa muita tielläliikkujia tekemään turvallisia valintoja. Turvallisuuspäivä sai hyvän vastaanoton eri puolilla Wärtsilän verkostoa.

Turvallisuuden_kehitys_Wartsilassa.svg

Käyttöönotettu toimenpide

Kuvaus

Tapaturmataajuuden seuranta ja tavoitteet

Turvallisuustasoa tarkastellaan kuukausittain johtokunnassa, ja tavoitteet asetetaan vuosittain.

OSHAS 18001 ‑johtamisjärjestelmät

Liiketoimintaorganisaatiot sertifioivat QEHS-järjestelmänsä OHSAS 18001 ‑standardin mukaisesti.

Turvallisuusyhteenvedot

Turvallisuusyhteenvedot ovat esiintyneistä tapaturmista ja läheltä piti ‑tilanteista saatuja oppeja, joita jaetaan kaikkialle organisaatiossa.

Nolla tapaturmaa ‑koulutus

Globaaliin koulutukseen kuuluu verkkokurssi (4 h) ja käytännön työpaja (4 h).

Johdon turvallisuuskierrokset

Johtamistyökalu turvallisuusaiheisten keskustelujen käymiseksi työntekijöiden kanssa.

Globaali turvallisuuspäivä

Wärtsilän koko verkoston kattava vuosittainen turvallisuustapahtuma. Teema vaihtuu vuosittain.

Oikeus keskeyttää vaarallinen työ

Wärtsilän QEHS-politiikan mukaan kaikilla on oikeus keskeyttää työ vaarallisissa tilanteissa.

Leader in Safety, Leader in business

Kaikille linjaesimiehille ja suoraan etulinjan toimintoihin vaikuttaville työntekijöille suunnattu yksipäiväinen turvallisuuskoulutus.

Aiheeseen liittyvät tarinat

Turvallisuuspäivä muistutti liikenneturvallisuuden tärkeydestä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?