Open navigation

Osakkeenomistajat

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tilikauden 2018 lopussa Wärtsilällä oli 49.382 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli tilikauden lopussa 54,5% (55,9) osakekannasta, ja suomalaisten yksityissijoittajien omistuksessa oli 17,9% (17,7) osakekannasta. Lisätietoja yhtiön osakkeenomistajista löytyy Wärtsilän sijoittajasivuilta www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Omistajaryhmät 31.12.2018
Ryhmä Osakkaita % Osakkeita %
Yksityiset yritykset 1 902 3,9 45 119 958 7,6
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 113 0,2 19 114 087 3,2
Julkisyhteisöt 50 0,1 63 271 820 10,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 923 1,9 35 947 203 6,1
Kotitaloudet 46 003 93,2 105 685 525 17,9
Ulkomaat 391 0,8 5 911 228 1,0
Hallintarekisteröidyt 316 673 569 53,5
Yhteensä 49 382 100,0 591 723 390 100,0
Omistajaryhmat.svg
Osakemäärien jakauma 31.12.2018
Osakkeet Osakkaita % Osakkeita %
1-100 10 133 20,5 496 145 0,1
101-1 000 22 281 45,1 9 385 351 1,6
1 001-10 000 14 625 29,6 45 286 471 7,7
10 001-100 000 2 153 4,4 52 897 482 8,9
100 001-1 000 000 170 0,3 44 896 460 7,6
1 000 001-10 000 000 17 0,03 46 685 304 7,9
10 000 001- 3 0,006 75 402 608 12,7
Hallintarekisteröidyt 316 673 569 53,5
Yhteensä 49 382 100,0 591 723 390 100,0
Wärtsilän 50 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2018, pois lukien hallintarekisteröidyt

Suurin osakkeenomistaja oli Investor AB, jonka omistus oli 104.599.632 osaketta eli 17,7% osakekannasta vuoden 2018 lopussa. Investor AB:n osakkeet sisältyvät hallintarekisteriin eivätkä sen vuoksi näy alla olevassa taulukossa.

Omistaja Osakkeita %
1 Fiskars Oyj Abp 32 645 343 5,52
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 30 780 522 5,20
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11 976 743 2,02
4 Kansaneläkelaitos 5 807 730 0,98
5 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 5 150 000 0,87
6 Svenska Litteratur-sällskapet i Finland rf 4 554 777 0,77
7 Valtion Eläkerahasto 3 920 000 0,66
8 Keva 3 831 981 0,65
9 Op-Suomi -Sijoitusrahasto 3 115 798 0,53
10 Suomen Kulttuurirahasto 2 920 440 0,49
11 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 2 700 000 0,46
12 Sigrid Juséliuksen Säätiö 2 359 505 0,40
13 Schweizerische Nationalbank 2 007 488 0,34
14 Oy Ingman Finance Ab 1 650 000 0,28
15 Savox Investments S.a. 1 643 000 0,28
16 Rantanen Tuula Anneli 1 515 198 0,26
17 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 491 123 0,25
18 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 1 463 664 0,25
19 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 1 434 600 0,24
20 Holding Manutas Oy 1 120 000 0,19
21 Blåberg Olli Edvard 1 000 000 0,17
22 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr 982 890 0,17
23 Livränteanstalten Hereditas Ab 950 270 0,16
24 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen 866 787 0,15
25 Fromond Elsa Margaretha Louise 860 800 0,15
26 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 838 800 0,14
27 Stockmann Marita 813 678 0,14
28 Sijoitusrahasto Aktia Capital 800 000 0,14
29 William Thurings Stiftelse sr 770 750 0,13
30 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 712 485 0,12
31 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 710 000 0,12
32 Von Fieandt Berndt Johan 706 146 0,12
33 Stiftelsen För Åbo Akademi 688 880 0,12
34 Holdix Oy Ab 613 500 0,10
35 Sijoitusrahasto Seligson & Co 536 756 0,09
36 Seb Finlandia Sijoitusrahasto 519 408 0,09
37 Markkola Leena 519 370 0,09
38 Kansanterveyden tutkimussäätiö 516 204 0,09
39 Brita Maria Renlundin muistosäätiö 511 400 0,09
40 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 500 075 0,08
41 Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 500 000 0,08
42 Barry Staines Linoleum Oy 499 710 0,08
43 Perceval Ann-Marie Caussin De 498 840 0,08
44 Karlsson Anne Christine 480 000 0,08
45 Keskinäinen Vakuutusyhtio Kaleva 471 106 0,08
46 Brotherus Pia Monica 453 006 0,08
47 Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö 424 500 0,07
48 Tallberg Carl Johan 421 746 0,07
49 Odin Finland 409 896 0,07
50 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 389 413 0,07
Yhteensä 141 054 328 23,84

Muutokset omistuksessa – liputukset

Arvopaperimarkkinalain mukaan listayhtiön osakkeenomistajilla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle, kun laissa määritetyt kynnysarvot saavutetaan, ylitetään tai alitetaan. Alla olevassa taulukossa esitetään yhteenveto Wärtsilän vuonna 2018 saamista liputusilmoituksista. Lisätietoja löytyy Wärtsilän verkkosivuilta.

Julkaisupäivä Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
26.2.2018 23.2.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 9,88 10,04
28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,85 6,10
2.3.2018 1.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 7,13 9,98
8.3.2018 6.3.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 6,64 10,01
9.3.2018 8.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 6,60 9,97
14.3.2018 13.3.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 6,69 10,04
19.3.2018 16.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 8,22 9,66
22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,07 6,03
6.9.2018 5.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,75 5,78
28.9.2018 27.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,03 5,14
2.10.2018 1.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,9999 5,11
3.10.2018 2.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,04 5,16
5.10.2018 4.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,99 5,11
8.10.2018 5.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,04 5,11
16.10.2018 12.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,98 5,04
18.10.2018 16.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% - -
23.10.2018 19.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 4,98 5,01
24.10.2018 22.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,005 5,029
25.10.2018 23.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% - -

Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2018 lopussa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 205.703 kpl eli 0,03% koko osakekannasta ja äänivallasta. Lisätietoa hallituksen ja johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistuksesta löytyy osiosta Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä.

Valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 8.3.2018, valtuutti hallituksen päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2017 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä.

Aiheeseen liittyvät sivut

Hallituksen toimintakertomus

Konsernijohtajan katsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?