Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän tavoitteena on luoda kannattava kasvua ja pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajille ja koko yhteiskunnalle. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Wärtsilän tulee täyttää useiden sidosryhmien odotukset, kuten kehittää ja toimittaa asiakkaille korkealaatuisia ja ympäristömyötäisiä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, sekä rakentaa pitkäjänteisiä kumppanuussuhteita toimittajiin, tarjota henkilöstölle kilpailukykyinen palkkaus ja hyvät työolosuhteet sekä edistää toimipaikkojensa paikallisyhteisöjen hyvinvointia. Hyvä taloudellinen tulos rakentaa perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Taloudelliset tulokset
Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen (GRI 201-1)
MEUR 2018 2017* 2016 2015 2014
Asiakkaat
Liikevaihto 5 174 4 911 4 801 5 029 4 779
Toimittajat
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut 3 327 3 024 2 969 3 136 3 066
Luotu lisäarvo 1 847 1 888 1 831 1 893 1 713
Lisäarvon jakaminen
Jaettu sidosryhmille 1 615 1 651 1 593 1 555 1 475
Henkilöstö
Palkat 954 1 000 939 935 906
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset 336 331 343 349 313
Luotonantajat
Nettorahoituskulut -40 -47 -53 -34 -28
Omistajat
Osingot 284 272 256 237 227
Yhteisöt
Lahjoitukset 1 1 2 1 1
Liiketoiminnan kehittäminen 232 237 238 338 239
*Oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
2018 2017* 2016 2015 2014
Asiakkaat
Liikevaihto (MEUR) 5 174 4 911 4 801 5 029 4 779
Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 1 485 1 526 1 581 1 566 1 402
Aasia 1 867 1 933 1 774 2 051 1 989
Amerikka 1 245 1 132 1 039 1 006 840
Afrikka 283 221 313 329 398
Muut 294 100 94 78 150
Toimittajat
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut
(MEUR)
3 327 3 024 2 969 3 136 3 066
Henkilöstö
Palkat (MEUR) 954 1 000 939 935 906
Palkat markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 643 689 650 632 637
Aasia 150 156 153 163 144
Amerikka 134 130 110 112 99
Afrikka 20 18 19 21 18
Muut 7 7 7 8 8
Liikevaihto/työntekijä (TEUR) 274 275 262 271 265
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset (MEUR) 336 331 343 349 313
Verot ja sosiaalikustannukset markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 252 236 246 246 220
Aasia 38 44 45 50 42
Amerikka 33 38 47 44 37
Afrikka 10 12 5 6 12
Muut 4 1 0 2 2
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 7 085 9 891 8 343 9 669 11 486
Nettorahoituserät (MEUR) -40 -47 -53 -34 -28
Yhteisö
Hallituksen myöntämät lahjoitukset (TEUR) 110 110 1 365 110 110
Wärtsilän yhtiöiden myöntämät lahjoitukset (TEUR) 627 673 533 511 608
*Oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet (GRI 201-2)
Wärtsilän ainoa EU:n päästökaupan (ETS) piiriin kuuluva tytäryhtiö on Wärtsilä Italia S.p.A. Syynä on tehtaan lämpövoimala. Päästökauppa ei ole vaikuttanut yhtiön kannattavuuteen. Wärtsilä vastaa ilmaston muuttumiseen kehittämällä ja toimittamalla tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Lisätietoa ilmastonmuutokseen liittyvistä Wärtsilän ratkaisuista löytyy verkkosivuiltamme www.wartsila.com. Ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät liiketoimintariskit käsitellään Hallinnointi-katsauksen Riskit ja riskienhallinta osiossa.
Organisaation eläkesitoumusten kattavuus (GRI 201-3)
Wärtsilän työntekijöiden eläketurva perustuu kunkin maan lainsäädäntöön ja voimassa oleviin sopimuksiin. Suomessa valtaosa eläkevelvoitteista hoidetaan työeläkejärjestelmän (TyEL) kautta. Suurimmat etuuspohjaiset eläkejärjestelmät ovat Sveitsissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelmistä on eläkesäätiöiden hallussa, eivätkä niiden varat sisälly konsernin varoihin. Wärtsilän tytäryhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Etuuspohjaisten eläkejärjestelmien vakuutuslaskelmat ovat kussakin maassa valtuutettujen aktuaarien suorittamia. Lisätietoja konsernin eläkevelvoitteista on tilinpäätöksen liitetiedostossa 23. Eläkevelvoitteet.
Valtiolta saadut avustukset (GRI 201-4)
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 2018 2017 2016 2015 2014
7 085 9 891 8 343 9 669 11 486
Wärtsilä sai julkiselta sektorilta tukea vuonna 2018 yhteensä 7 085 tuhatta euroa mm. tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin. Eniten tukia vuonna 2018 myönsivät Suomi ja Espanja.
Markkina-asema
Normaalin aloituspalkkatason suhde paikalliseen minimipalkkaan sukupuolittain (GRI 202-1)
Wärtsilä soveltaa ja noudattaa kaikissa maissa paikallista työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia, joissa yleensä määritellään minimipalkka. Lisäksi alkupalkkoja verrataan tehtäväkohtaisesti ja koulutuksen perusteella alan yleiseen palkkatasoon. Laki ja muut määräykset asettavat minimitason, mutta todelliset palkat ovat usein tätä tasoa korkeampia. Jokaisessa maassa työntekijöiden palkkaus ja palkitseminen noudattaa Wärtsilän palkitsemispolitiikkaa, maakohtaisia käytäntöjä ja työsopimuksia. Peruspalkka määräytyy paikallisten olosuhteiden, työn vaativuuden ja työntekijän pätevyyden ja työsuorituksen mukaan.
Paikallisyhteisöstä palkattu osuus ylemmästä johdosta (GRI 202-2)
Wärtsilä ilmoittaa kaikista avoinna olevista tehtävistä sisäisesti, jotta varmistetaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hakea avoimeen tehtävään. Rekrytoinnissa otetaan huomioon ensisijaisesti paikalliset hakijat, jollei ole nimenomaista syytä palkata tehtävään ulkomainen työntekijä, esimerkiksi tarvittaessa osaamisen siirtoa toisesta maasta. Tämä periaate pätee myös ylempiin johtotehtäviin. Ylempään johtoon luetaan globaalien toimialojen johto, konsernin johtajisto ja paikallisten tytäryhtiöiden johtotehtävät. Wärtsilän koko ylemmästä johdosta maailmanlaajuisesti 80% on rekrytoitu paikallisesti ts. henkilöt ovat lähtöisin kyseisen tytäryhtiön sijaintimaasta.

Aiheeseen liittyvät tarinat

Vuosi Smart Marine -visiota

Hyöty irti älykkäästä energiantuotannosta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?