Open navigation

Ympäristöjohtaminen

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Sen kolmesta keskeisestä edellytyksestä yksi on puhdas ympäristö. Wärtsilän ympäristöjohtamiskäytännöt antavat täyden tuen tämän tavoitteen saavuttamiselle.

Wärtsilälle ympäristövastuulla on kaksi ulottuvuutta: tuotteet ja toiminta. Yhtiön ympäristösuorituskyvyn parantaminen tapahtuu – myös oman toiminnan osalta – pitkälti tuotekehityksen ja tuotteiden jatkuvan parantamisen kautta. Työtä tukee myös operatiivisen toiminnan kehittäminen, joka perustuu tiukkoihin ympäristövaatimuksiin ja tähtää jatkuvaan parantamiseen.

Wartsilan_ymparistojohtaminen.svg

Ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen vaatii koko organisaatiolta järjestelmällistä työtä. Työtä ohjaavat yhtiön strategia, ympäristötavoitteet, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka, ja sitä koordinoi ja valvoo liiketoimintarajat ylittävä EHSS-johtoryhmä. Toimintansa, prosessiensa ja tuotteidensa kehittämisessä Wärtsilä pyrkii soveltamaan uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa ja pienentämään siten materiaalien ja energian kulutusta sekä vähentämään ja hallitsemaan tuotteidensa ja palveluidensa koko elinkaaren aikana syntyviä päästöjä ja jätteitä.

Operatiivisia toimintoja ja tuotteita kehitetään ja parannetaan jatkuvasti sertifioitujen ympäristöjärjestelmien avulla. Periaatteena on soveltaa ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien mukaisia sertifioituja ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä (EHS-järjestelmiä) kaikkialla konsernissa. Tämä ei kuitenkaan koske puhtaasti myyntiin keskittyviä yhtiöitä. Wärtsilän EHS-järjestelmät kattavat kaikki tytäryhtiöiden toiminnot. Tämä edistää ympäristönsuojelua ja pienentää laaja-alaisesti toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia.

Wärtsilän ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien päävaatimuksia ovat lakimääräisten vaatimusten täyttäminen, toiminnan ympäristövaikutusten ja -riskien torjunta, henkilöstön koulutus ja selkeät vastuut, toiminnan ja menettelytapojen kattava dokumentointi, toiminta poikkeustilanteissa sekä ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen. Tytäryhtiöt ja liiketoimintayksiköt asettavat omat tavoitteensa kattavasti toimintansa merkittäville ympäristövaikutuksille. Ne myös seuraavat johtamisjärjestelmiensä toiminnan tuloksellisuutta.

Vuoden 2018 lopussa 56:lla Wärtsilän yhtiöllä oli sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Sertifioitujen ympäristöjärjestelmien piirissä on noin 86% Wärtsilän koko henkilöstöstä.

Aiheeseen liittyvät sivut

Strategia

Kestävä kehitys Wärtsilässä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?