Open navigation

Sidosryhmäsuhteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä hoitaa aktiivisesti suhteitaan sidosryhmiinsä kehittääkseen toimintaansa, tuotteitaan ja palvelujaan. Konsernitasolla Wärtsilä on määritellyt merkittävimmiksi sidosryhmikseen asiakkaat, omistajat, alihankkijat, henkilöstön ja laajasti ottaen koko yhteiskunnan. Wärtsilän tytäryhtiöt määrittelevät itse merkittävimmät sidosryhmänsä. Niihin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi yleensä mm. tuotantolaitosten naapurusto, oppilaitokset ja viranomaiset. Perusteet sidosryhmäsuhteiden hoitoon annetaan Wärtsilän toimintaperiaatteissa, ja painotukset vaihtelevat tytäryhtiöittäin.

 

Wartsilan_sidosryhmien_keskeiset_odotukset_Wartsilan_tavoitteet.svg

Wärtsilä kehittää aktiivisia yhteyksiä asiakkaisiinsa järjestämällä eri puolilla maailmaa asiakaspäiviä nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Näissä tapahtumissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta ja keskustellaan nykyisistä ja tulevista tarpeista ja haasteista.

Asiakaspäivien lisäksi Marine Solutions ja Energy Solutions olivat vuonna 2018 mukana järjestäjinä tai osallistujina yli 330 kansainvälisessä tai kansallisessa seminaarissa, näyttelyssä, konferenssissa tai muussa alan tapahtumassa eri puolilla maailmaa. Tapahtumiin osallistui nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita sekä muita sidosryhmiä, mm. sijoittajia, konsultteja, alihankkijoita, opiskelijoita ja muita alasta kiinnostuneita.

Tärkeitä keinoja keskeisten teollisuustoimijoiden ja tutkimuslaitosten avoimen keskusteluyhteyden ja yhteistyön edistämiseksi ovat pitkäjänteiset tutkimusohjelmat ja kumppanuudet. Wärtsilä on käynnistänyt tutkimusohjelmia ja osallistunut niiden valmisteluun ja toteutukseen niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

Työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutus on Wärtsilässä hyvin monimuotoista. Aktiivista ja osallistavaa henkilöstödialogia tukevia menettelyjä ja prosesseja selostetaan tarkemmin osiossa Yhteistoiminta ja sisäinen tiedottaminen.

Wärtsilä pitää myös yllä aktiivista ja avointa keskusteluyhteyttä paikallisten ja kansainvälisellä tasolla toimivien viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tiedon jakaminen, asiantuntija-avun tarjoaminen ja viranomaisten tukeminen säännösten laadun parantamiseksi. Wärtsilä osallistuu julkisiin konsultaatioihin yhtiölle olennaisissa asioissa.

Vapaaehtoiset sitoumukset

Wärtsilä on allekirjoittanut YK:n Global Compact ‑aloitteen ja tukee sen kymmentä ihmisoikeus-, työvoima-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatetta. Wärtsilä on sitoutunut sovittamaan strategiansa, yrityskulttuurinsa sekä päivittäisen toimintansa näiden periaatteiden mukaisiksi ja osallistumaan kestävää kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja lähestymistapa kestävään kehitykseen muodostavat pääasiallisen kehyksen Global Compact -periaatteiden toteutumiselle yhtiön vaikutuspiirissä.

Wärtsilä on liittynyt Sustainable Shipping Initiative (SSI) ‑aloitteeseen ja allekirjoittanut sen kestävää merenkulkua koskevan vision 2040. Aloitteen taustalla on eräitä merenkulkualan merkittävimpiä yrityksiä. Wärtsilä on myös allekirjoittanut suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBS:n monimuotoisuussitoumuksen sekä energiatehokkuussopimuksen, jossa Suomen teollisuus vapaaehtoisesti sitoutuu energiatehokkuuden parantamiseen vuosina 2017–2025. Wärtsilä North America Inc. on allekirjoittanut USA:n tulli- ja rajavartiolaitoksen sekä liikemaailman vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen terrorismia vastaan (C-TPAT).

Wärtsilä järjestöissä

Vuonna 2018 Wärtsilä osallistui useiden kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Wärtsilä liittyi vuoden aikana uutena jäsenenä mm. Euroopan komission digitaalista tavaraliikennettä ja logistiikkaa käsittelevään foorumiin (DTLF) ja Suomen Climate Leadership Coalition ‑yhdistykseen (CLC). Lisäksi Wärtsilä uusi jäsenyytensä European Sustainable Shipping Forumissa (ESSF) seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

Wärtsilän kannalta tärkeimmät järjestöt ja Wärtsilän osallistumisen luonne näissä järjestöissä esitetään alla olevassa taulukossa.

Sidosryhmä

Järjestö

Toiminnan luonne

Etujärjestöt

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Teknologiateollisuus ry, Keskuskauppakamari, Kansainvälinen kauppakamari (ICC), ICC Suomi

Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen.

Toimialajärjestöt

Association of Singapore Marine Industries (ASMI), Brazilian Institute of Oil and Gas (IBP), Brazilian Thermoelectric Generators Association (ABRAGET), Caribbean Utilities Association (CARILEC), Cogen Europe, Confederation of Indian Industry (CII), Cruise Line International Association (CLIA), BIMCO, EnergyVaasa, Engine Manufacturers Association (EMA), European Association of Engine Manufacturers (Euromot), European Engine Power Plants Association (EUGINE), Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA), Hong Kong Shipowners Association, Indian Diesel Engine Manufacturers Association (IDEMA), Interferry, International Council on Combustion Engines (CIMAC), SEA\LNG Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF), Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), WaterBorne TP, SolarPower Europe

Hallitusjäsenyys ja työryhmätyöskentely (CARILEC, CII, CIMAC, Cogen Europe, EMA, Euromot, EUGINE, SEA/LNG, VDMA, WaterBorne TP).

Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen (ABRAGET, ASMI, BIMCO, CLIA, EGCSA, EURELECTRIC, EnergyVaasa, Hong Kong Shipowners Association, IBP, IDEMA, Interferry, SGMF, SolarPower Europe).

Standardisoimisjärjestöt

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO), Suomen Standardisoimisliitto (SFS)

Toimintaan osallistuminen.

Kansainväliset järjestöt ja EU-järjestöt

Digital Transportation Logistics Forum (DTLF), European Sustainable Shipping Forum (ESSF), Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO), YK:n Global Compact -aloitteen pohjoismainen verkosto, Global Industry Alliance (GIA)

Toimintaan osallistuminen kansallisten valtuuskuntien kautta (IMO).

Toimintaan osallistuminen (DTLF, ESSF, GCNN, GIA).

Muut

Climate Leadership Coalition (CLC), Cleantech Finland, Yritysvastuuverkosto (FIBS), European Energy Forum (EEF), Sustainable Shipping Initiative (SSI)

Toimintaan osallistuminen.

Aiheeseen liittyvät tarinat

Wärtsilä liittyy Climate Leadership Coalitionin jäseneksi

An oceanic awakening – aika herätä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?