Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä on sitoutunut kestävään liiketoimintaan. Edistääkseen konsernin ja sen sidosryhmien pitkän aikavälin etuja Wärtsilä pyrkii liiketoiminnassaan ylläpitämään korkeimpia juridisia ja eettisiä normeja. Wärtsilä sitoutuu kaikessa liike- ja muussa toiminnassaan noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja toimimaan hyvänä yrityskansalaisena kaikkialla, missä yrityksellä on toimintaa. Tämä edellyttää koko henkilöstöltä vastuullista käytöstä ja rehellisyyttä.

Wärtsilä on sitoutunut varmistamaan, että yhtiön toimintaperiaatteita (Code of Conduct) noudatetaan sen liiketoiminnassa poikkeuksetta kaikkialla maailmassa. Väärinkäytösten ja toimintaperiaatteiden epäiltyjen rikkomusten ilmoittamista varten on perustettu konsernin raportointikäytäntö. Wärtsilän henkilöstöä kehotetaan tuomaan esille epäillyt toimintaperiaatteiden ja sitä tukevien toimintapolitiikoiden ja ohjeiden rikkomukset. Raportoidut tapaukset tutkitaan tilanteen mukaan joko paikallisesti tai konsernitasolla. Epäillyt väärinkäytökset tulee ensisijaisesti raportoida omalle linjaesimiehelle, mutta henkilöstö voi ilmoittaa epäilyksistään myös muilla tavoin, kuten ulkoisesti ylläpidetyn ilmiantokanavan kautta, raportoida suoraan määräystenmukaisuustoiminnolle tai ilmoittaa lakiasiainosastolle. Jos epäiltyyn väärinkäytökseen liittyy Wärtsilä Oyj Abp:n ylintä johtoa tai jos asia muutoin katsotaan erityisen merkittäväksi, se voidaan ohjata suoraan Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen tarkastusvaliokunnan käsiteltäväksi. Mahdollisesta toimintaperiaatteiden rikkomuksesta hyvässä uskossa ilmoittanut työntekijä ei saa joutua minkäänlaisen häirinnän, kostotoimenpiteiden tai muun kielteisen seuraamuksen kohteeksi. Wärtsilän henkilöstöä kehotetaan tarvittaessa pyytämään ohjeita eettisesti moitteettomasta ja laillisesta toiminnasta Wärtsilän lakimiehiltä tai määräystenmukaisuustoiminnolta.

Ympäristömääräysten noudattaminen
Wärtsilän yhtiöt noudattavat kaikkia paikallisia ympäristölainsäädäntöjä. Wärtsilän tuotantoyhtiöiden toiminta edellyttää voimassa olevia ympäristölupia, joiden ehdot yleisesti ottaen täytetään. Poikkeamat on kuvattu seuraavissa kappaleissa.
Ympäristöhäiriöt (GRI 306-3) ja valitukset
Häiriötilanteiden, valitusten ja poikkeamien lukumäärä on esitetty alla olevassa taulukossa. Tyypillisesti raportoidut häiriötilanteet kattavat tapahtumat, joissa Wärtsilän yhtiö on ollut velvollinen raportoimaan tilanteesta viranomaisille.

Merkittävimmät Wärtsilän toimipaikoissa vuonna 2018 tapahtuneet ympäristöhäiriöt olivat 5 vähäistä polttoaineen tai öljyisen veden päästöä. Nämä häiriötilanteet tutkittiin, ja kaikissa tapauksissa toteutettiin asianmukaiset korjaavat toimenpiteet ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Wärtsilä North America, Inc:n asiakas sai valituksia Marquettessa Michiganissa sijaitsevan voimalaitoksen aiheuttamasta melusta. Voimalassa on kolme Wärtsilä-moottoria. Wärtsilä on täyttänyt kaikki meluun liittyvät sopimusvelvoitteensa, mutta asiakkaalle esitettiin kuitenkin aloite keskustelujen aloittamiseksi, jotta asia voitaisiin ratkaista yhteisymmärryksessä.
Poikkeamat ympäristömääräyksistä (GRI 307-1)
Wärtsilä Brasil Ltda. sai Brasilian ympäristöviranomaiselta (IBAMA) 1.616 euron sakot siitä, että yritys ei ollut hankkinut tuontilupaa sähkö- ja automaatiojärjestelmien kenttähuoltoon käytettäville litiumakuille.

Wärtsilä China Co. Ltd. sai 1.584 euron sakot kromaamon ympäristövahinkoja estävän laitteiston toimimattomuuden johdosta. Laitteisto on korjattu ja uusintakatsastettu.

Wärtsilä Italia S.p.A sai 5.166 euron sakot Triestessä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon jätemäärien rekisteröinneissä ilmenneistä puutteista.
Häiriötilanteet, valitukset ja poikkeamat 2018 2017 2016 2015 2014
Ympäristövastuu
Häiriötilanteet 5 6 12 3 11
Poikkeamat 3 1 0 3 1
Valitukset 1 1 2 2 1
Sosiaalinen vastuu
Poikkeamat 2 1 4 4 1
Maksetut sakot (EUR) 25 962 22 575 37 860 30 111 9 824
Syrjintätapaukset sekä korjaavat toimenpiteet, ja sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen (GRI 103-2, GRI 406-1, GRI 419-1)
Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvia oikeuksia. Wärtsilä tukee myös YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, joista kuusi liittyy ihmisoikeuksiin ja työelämän oikeuksiin.

Wärtsilän työntekijät edustavat 137 kansallisuutta. Yhtiö edellyttää koko henkilöstön reilua ja tasapuolista kohtelua. Wärtsilä tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia ja huolehtii yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämisestä yhtiössä. Niissä maissa, joissa paikallinen lainsäädäntö ei tunnusta näitä oikeuksia, yhtiö pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen muita keinoja näkemystensä esittämiseen.

Wärtsilä ei hyväksy pakkotyötä eikä lapsityövoiman käyttöä minkäänlaisessa muodossa. Wärtsilän tiedossa ei ole ihmisoikeusrikkomuksia, syrjintätapauksia, työelämän oikeuksien rikkomuksia tai pakko- tai lapsityövoiman käyttöä. Katsauskaudella todettiin seuraavat poikkeamat:

Wärtsilä Korea Ltd. sai 15.646 euron sakon, koska yhtiö ei täyttänyt lakisääteistä velvoitettaan vajaakuntoisten henkilöiden työllistämisestä. Vähintään 5% yrityksen henkilöstöstä on oltava virallisesti vajaakuntoisia. Yritys työllistää lähinnä tuotantotyöntekijöitä, minkä johdosta vajaakuntoisille on vaikea löytää sopivia tehtäviä.

Wärtsilä Singapore Pte Ltd. sai työterveys- ja työturvallisuusviranomaiselta 1.950 euron sakot ilman vaadittua työturvallisuusmenettelyä tehdyistä kattilahuolloista. Menettelyt on korjattu, ja niistä on tehty asianmukainen ilmoitus viranomaisille.
Edellisessä raportissa esitetyt poikkeamat
Wärtsilä Korea Ltd. ei pystynyt täyttämään lakisääteistä velvoitettaan työllistää tietty minimimäärä vajaakuntoisia henkilöitä.
Korruption ja lahjonnan vastaisista politiikoista ja toimintatavoista viestiminen ja koulutus, sekä vahvistetut korruptiotapaukset ja toimenpiteet niissä (GRI 205-2, 205-3)
Raportointijaksolla ei havaittu lahjontaa tai muita korruptiotapauksia. Wärtsilän korruption vastainen politiikka jaetaan välittäjille, kuten myyntiedustajille. Wärtsilä on järjestänyt myyntiedustajille ja muille välittäjille räätälöityä koulutusta. Wärtsilän korruption vastainen politiikka toimitetaan tavarantoimittajille ja kaikille henkilöille tai organisaatioille näiden pyynnöstä.
Poliittiset lahjoitukset (GRI 415-1)
Vuoden 2018 aikana Wärtsilä ei tehnyt suoria maksuja poliittisille puolueille. Wärtsilä osallistui kahteen varainhankintaseminaariin Suomessa, joiden ohjelmat olivat Wärtsilälle merkityksellisiä.
Osallistumismaksut olivat 1.690 euroa.
Syytteet kilpailun rajoituksesta ja monopoliaseman väärinkäytöstä (GRI 415-1)
Wärtsilässä järjestettiin perinteiseen tapaan vuonna 2018 kilpailuoikeudellista koulutusta avainhenkilöstölle. Tavoitteena on lisätä kilpailulainsäädännön tuntemusta ja siten varmistaa lakien ehdoton noudattaminen.
Poikkeamat liittyen tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin, tietoon tuotteista ja palveluista, markkinointiviestintään ja asiakastietojen säilyttämiseen (GRI 416-2, GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 418-1, GRI, GRI 419-1)
Raportointijaksolla ei havaittu tuotteiden terveys- ja turvallisuuteen tai tuotetietoon liittyvien määräysten tai asiakastietoihin liittyviä rikkomuksia.

Aiheeseen liittyvät sivut

Ohjaavat periaatteet

Vastuullinen liiketoiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?