Open navigation

Raportointiperiaatteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Taloudellisen vastuun tiedot

Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun tietoon ja kattavat Wärtsilän kaikki tytäryhtiöt, ellei toisin mainita.

Lahjoitukset: vuoden 2018 lukuun sisältyvät Wärtsilän emoyhtiön ja 15 suurimman tytäryhtiön tiedot.

Tuet: vuoden 2018 lukuun sisältyvät Wärtsilän emoyhtiön ja kaikkien tytäryhtiöiden tiedot.

Työntekijöiden sosiaalimaksuilla rahoitetaan eläkkeet, työttömyysturva ja muut sosiaaliset edut, jotka luovat turvallisuutta ja parantavat yhtiön työntekijöiden ja heidän perheidensä elämänlaatua.

Ylin johto sisältää kaikki työn vaativuustasoille 12–15. kuuluvat työntekijät, joita oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 92.

Ympäristövastuun tiedot

Materiaaleihin sisältyvät kaikki tuotantoprosesseissa globaalisti käytetyt tärkeimmät materiaalivirrat. Eniten materiaaleja kuluttavia tuotteita ovat moottorit, potkurit ja propulsiojärjestelmät.

Kokonaisenergiankulutus sisältää sekä suoran että epäsuoran energiankulutuksen. Suora energiankulutus kattaa Wärtsilän tytäryhtiöiden kuluttaman polttoaineen. Energiankulutus jouleina lasketaan käyttäen polttoaineiden alempia lämpöarvoja (LHV = lower heating value). Alemmat lämpöarvot perustuvat myyjien toimittamiin tietoihin tai polttoaineanalyyseihin moottorien testausta ja T&K-toimintaa varten, ja muun polttoaineenkulutuksen osalta lähteenä on DEFRA (Ison-Britannian ympäristö- elintarvike- ja maaseutuasioista vastaava ministeriö) . Välillinen energiankulutus kattaa ostetun sähkön ja lämmön. Koska ostetun sähkön ja lämmön tuotannon tehokkuutta ei tunneta, energiamuunnos perustuu suoraan ostoarvoihin.

Polttoaineen kulutustiedot perustuvat joko laskutukseen tai mitattuihin arvoihin.

Lämpö- ja sähkötiedot perustuvat joko laskutukseen tai mitattuihin arvoihin.

Energiaintensiteetti kuvaa kunakin vuonna tiedonkeruuseen osallistuneiden tytäryhtiöiden kokonaisenergiankulutuksen suhdetta niiden kokonaisliikevaihtoon (MJ/euro).

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti kuvaa kunakin vuonna tiedonkeruuseen osallistuneiden tytäryhtiöiden kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän (scope 1, 2 ja 3) suhdetta niiden kokonaisliikevaihtoon (gCO2/ euro).

Tiedot kasvihuonekaasupäästöjen pienenemisestä kerätään toimipaikkatasolla, ne perustuvat jatkuviin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimiin, ja ne ovat joko laskettuja tietoja tai arvioita (scope 1 ja 2).

Tiedot energiankulutuksen pienenemisestä kerätään toimipaikkatasolla, ne perustuvat jatkuviin energiansäästötoimiin, ja ne ovat joko laskettuja tietoja tai arvioita.

Vedenkulutus: Luvut perustuvat joko mitattuihin arvoihin tai laskutukseen. Jäähdytysveden käyttö voidaan joissakin yksiköissä laskea myös lämpökuormasta.

Kierrätetty vesi: Raportoitu määrä on Wärtsilä Italia S.p.A:ssa käytetyn kierrätetyn veden mitattu kokonaismäärä. Yhtiön vedenpuhdistuslaitoksella käsitelty vesi voidaan käyttää uudelleen valmistusprosesseissa.

Päästöt vesistöön: Luvut perustuvat joko mitattuihin arvoihin tai laskutukseen. Jäähdytysveden purkumäärät voidaan joissakin yksiköissä laskea myös lämpökuormasta.

Päästötiedot: Luvut perustuvat lähinnä mitattuihin arvoihin, joiden perusteella ominaispäästökertoimet on laskettu. Ominaispäästökertoimet määritetään erikseen eri polttoaineille ja moottorimalleille. Lämpökattiloiden päästöt perustuvat joko mittauksiin tai laskelmiin. Sähkönkulutuksen välilliset hiilidioksidipäästöt (Sijaintiin perustuva tarkastelu, Soveltamisala 2) lasketaan käyttämällä Kansainvälisen energiajärjestön (IEA, International Energy Agency) päästökertoimia, ja välilliset hiilidioksidipäästöt (markkinaperusteinen tarkastelu, Soveltamisala 2) lasketaan käyttämällä mahdollisesti käytettävissä olevia jäännösjakaumapäästökertoimia (Euroopan ja USA:n osalta) ja muiden maiden osalta IEA:n päästökertoimia. Kaukolämmön välilliset hiilidioksidipäästöt (Soveltamisala 2) lasketaan käyttämällä DEFRA:n (UK government Department for Environment, Food and Rural Affairs) päästökertoimia. Materiaalien kulutuksen aiheuttamien välillisten CO2-päästöjen (scope 3) laskennassa sovelletaan thinkstepin GaBi-tietokantaa. Lentomatkustamisesta aiheutuvat CO2-päästöt (scope 3)perustuvat Wärtsilän matkatoimiston laskelmiin ja DEFRA:n kertoimiin. Ajoneuvojen muut kuin kasvihuonekaasujen päästöt lasketaan VTT:n Lipasto-tietokannan päästökertoimia käyttäen. Metaanipäästöjen muuntamiseen hiilidioksidiekvivalentiksi on käytetty GWP-kerrointa 25 (Global Warming Potential = lämmityspotentiaali). CO2-päästöihin lasketaan ainoastaan CO2 ja metaani.

Jätteet: Jätteiden loppusijoitusmenetelmiä koskevat tiedot tulevat yleensä jätehuoltoyritykseltä.

Ympäristöpoikkeamiksi luokitellaan merkittävät tapaukset, jotka on pääsääntöisesti ilmoitettava paikallisviranomaisille.

Sosiaalisen vastuun tiedot

Tapaturmat yhteensä: Luvut sisältävät kaikki raportoidut työtapaturmat, mukaan lukien ensiapua vaatineet tapaukset, myös työmatkalla tapahtuneet ja mahdolliset kuolemantapaukset.

Poissaoloon johtaneet tapaturmat: Luvut sisältävät kaikki vähintään yhden normaalin työpäivän poissaoloon johtaneet raportoidut työtapaturmat; poissaolo lasketaan ensimmäisestä päivästä tapaturman jälkeen.

Tapaturmataajuus: Luku ilmaisee poissaoloon johtaneiden tapaturmien ja mahdollisten kuolemantapausten määrän miljoonaa työtuntia kohti. Työtunneiksi lasketaan palkallinen työaika. Tapaturmataajuus ei sisällä kodin ja työpaikan välisellä matkalla tapahtuneita tapaturmia.

Nettotyöllisyysvaikutus lasketaan vähentämällä vuoden aikana palkattujen uusien työntekijöiden määrästä yhtiön palveluksesta mistä tahansa syystä poistuneiden vakituisten työntekijöiden määrä.

Henkilöstön vaihtuvuus lasketaan vakituisista työntekijöistä. Yhtiön jättäneiden vakituisten työntekijöiden määrä jaetaan vakituisten työntekijöiden määrällä raportointikauden lopussa.

Kuukausipalkkaiset ja muut työntekijät: Wärtsilän työntekijöitä koskevat tiedot ovat pääasiassa peräisin globaalista SAP HR ‑tietokannasta. Pienellä osalla työntekijöistä, alle 3% (vaihtelee eri mittareiden mukaan), globaaleihin HR-prosesseihin kirjatut työsuhdetiedot ovat puutteellisia; heidän osaltaan sukupuolen, työsuhteen ja sopimustyypin oletusarvona on käytetty koko konsernin henkilöstön keskiarvoa. Uusien työntekijöiden ja irtisanoutuneiden työntekijöiden määrät eivät sisällä henkilöitä, joiden palkkausta tai irtisanomista ei ole vielä muodollisesti kirjattu järjestelmiin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?