Open navigation

Strategia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintaan. Tämä luo perustan Wärtsilän Smart Marine- ja Smart Energy -visioille. Integroidun palvelu-, järjestelmä- ja tuotetarjonnan ansiosta, joka kattaa asiakkaiden tarpeet koko elinkaaren ajan, Wärtsilä pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Wärtsilä panostaa laitteiden tuottavuuden optimointiin data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä, mikä tukee myös asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Wärtsilän digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Yhtiön kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukee sen vahva asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla Wärtsilä etsii jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostamalla tutkimukseen, tuotekehitykseen ja digitalisaatioon Wärtsilä luo tukevan perustan, joka turvaa ja vahvistaa yhtiön asemaa markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä. Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden painottaminen tuovat Wärtsilään ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja tekevät organisaatiosta erittäin suorituskykyisen. Toiminnan erinomaisuus takaa, että Wärtsilän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa yhtiön tehokkuutta ja tuottavuutta koko elinkaaren ajan.

Strategian toteutus vuonna 2018

Wärtsilä otti vuonna 2018 käyttöön monia uusia konsepteja ja ratkaisuja, jotka tukevat yhtiön strategian toteuttamista. Smart Energy -vision mukaan Wärtsilä haluaa johtaa teollisuuden muutosta kohti pelkästään uusiutuvaan energiaan perustuvaa toimintaa, jolle luodaan edellytyksiä joustavalla energiantuotantokapasiteetilla. Vision tueksi esiteltiin uusia ratkaisuja uusiutuvan energian integrointiin ja varastointiin. Uusiutuvan energian yleistymistä osoittavat Wärtsilän Australiassa ja Yhdysvalloissa solmimat merkittävät sopimukset. Meriteollisuudessa Wärtsilän tarjoamia älykkäitä ratkaisuja vahvistettiin hankkimalla navigointiratkaisujen toimittaja Transas. Älykkään merenkulun alalla otettiin merkittäviä askeleita esimerkiksi testaamalla automatisoitua saapumista satamaan ja käynnistämällä projekti autonomisesti liikkuvan satamahinaajan kehittämiseksi.

Yhteistyö ja tietämyksen jakaminen sekä Wärtsilän sisällä että ulkoisten yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja asiakkaiden kanssa on keskeisen tärkeää markkinoiden muuttuvia vaatimuksia vastaavien älykkäiden teknologioiden kehittämiseksi. Tässä suhteessa yksi vuoden merkkipaaluista oli uuden tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen rakentaminen Vaasaan.

Wärtsilän toimintojen ja asiakastarjonnan määrätietoista digitalisointia jatkettiin. Wärtsilä avasi vuoden aikana Singaporeen kiihdyttämön, jolla pyritään edistämään teollisuuden, tutkijoiden ja paikallisten yhteistyökumppaneiden innovointia ja yhteistyötä Singaporen merenkulkuekosysteemin vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Wärtsilä julkisti myös kumppanuuden kyberturvallisuusyhtiö Templar Executivesin kanssa. Tarkoituksena on perustaa kyberturvallisuusakatemia, jonka kurssitarjonta tukee ja vahvistaa laajasti koko merenkulkualan yhteisiä kybervalmiuksia. Kumppanuuden tuloksena syntyi myös kansainvälinen MCERT-alusta, joka tarjoaa kybertiedusteluun ja -hyökkäyksiin liittyvää tukea koko merenkulun ekosysteemille.

Wärtsilän tuloshakuista yrityskulttuuria ruokittiin jatkamalla monipuolisia esimiesten johtamistaitojen kehittämisohjelmia. Vuonna 2016 käynnistetyn Operational Excellence Academyn koulutuksiin, joiden aiheena ovat toiminnan huippulaadun eri näkökulmat, on osallistunut lähes 2.000 esimiestä ja työntekijää. Akatemian tarkoituksena on hitsata toiminnan jatkuva parantaminen kiinteäksi osaksi Wärtsilän yrityskulttuuria ja toimintatapaa. Wärtsilä julkisti vuoden aikana yrityskulttuuriin liittyvän Leap-aloitteen ja sitä tukevan WeLeap-sovelluksen, joilla pyritään kiihdyttämään digitaalisen osaamisen kehitystä koko yhtiön laajuisesti. Kesäkuussa avattua oppimisportaalia on käyttänyt yli 3.300 henkilöä. Menossa olevaa digitaalista murrosta ajatellen käyttöön otettiin uusi rekrytointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on houkutella Wärtsilään uusia osaajia, parantaa hakijakokemusta sekä kehittää myönteisesti Wärtsilän työnantajabrändiä. Myös Wärtsilän työtyytyväisyyskysely MyVoice päivitettiin nykytarpeita paremmin vastaavaksi. Uudistettu kysely korostaa työntekijän osallistumista ja motivaatiota. Kysely toteutetaan kokonaisuudessaan netissä, ja sen voi täyttää mobiililaitteella.

Henkilöstön turvallisuus ja terveys on Wärtsilän tärkeimpiä painopisteitä. Pysyvänä tavoitteena on poissaoloon johtavien työtapaturmien nollataso. Tapaturmataajuus on kehittynyt usean peräkkäisen vuoden ajan myönteisesti, mutta vuonna 2018 luku nousi hiukan, 2,50:een (2,48). Turvallisuusjohtamista pyrittiin vahvistamaan entisestään, ja 3.200 Wärtsilän esimiestä oli suorittanut vuoden loppuun mennessä päivän mittaisen turvallisuusjohtamistyöpajan. Wärtsilän neljäs maailmanlaajuinen turvallisuuspäivä järjestettiin teemalla ”On the Road”. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta työmatkoihin liittyvistä riskeistä ja kannustaa turvallisiin valintoihin tien päällä.

Taloudelliset tavoitteet

Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa maailmanlaajuista BKT:n kasvua nopeammin sekä pitää liikevoittomarginaali 14%:n (korkeasuhdanne) ja 10%:n (matalasuhdanne) välillä. Lisäksi tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 0,50:ssä ja jakaa osinkona vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin.

Wärtsilän taloudellinen kehitys vuonna 2018 vastasi pitkän aikavälin tavoitteita. Liikevaihto kasvoi 5%, minkä myötä Wärtsilän liikevaihdon vuosittainen keskikasvu viiden vuoden ajanjaksolla oli 2,4%. Maailmanlaajuinen BKT:n kasvu oli arvioiden mukaan 3,7% vuonna 2018, ja vuosittainen keskikasvu viiden vuoden ajanjaksolla oli 2,0%. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 11,2% liikevaihdosta. Nettovelkaantumisaste oli 0,14, ja hallituksen osinkoehdotus on 0,48 euroa osaketta kohti, mikä on 73,7% osakekohtaisesta liiketuloksesta.

Taloudelliset tavoitteet Kehitys vuonna 2018 Kehitys vuonna 2017, oikaistu
Liikevaidon kasvu nopeampi kuin globaali BKT:n kasvu 5%:n kasvu 3%:n kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 10-14% 11,2% 11,7%
Nettovelkaantumisaste alle 0,50 0,14 0,10
Osingonmaksu vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin 73,7%1 70,8%
1 Hallituksen ehdotus.
Vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu IFRS 15:n käyttöönoton seurauksena.

Aiheeseen liittyvät sivut

Tavoitteet

Strategia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?