Open navigation

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Wärtsilä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan vuonna 2016. Päätavoitteita on 17, ja niillä on 169 alatavoitetta. Tavoitteet ovat osa laajempaa kestävän kehityksen agendaa 2030, jonka tarkoituksena on vastata moniin erilaisiin ongelmiin sukupuolten epätasa-arvosta ilmastonmuutokseen. Yleisenä päämääränä on köyhyyden poistaminen maailmanlaajuisesti. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita ja kaikkia toimijoita, mukaan lukien valtiovalta, yritykset ja kansalaisyhteiskunta. Yksityisen sektorin roolia pidetään ratkaisevan tärkeänä vaikutuksiltaan merkittävien innovatiivisten muutosten aikaansaamiseksi.

Kestävä kehitys on Wärtsilän liiketoimintojen, tuotteiden ja ratkaisujen kovaa ydintä. Monet tavoitteista liittyvät asioihin, joihin Wärtsilä vaikuttaa positiivisesti. Kehitämme myös tulevaisuudessa keinoja tukea asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme – sekä yhteisöjä, joissa toimimme.

Ihmisarvon kunnioittaminen

Wärtsilä pyrkii edistämään työntekijöidensä, toimittajiensa, asiakkaidensa ja paikallisyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia. Korkeatasoisten ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusvaatimustemme tarkoituksena on torjua tapaturmat kokonaan niin oman henkilöstön kuin alihankkijoiden osalta sekä varmistaa tuotteidemme ja ratkaisujemme luotettavuus ja käyttöturvallisuus. Wärtsilän ratkaisut ovat erittäin vähäpäästöisiä tai kokonaan päästöttömiä ja täyttävät tiukimmatkin paikalliset päästömääräykset. Ratkaisumme parantavat ilman laatua ja minimoivat terveyshaittoja. Olemme myös sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä tuloksiamme, jotta toiminnastamme ei aiheudu haittaa paikallisyhteisöille. 

Wärtsilä tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia, mukaan lukien yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus. Kannatamme sukupuolten tasavertaisuutta ja toivotamme naispuoliset työntekijät tervetulleiksi kaikkiin tehtäviin. Wärtsilä käynnisti vuonna 2012 monimuotoisuusaloitteen, jolla edistetään osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla.

Wärtsilä tukee kestävää talouskasvua edistämällä globaalia yrityskansalaisuutta, osallistavaa yrityskulttuuria ja paikallista työllistämistä. Jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä rohkaistaan tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen organisaation kaikilla tasoilla.

 

Kohti 100-prosenttisesti uusiutuvaa tulevaisuutta

Wärtsilän ratkaisuilla on merkittävä rooli, jotta maailmanlaajuisesti kasvavat energiatarpeet voidaan täyttää kestävästi. Joustavat energiaratkaisumme luovat edellytyksiä siirtyä tulevaisuudessa 100-prosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin. Wärtsilän Smart Power Generation ‑moottorivoimalaitokset ovat energiatehokkaita ja joustavia sekä polttoaineiden että käytettävyyden suhteen, mikä mahdollistaa tuuli- ja aurinkoenergian tehokkaan integroinnin sähköverkkoon. Lisäksi vahva tarjontamme energianvarastointiratkaisuissa, laitosmittakaavan aurinkovoimaloissa ja hybridiratkaisuissa, mukaan lukien kehittyneimmät energianhallintaohjelmistot, auttaa maksimoimaan uusiutuvien energianlähteiden osuuden kaikesta energiantuotannosta. Tämä luo edellytykset kestävälle, luotettavalle ja edulliselle energian tuotannolle – varsinkin alueilla ja maissa, joissa kantaverkon kattavuus tai suorituskyky on puutteellinen. Wärtsilän valikoimaan myös kuuluvat Dry Flexicycle ‑voimalaitokset voivat vähentää vedenkulutuksen lähes olemattomiin, joten voimalaitoksia voidaan rakentaa myös kuivuudesta kärsiville alueille.

Käymme aktiivisesti avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa tarjotaksemme asiantuntemusta ja tukea puhtaan energiateknologian ja alan tutkimuksen kehittämiselle globaalissa mittakaavassa.

 

Älykästä ja vähähiilistä merenkulun ekosysteemiä rakentamassa

Wärtsilän tavoitteena on verkottaa älykkäät alukset älykkäisiin satamiin ja johtaa näin merenkulkualan kehitystä kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä – kohti tehokkaampaa toimintaa, liki olemattomia ilmastovaikutuksia ja tinkimätöntä turvallisuutta. Digitalisaatio asettaa alalle uusia vaatimuksia ja antaa myös eväitä niin yksittäisten alusten kuin kokonaisten varustamoiden tai arvoketjujen toiminnan optimointiin. Samalla luodaan mahdollisuuksia kaluston koko elinkaaren aikaisen tehokkuuden parantamiseen.

Wärtsilän Smart Marine Visionin perusta on vahva olemassa oleva ympäristöystävällisten tuotteiden ja ratkaisujen valikoima, mukaan lukien ympäristömyötäiset alusratkaisut, monipolttoainemoottorit, reitin optimointiratkaisut, painolastiveden, jäteveden ja öljyisen veden käsittelyjärjestelmät sekä pakokaasujen puhdistusjärjestelmät. Eliminoimalla tai vähentämällä asiakkaiden prosessien haitallisia päästöjä luomme edellytyksiä jatkaa toimintaa myös ekologisesti herkillä alueilla eri puolilla maailmaa.

Wärtsilä julkisti vuonna 2018 An Oceanic Awakening ‑nimeä kantavan maailmanlaajuisen aloitteen, joka tähtää meri- ja energiateollisuuden perustavanlaatuiseen muutokseen. Tavoitteena on luoda näille toimialoille tehokas, ekologinen ja digitaalisesti verkottunut toimintaympäristö. Aloitteen tueksi perustettiin SEA20, älykkäitä ja ekologisesti kunnianhimoisia ratkaisuja suosivien satamakaupunkien (Smart and Ecologically-Ambitious marine cities) kansainvälinen yhteistyöfoorumi. Olemme mukana useissa globaaleissa ja paikallisissa kumppanuuksissa, joista mainittakoon esimerkiksi IMO:n Global Industry Alliance (GIA) ja European Sustainable Shipping Forum (ESSF).

 

Vastuullista liiketoimintaa

Wärtsilä on sitoutunut julkisesti tarkoituksessaan ja strategiassaan kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Arvomme ja toimintaperiaatteemme (Code of Conduct) määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä.

Wärtsilän toimintaperiaatteet ja sitä tukevat politiikat nimenomaisesti kieltävät yhtiötä, työntekijöitä ja toimittajia ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä mihinkään toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai luottamuksen rikkoutumiseen. Noudatamme kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja korruption vastaisia lakeja kaikissa toimintamaissamme ja kannustamme raportoimaan kaikista korruptio- ja lahjontatapauksista. Toimintaperiaatteitamme ja keskeisiä vastuullisen liiketoiminnan ohjeistuksia toteutetaan käytännössä arvo- ja toimintaperiaatekeskusteluilla, edellyttämällä työntekijöiltä henkilökohtaisen toimintaperiaatesitoumuksen allekirjoittamista, verkkokoulutusohjelmalla ja sisällyttämällä toimintaperiaatteet kaikkien työntekijöiden vuosittaisten kehityskeskustelujen asialistalle. Lisäksi Wärtsilällä on käytössä ulkopuolisen tahon ylläpitämä whistle blower-ilmoituskanava, jonka kautta kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus ilmoittaa epäilemistään toimintaperiaatteiden tai yhtiön muiden politiikkojen rikkomuksista.

Tavoitteenamme on edistää hyvinvointia kaikissa paikallisyhteisöissä, joiden piirissä meillä on toimintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi työmahdollisuuksien tarjoamista, verojen ja sosiaalimaksujen hoitamista asianmukaisesti, koulutuksen tarjoamista työntekijöille, yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa ja paikallisten kehityshankkeiden tukemista.

 

 

Aiheeseen liittyvät tarinat

Vuosi Smart Marine -visiota

Uusiutuvat mahdollisuudet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?