Open navigation

Vuosi 2018

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Markkinakehitys

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti parani jonkin verran vuoden 2018 aikana, ja sitä tuki kysynnän kausiluonteinen nousu vuoden loppua kohden. Merenkulun markkinoilla matkustajalaivasegmentti kehittyi myönteisesti, ja suuri kiinnostus ympäristöratkaisujen jälkiasennusprojekteihin sekä kaasunkuljetusalussegmentin parantuneet huoltovolyymit tukivat aktiviteettia kauppalaivasegmentillä. Öljy- ja kaasuteollisuudessa huollon kysyntä parani, mutta offshore-markkinoiden olosuhteet pysyivät haastavina. Voimalaitoksiin liittyvä huoltoaktiviteetti oli vakaata kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Voimantuotannon markkinat vakaat ja kiinnostus joustavaa kapasiteettia kohtaan jatkuu

Kiinnostus joustavaa voimakapasiteettia kohtaan tuotannon ja varastointiratkaisujen muodossa kasvaa. Aurinko- ja tuulivoiman hinnat laskevat yhä, ja perinteisen peruskuormakapasiteetin korvaamisesta uusiutuvalla energialla ja joustavuudella on tullut taloudellisempaa. Sähkölaitokset pohtivat uusiutuvien energialähteiden integrointia tuotantoportfolioihinsa ja päivittävät pitkän aikavälin investointisuunnitelmiaan tämän mukaisesti. Valuuttavaihtelut kehittyvillä markkinoilla, jotka ovat johtaneet hitaampaan päätöksentekoon tietyissä maissa, helpottuivat vuoden loppua kohden. Samaan aikaan voimalaitosinvestointeja edesauttoi jatkuva tarve talouskasvua tukevalle ja sähkön puutetta lievittävälle luotettavalle kapasiteetille.

Syyskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana Wärtsilän markkinaosuus alle 500 MW:n markkinasegmentillä laski 13%:iin (17). Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset pysyivät vakaana 20,8 GW:ssa (20,7). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset. Data on kerätty McCoy Power -raportista.

Merenkulun markkinoilla asteittaista elpymistä ja ympäristöratkaisujen kysynnän vahvistumista

Vuoden 2018 aikana rekisteröitiin 1.237 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (1.037 poislukien raportointikauden jälkeen rekisteröidyt tilaukset). Markkinatilanne nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten segmentillä parani, sillä nouseva avistakurssi ja trendi kohti ympäristömyötäisempiä polttoaineita vaikuttivat alustilauksiin. Konttilaiva- ja kuivalastialusinvestointeja rajoittivat osittain korkeat polttoainekustannukset ja huoli maailmankaupan tariffeista. Tilausaktiviteetti oli vankkaa risteilyalussegmentillä, ja sitä tuki tarve saada nykyaikaista kapasiteettia, jotta risteilymatkustajien odotettuun kasvuun pystytään vastaamaan. Investoinnit lauttasegmentillä liittyivät pääosin aluskannan korvaamiseen. Öljyn hintavaihtelut loivat epävarmuutta offshore-teollisuudessa, ja ylikapasiteetti rajoitti yhä uusiin aluksiin tehtäviä investointeja. Ympäristöaiheista muodostui vuoden aikana keskeinen merenkulun teema, ja IMO 2020 -rikkisäännökset lisäsivät rikkipesuritilauksia.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Etelä-Korea ja Kiina säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina 43%:n ja 32%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 13% ja Italian 3%.

Tilauskertymä

Wärtsilän vuoden 2018 tilauskertymä kasvoi 12% 6.307 milj. euroon (5.644). Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,15).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 16% 3.086 milj. euroon (2.670) rikkipesurien jälkiasennusprojektien vahvan kysynnän ja pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin kohdistuneen jatkuvan kysynnän ansiosta. Merenkulkumarkkinoilla vuoden kohokohtiin kuului 170 milj. euron hybridirikkipesuri- ja jälkiasennushuoltotilaus merkittävältä eurooppalaiselta konttilaivayhtiöltä sekä huoltosopimuksen pidentäminen Royal Caribbeanin kanssa vuoteen 2028 saakka. Tärkeisiin energiamarkkinoilla allekirjoitettuihin sopimuksiin kuului 10-vuotinen huoltosopimus Papua-Uusi-Guineassa sijaitsevaan voimalaan sekä kolmivuotinen käyttö- ja kunnossapitosopimus Meksikoon toimitettuun 130 MW:n voimalaitokseen.

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.511 milj. euroa (1.685), laskua oli 10% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilauksia kertyi aktiivisimmin Aasiassa ja toiseksi eniten Amerikassa. Kysyntä oli hyvää Indonesian kaltaisissa kasvavissa talouksissa sekä Bangladeshissa, jossa hallitus edelleen pyrkii lisäämään sähköä saavien kotitalouksien määrää. Kehittyneillä markkinoilla Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia Australiaan ja Yhdysvaltoihin, joissa se pyrkii tukemaan uusiutuvan energian lisäämistä. Wärtsilä sai vuoden aikana myös useita tilauksia energian varastointiohjelmistoista ja sähköverkon hallintaohjelmistoista.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 33% 1.710 milj. euroon (1.288). Suurilta risteily-yhtiöiltä saadut useat tilaukset myötävaikuttivat vahvaan tilausaktiviteettiin matkustajalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 30%. Lähestyvän IMO 2020 -säännösten vuoksi ympäristöratkaisujen kysyntä jatkui läpi koko vuoden. Rikkipesureita tilattiin huomattava määrä uusiin aluksiin erityisesti kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 28%. Muihin merkittäviin kauppalaivasegmentin tilauksiin kuuluivat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) talteenottoteknologian, nesteytetyn maakaasun käsittelyjärjestelmien ja apumoottoreiden toimittaminen kahteen uuteen sukkulatankkeriin, jotka rakennetaan singaporelaiselle AET Tankersille, sekä ratkaisut TEEKAYlle rakennettaviin sukkulatankkereihin. Kaasunkuljetusalusten osuus tilauskertymästä oli 14%, erikoisalusten 8%, merivoimien 8% ja offshoren 7%. Muiden tilausten osuus oli 5%.

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co. Ltd:n tilauskertymä oli 156 milj. euroa (70). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Tilauskanta

Tilikauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 6.166 milj. euroa (5.100), kasvua oli 21%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 1.878 milj. euroa (1.220), kasvua oli 54% viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tämä johtui rikkipesurien jälkiasennusprojektien lisääntyneestä kysynnästä sekä jatkuneesta kiinnostuksesta pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin. Huoltosopimusten osalta vain tulevan 24 kuukauden odotettu liikevaihto sisällytetään Services-liiketoiminnan tilauskantaan. Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskanta oli vakaat 1.871 milj. euroa (1.871), kun taas Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 20% 2.417 milj. euroon (2.009).

Liikevaihto

Wärtsilän vuoden 2018 liikevaihto oli 5.174 milj. euroa (4.911), kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 5%. Kasvu johtui pääosin laitetoimitusten korkeammista volyymeistä.

Services-liiketoiminnan liikevaihto pysyi vakaana ja oli 2.426 milj. euroa (2.407). Valuuttakurssimuutokset huomioiden Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4%. Energy Solutions -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.517 milj. euroa (1.401), kasvua oli 8%. Marine Solutions -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12% 1.232 milj. euroon (1.104). Services-liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 47%, Energy Solutions -liiketoiminnan 29% ja Marine Solutions -liiketoiminnan 24%.

Wärtsilän liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä ja 21% Yhdysvaltain dollareissa. Loppuosa liikevaihdosta jakautui useamman valuutan kesken.

Konsernin liikevaihdon kehitys.svg
 Toimitetut megawatit
2018 2017 Muutos %
Energy Solutions 3 706 3 119 19%
Marine Solutions 1 087 1 203 -10%
Wärtsilän toimitukset yhteensä 4 793 4 322 11%
Yhteisyritysten toimitukset 756 601 26%
Toimitukset yhteensä 5 549 4 923 13%

 

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Wärtsilän liiketulos oli 543 milj. euroa (538) vuonna 2018, mikä vastaa 10,5% liikevaihdosta (11,0). Laitetoimitukset nousivat konsernin liikevaihdossa merkittävään rooliin, mikä lisääntyneiden tutkimus-, kehitys- ja digitalisaatiokulujen lisäksi rasitti kannattavuutta. Vertailukelpoinen liiketulos oli 577 milj. euroa (576) eli 11,2% liikevaihdosta (11,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 35 milj. euroa (37), joista 29 milj. euroa (36) liittyi rakennejärjestelyihin ja 6 milj. euroa (2) yrityshankinta- ja muihin kuluihin. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 621 milj. euroa (612) eli 12,0% liikevaihdosta (12,5). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 43 milj. euroa (36).

Tuloslukuihin sisältyi noin 70 milj. euron varaus, jolla katetaan kahden ydinvoimalan varavoimalaiteprojektin kustannusylitykset ja projektiviivästykset. Tarve ylimääräiselle varaukselle tunnistettiin, kun yhtiö kävi läpi ydinvoimaloihin liittyvät projektinsa päätettyään lopettaa varavoimateknologian tarjoamisen ydinvoimalasegmentille. Negatiivista vaikutusta tulokseen tasapainottaa osittain pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu 27 milj. euron myyntivoitto, sekä käynnissä oleviin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvän 21 milj. euron varauksen vapauttaminen. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Rahoituserät olivat -40 milj. euroa (-47). Nettokorot olivat -7 milj. euroa (-8). Tulos ennen veroja oli 502 milj. euroa (491). Verot olivat 116 milj. euroa (117), mikä vastaa 23,1%:n efektiivistä verokantaa (23,7). Tilikauden tulos oli 386 milj. euroa (375). Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,63) ja osakekohtainen oma pääoma 4,09 euroa (3,97). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,1% (18,5), ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,1% (16,0).

Tulos.svg

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 470 milj. euroa (430) vuonna 2018. Tilikauden lopussa nettokäyttöpääoma oli 581 milj. euroa (563), laskua oli 201 milj. euroa syyskuun loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä kauden lopussa oli 584 milj. euroa (522). Syyskuun lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 557 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 487 milj. euroa (379). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 milj. euroa (765).

Wärtsilällä oli joulukuun 2018 lopussa korollisia lainoja 823 milj. euroa (619). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 74 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 748 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 333 milj. euroa (234) ja nettovelkaantumisaste 0,14 (0,10).

Lainat.svg
Pitkaaikaisten_lainojen_eraantymisprofiili.svg
Vahvistetut_luottolimiittisopimukset.svg
Nettovelkaantumisaste.svg

Investoinnit

Vuonna 2018 Wärtsilän aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 110 milj. euroa (64). Yrityshankinta- ja yhteisyritysinvestoinnit olivat yhteensä 196 milj. euroa (191). Tilikauden poistot olivat 130 milj. euroa (134).

Vuoden 2019 tuotannollisten, logististen ja informaatioteknologisten investointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.

Bruttoinvestoinnit.svg

Yrityshankinnat ja -myynnit

Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti laajentavansa QuantiServ-huoltotarjontaansa hankkimalla Lock-n-Stitch Inc.:n, joka on amerikkalainen valurautakorjauksiin erikoistunut tekniikan alan yritys. Yrityshankinta vahvistaa Wärtsilän huoltokokonaisuutta asiakkaille, joiden käytössä on useiden valmistajien tuotteita. Wärtsilä saattoi myös päätökseen hollantilaisen, vedenalaisiin huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen Trident BV:n hankinnan. Yrityskaupan myötä Wärtsilästä tulee johtava vedenalaisen huollon tarjoaja maailmanlaajuisesti. Wärtsilän vedenalaisen huollon kasvua tukee myös lokakuinen Burriel Navarro, S.L:n hankinta. Yritys tekee vedenalaista huoltoa Espanjan pääsatamissa.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti hankkivansa Transasin, kansainvälisesti johtavan merenkulun navigointiratkaisujen toimittajan. Yritys on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa. Yrityshankinta on merkittävä askel kohti Wärtsilän visiota merenkulun älykkäästä ekosysteemistä, jossa älykkäät alukset linkittyvät älyteknologialla varustettuihin satamiin sekä niiden ulkopuolelle. Tämä hyödyttää toimialaa kolmella merkittävällä tavalla: resurssien käyttö ja toiminnan tehokkuus maksimoidaan, ympäristövaikutukset ja -riskit minimoidaan sekä saavutetaan paras mahdollinen turvallisuustaso. Yrityskaupan arvo oli 210 milj. euroa (yritysarvo), ja se saatiin päätökseen toukokuussa 2018.

Lokakuussa Wärtsilä myi pumppuliiketoimintansa pohjoismaiselle sijoitusyhtiölle Solix Groupille, jolla on toimipaikat Kööpenhaminassa, Tanskassa ja Malmössä, Ruotsissa. Wärtsilä Pumps on kuulunut Wärtsilä Marine Solutions ‑organisaatioon siitä asti, kun yhtiö osti Hamworthyn vuonna 2012. Pumppuliiketoiminnan myynti auttaa Wärtsilää keskittymään Smart Marine -visioonsa.

Strategiset toimenpiteet, yhteistyöt ja yhteisyritykset

Tammikuussa Wärtsilä ja Schneider Electric allekirjoittivat datakeskusprojekteihin liittyvän yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on luoda innovatiivisia energiaoptimointiratkaisuja suuren kokoluokan eli vähintään 10 MW:n sähkökuorman datakeskusprojekteihin. Wärtsilä toimittaa laitoksen voimantuotannon, kun taas Schneider Electric keskittyy energiajakelun optimointiin.

Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti solmineensa Templar Executives -kyberturvallisuusyhtiön kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan osapuolet perustavat kansainvälisen tason kyberakatemian Singaporeen. Akatemia tarjoaa erityisesti laivanomistajille ja laivaoperaattoreille suunnattuja kursseja, joiden tavoitteena on tukea ja parantaa niiden kyberturvallisuutta. Wärtsilä solmi kumppanuussopimuksen myös Maritime and Port Authority of Singaporen kanssa edistääkseen merenkulun innovaatioita, tutkimusta ja kehitystä. Kumppanuus kattaa neljä eri osa-aluetta: digitaaliset kiihdyttämöt, kyberturvallisuuden ja aineellisen turvallisuuden, älykkäät alukset ja satamatoiminnan.

Kesäkuussa Wärtsilä ja Hyundai Motor Group allekirjoittivat teknologisen ja kaupallisen yhteistyösopimuksen. Osapuolet suunnittelevat, miten käytettyjä sähköisten kulkuneuvojen (EV) akkuja voidaan hyödyntää kasvavilla energian varastointimarkkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on kehittää energian varastointituotteita ja -alustoja, joiden avulla voidaan maksimoida Hyundain käytettyjen EV-akkujen uudelleenkäyttö. Ratkaisujen kaupallistamisessa hyödynnetään Wärtsilän maailmanlaajuista, 178 maata kattavaa asiakas- ja kanavaverkostoa.

Elokuussa Wärtsilä ilmoitti rakentavansa Vaasaan uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen. Toimialallaan ainutlaatuinen keskus mahdollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen sekä uusien energiajärjestelmien entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen ja tuotekehityksen. Wärtsilä investoi keskuksen moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan 83 milj. euroa. Suurin osa kustannuksista toteutuu vuonna 2020. Smart Technology Hubiin liittyvä kokonaisinvestointi on noin 200 milj. euroa, joka koostuu toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta sekä infrasta.

Marraskuussa Wärtsilä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Nebraska Public Power District allekirjoittivat yhteisymmärryssopimuksen liiketoimintamallin tutkimisesta, jossa Wärtsilän generaattorit käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita. Liiketoimintamallin tavoitteena on saavuttaa teknisesti ja kaupallisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka mahdollistaa etenemisen kohti teollisuusmittakaavan pilottiprojektia.

Joulukuussa Wärtsilä esitteli yhdessä Tiedon, St1:n, Fortumin ja Demos Helsingin kanssa aloitteen innovointiyhteisöstä, jossa tavoitteena kiihdyttää maailmanlaajuisen energiasektorin muutosta kohti kestävämpää energiantuotantoa. Yhteisö muodostaa areenan tutkimukselle, parannuksille, kokeiluille ja validoinnille. Lisäksi se tuo markkinoille uusia innovaatioita, jotka haastavat nykyisiä energiajärjestelmäparadigmoja.

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Wärtsilän tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat 165 milj. euroa (141) vuonna 2018, mikä vastaa 3,2% liikevaihdosta (2,9). Tärkeimmät painopisteet olivat digitalisaatio, hyötysuhteen kehittäminen, polttoainejoustavuus ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen.

Merenkulkumarkkinoilla Wärtsilä testasi vuoden aikana onnistuneesti ratkaisuja, jotka mahdollistavat automatisoidun saapumisen satamaan. Testit toteutettiin norjalaisen laivaoperaattorin 83 metriä pitkällä Folgefonn-lautalla, ja ne huipentuivat autonomiseen operaatioon, jossa koko reitti ajettiin keskeytyksettä. Ympäristöratkaisuihin liittyvään kehitykseen kuului Aquarius EC -painolastivedenkäsittelyjärjestelmän saama tyyppihyväksyntä Yhdysvaltain rannikkovartiostolta. Myös Aquarius UV -painolastivedenkäsittelyjärjestelmän testiprosessit saatettiin Yhdysvaltain rannikkovartioston edellyttämällä tavalla loppuun. Lokakuussa Wärtsilä avasi uuden hybridikeskuksensa. Laitos edustaa innovatiivista konseptia, joka mahdollistaa Wärtsilä HY -hybridivoimamoduulin jatkuvan kehittämisen ja käyttöönoton samalla, kun asiakkaat voivat kokea Wärtsilä HY:n hyödyt. Sitä käytetään myös miehistön kouluttamiseen, ja se tarjoaa käytännön kokemusta teknikoille. Vuoden aikana lanseerattuihin tuotteisiin kuului uusi Nacos Platinum solid state S-Band -tutkajärjestelmä sekä Wärtsilän ensimmäinen nopeakäyntinen moottori. Kompakti Wärtsilä 14 -moottori on suunniteltu täyttämään rajallisen tilan ja painon vaatimukset, tuomaan alhaisemmat investoinnit, täyttämään nykyiset ja tulevat maailmanlaajuiset päästömääräykset ja tarjoamaan asiakkaille parempaa hyötysuhdetta, turvallisuutta ja ekologista kestävyyttä.

Kesäkuussa Wärtsilä lanseerasi energiamarkkinoille uuden aurinko-varastointi-hybridiratkaisun. Moottoreita, aurinkovoimaa ja varastointia integroiva hybridiratkaisu Wärtsilä Hybrid Solar on ilmastoystävällinen ja lisää energiantuotannon luotettavuutta ja tehokkuutta. Lisäksi se sopii energiantuottajan olemassa olevaan sähköverkkoinfrastruktuuriin. Hybridiratkaisun arvon maksimoinnissa keskeisessä osassa on Wärtsilä-yhtiö Greensmith Energyn kehittämä GEMS-ohjelmisto ja hallinta-alusta. Syyskuussa esiteltiin edistyksellinen modularisoitu energian varastointiratkaisu GridSolv, jonka suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen joustavuus ja käyttöönoton nopeus. Ratkaisuarkkitehtuuri tukee sekä suoraa käyttöä että hybridiratkaisuja, joissa energiavarastointi on integroitu uusiutuvaan tai termiseen energiantuotantoon. Wärtsilän edistyksellisen energianhallintaohjelmistoalustan GEMS 6:n viimeisin sukupolvi julkaistiin joulukuussa. GEMS on otettu käyttöön yli 70 sähköverkkomittakaavan järjestelmässä yhdeksässä maassa, ja se on integroitu useisiin lämmöntuotannon ja uusiutuvan energiantuotannon laitteisiin sekä kuormaa ja sääennusteita koskeviin tietoihin.

Vuoden aikana Wärtsilä ja Templar Executives esittelivät kansainvälisen MCERT-alustan, joka tarjoaa kybertiedusteluun ja -hyökkäyksiin liittyvää tukea koko merenkulun ekosysteemille. Se tarjoaa jäsenilleen kansainvälistä tiedusteluinformaatiota, neuvoja ja tukea, kuten reaaliaikaista apua kyberhyökkäysten varalle sekä Security Reporting Portal -turvallisuusraportointiportaalin. MCERTiä operoidaan Singaporeen vuoden aikana avatun Wärtsilä Acceleration Centren tiloista käsin.

Tutkimus_ja_kehitysmenot.svg

Henkilöstö

Wärtsilän henkilöstömäärä oli joulukuun 2018 lopussa 19.294 (18.065). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-joulukuussa 2018 oli 18.899 (17.866). Henkilöstömäärän kasvu johtui pääosin Transas-yrityshankinnasta. Services-liiketoiminnassa työskenteli 11.322 (11.234) henkilöä, Energy Solutions -liiketoiminnassa 1.171 (1.038) ja Marine Solutions -liiketoiminnassa 5.995 (5.235).

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (20) työskenteli Suomessa ja 40% (38) muualla Euroopassa. Koko henkilöstöstä 24% (27) työskenteli Aasiassa, 11% (11) Amerikassa ja 4% (4) muissa maissa.

Henkilosto.svg

Muutokset ylimmässä johdossa

Vuoden 2018 aikana Wärtsilä Oyj Abp:n johtokuntaan tehtiin seuraavat nimitykset:

Marco Wirén (52), KTM, nimitettiin Energy Solutions -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnan jäseneksi 1.10.2018 alkaen. Uudessa tehtävässään hän vastaa Wärtsilän Energy Solutions -liiketoiminnasta globaalisti ja raportoi konsernijohtaja Jaakko Eskolalle. Hänen edeltäjänsä Javier Cavada Camino siirtyi Wärtsilästä lontoolaisen energianvarastointiyhtiön Highview Powerin toimitusjohtajaksi.

Arjen Berends (50), MBA, nimitettiin Wärtsilä Oyj Abp:n talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnan jäseneksi 1.10.2018 alkaen. Hän raportoi konsernijohtaja Jaakko Eskolalle.

Wärtsilän uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2019. Organisaatio on rakennettu kahden liiketoiminta-alueen ympärille, jossa uusmyynti ja huolto yhdistyvät. Aiemmin Marine Solutions -liiketoiminnan johtajana toiminut Roger Holm nimitettiin vetämään Wärtsilä Marine -liiketoimintaa ja Energy Solutions -liiketoiminnan johtajana toiminut Marco Wirén nimitettiin vetämään Wärtsilä Energy -liiketoimintaa. Services-liiketoiminnan johtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toiminut Pierpaolo Barbone (61) siirtyi uusiin tehtäviin Wärtsilän ulkopuolelle vuoden 2018 lopussa.

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Kasvava ympäristötietoisuus tuo perustavanlaatuisia muutoksia sekä merenkulku- että energia-alalle. Monipuolinen teknologia ja erikoistuneet palvelut antavat Wärtsilälle hyvät valmiudet vähentää päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta sekä auttaa asiakkaita varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Tutkimus- ja kehitystyön painopisteenä ovat jatkossakin kehittyneet ympäristöteknologiat ja -ratkaisut. Wärtsilä korostaa vastuullista liiketoimintaa ja on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatteita.

Vastuullinen liiketoiminta

Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat Wärtsilän liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä. Toimintaperiaatteita täydentävät koko konsernin kattavat politiikat, mukaan lukien laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva politiikka sekä lahjonnan ja lahjusten torjuntaa, säännöstenmukaista raportointia ja hankintoja ja ostoja koskevat politiikat.

Wärtsilä soveltaa toimintaperiaatteitaan aktiivisesti, edistää niiden täytäntöönpanoa tehokkaalla henkilöstölle suunnatulla viestinnällä ja valvoo sisäisesti periaatteiden noudattamista varmistaakseen, että ne ymmärretään ja niihin sitoudutaan kaikkialla organisaatiossa. Code of Conduct ‑koulutuksen oli suorittanut vuoden 2018 lopussa 17.255 työntekijää eli 90% koko henkilöstöstä.

Toimittajien ja liikekumppaneiden edellytetään kiinteänä osana Wärtsilän tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvoketjua noudattavan samoja korkeita juridisia ja eettisiä normeja sekä liiketapoja kuin Wärtsilä itsekin noudattaa. Tietoja Wärtsilä vaatimuksista sisällytetään toimittajille suunnattuihin sopimusmalleihin.

Ympäristövastuu

Wärtsilän pääasiallinen panos yritysten ympäristösuorituskyvyn parantamiseen on tarjota asiakkaille luotettavia ja turvallisia teknologioita ja palveluja, jotka tukevat merenkulku- ja energia-alan kestävää kehitystä ja auttavat täyttämään ympäristömääräykset. Wärtsilän tuotteiden ja ratkaisujen suunniteltu käyttöikä on jopa 30 vuoden mittainen. Siksi keskittyminen tuotteen tai järjestelmän suorituskyvyn parantamiseen on ratkaisevan tärkeä osa tutkimus- ja tuotekehitystyötä samoin kuin suorituskyvyn elinkaarioptimointi ja pyrkimys luoda ratkaisuja, joista hyötyy koko voimantuotannon ja merenkulun ekosysteemi. Tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamisen lisäksi Wärtsilä myös valvoo jatkuvasti oman toimintansa vaikutuksia ja pyrkii vähentämään energiankulutusta tuotantolaitoksissaan.

Wärtsilän laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (QEHS) määrää yhtiön tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten hallinnan periaatteet. Ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen liittyvät mahdolliset riskit liittyvät pääasiassa päästörajoituksiin ja asiakkaiden asennemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön osalta. Riskejä hallitaan keskittymällä T&K-toiminnassa tuotteiden hyötysuhteen parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen sekä kehittämällä laajan tuotevalikoiman, mukaan lukien jätteiden määrän vähentämiseen, melun vähentämiseen ja jätevesien ja painolastivesien käsittelyyn liittyvät teknologiat. Vuonna 2018 T&K-investoinnit olivat yhteensä 165 milj. euroa, joka vastaa 3,2% liikevaihdosta. Näistä investoinneista valtaosa tähtää ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Merkittäviä kestävän kehityksen innovaatioihin liittyviä saavutuksia olivat älykkään merenkulun saralla muun muassa automatisoidun satamaan saapumisratkaisun testimenestys. Energiamarkkinoilla Wärtsilä lanseerasi moottoreita, aurinkovoimaa ja varastointia integroivan hybridiratkaisun Wärtsilä Hybrid Solarin sekä kehittyneen energian varastointiratkaisun GridSolvin.

Sosiaalinen vastuu ja työsuhdeasiat

Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja tarjoaa henkilöstölle työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Wärtsilä on allekirjoittanut YK:n Global Compact ‑aloitteen ja tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia. Työntekijöiden tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva konsernipolitiikka ohjaa yhtenäisesti kaikkien Wärtsilä-yhtiöiden käytäntöjä. Henkilöstöjohtamisen prosesseja ja työkaluja sekä yhteisiä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti yli maa- ja organisaatiorajojen. Wärtsilän kaikki yksiköt noudattavat globaalia tehtävien vaativuusluokittelua ja yhtenäisiä palkitsemisperiaatteita, joilla varmistetaan läpinäkyvyys ja kaikkien työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu.

Wärtsilän henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnoilla on käytettävissään tarvitsemansa resurssit sekä osaavat ja motivoituneet työntekijät. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi henkilöstölle tarjotaan laajasti erilaisia sisäisiä koulutuksia, joiden aiheita ovat mm. konetekniikka, työturvallisuus ja -terveys, kielet ja kulttuuri, projektijohtaminen, ympäristö, turvallisuus ja johtaminen. Wärtsilän henkilöstölle kertyi keskimäärin 2,16 koulutuspäivää vuonna 2018.

Wärtsilän tavoitteena on tarjota työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka työntekijöilleen ja sopimuskumppaneilleen sekä minimoida tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit. Yhtiön työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön toimintaperiaatteissa, laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Kaikilta Wärtsilän yksiköiltä vaaditaan QEHS-politiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia. Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vuonna 2017 konsernin poissaoloon johtavien tapaturmien taajuusindeksi oli 2,50 (2,48).

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen kirjattuja ihmisoikeuksia. Wärtsilä on myös allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja tukee siten sen ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatteita. Työntekijät eivät saa rikkoa näitä oikeuksia millään tavoin, ei suoraan eikä välillisesti. Wärtsilä ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä eikä lapsityövoiman käyttöä. Ihmis- ja työelämän oikeudet ovat osa toimintaperiaatekoulutusta, ja ne on sisällytetty Wärtsilän tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskevaan politiikkaan sekä yhtiön toimittajakäsikirjaan.

Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt

Wärtsilän toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka ja itsenäisiä välittäjiä koskeva ohjeistus (Broker Directive) nimenomaisesti kieltävät yhtiötä ja sen työntekijöitä ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai lojaaliusrikkomukseen. Näissä ohjeissa velvoitetaan noudattamaan paikallisia korruption vastaisia lakeja kaikissa maissa, joissa Wärtsilä nyt tai tulevaisuudessa toimii, ja kehotetaan raportoimaan mahdollisista rikkomuksista.

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön toiminta-alueilla. Siksi kaikilta työntekijöiltä edellytetään tiukkojen korruption vastaisten menettelytapojen ehdotonta noudattamista. Henkilöstölle järjestetään laajalti koulutusta lahjonnan vastaisista periaatteista ja lainsäädännöstä sekä yhtiön niitä koskevista politiikoista ja toimintatavoista. Vuoden 2018 loppuun mennessä 90% Wärtsilän työntekijöistä oli osallistunut lahjonnan torjuntaa koskevaan koulutukseen. Henkilöstöä kannustetaan antamaan palautetta ja kertomaan havaitsemastaan kyseenalaisesta toiminnasta linjajohdolle tai suoraan Compliance-toiminnolle, lakiasiainosastolle tai sisäiselle tarkastukselle. Wärtsilällä on myös työkalu, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa rikkomuksista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-joulukuun 2018 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 278.938.159 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.754 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 226.474.065 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq Helsingissä
31.12.2018 Osake- ja
äänimäärä
Osakevaihto
1-12/2018
WRT1V 591 723 390 278 938 159
1.1.-31.12.2018 Ylin Alin Keskikurssi 1 Päätöskurssi
Osakekurssi 19,88 12,75 17,04 13,90
1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
Markkina-arvo 31.12.2018 31.12.2017
MEUR 8 222 10 375
Ulkomaalaisomistus 31.12.2018 31.12.2017
% 54,5 55,9
Liputusilmoitukset

Vuoden 2018 aikana Wärtsilälle ilmoitettiin alla olevista omistusmuutoksista.

Julkaisupäivä Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
26.2.2018 23.2.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 9,88 10,04
28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,85 6,10
2.3.2018 1.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 7,13 9,98
8.3.2018 6.3.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 6,64 10,01
9.3.2018 8.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 6,60 9,97
14.3.2018 13.3.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 6,69 10,04
19.3.2018 16.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 8,22 9,66
22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,07 6,03
6.9.2018 5.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,75 5,78
28.9.2018 27.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,03 5,14
2.10.2018 1.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,9999 5,11
3.10.2018 2.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,04 5,16
5.10.2018 4.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,99 5,11
8.10.2018 5.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,04 5,11
16.10.2018 12.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% 4,98 5,04
18.10.2018 16.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% - -
23.10.2018 19.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 4,98 5,01
24.10.2018 22.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Yli 5% 5,005 5,029
25.10.2018 23.10.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5% - -

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilä Oyj Abp:n 8.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Osingonjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinkoa maksetaan 1,38 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,69 euroa/osake maksettiin osakkeenomistajille 19.3.2018. Toinen erä jakautui päätetyn maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksettiin 0,23 euroa/osake. Osingon toinen erä maksettiin 27.9.2018. Maksuttoman osakeannin myötä lisääntynyttä osakkeiden lukumäärää vastanneen osingon määrä oli 0,46 euroa osakkeelta.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista. Osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta. Uusia osakkeita annetaan 394.482.260 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 12.3.2018.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2017 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilän hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.
Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kasvu ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus. Valuutan heikentyminen tietyissä maissa saattaa vaikuttaa asiakkaiden ostovoimaan. Haastavat olosuhteet offshore-markkinoilla ja perinteisessä kauppalaivasegmentissä aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Voimantuotannon markkinoilla hauras talouskasvu ja hidas päätöksenteko ovat yhä pääasialliset kysynnän kehitystä uhkaavat riskit. Geopoliittiset jännitteet ja kansainvälisen kaupan esteiden seuraukset sekä merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen tietyissä maissa. Vallitsevan kilpailuympäristön aiheuttama hintapaine on yhä riski.

Maailmankaupan jännitteet ja makrotaloudellinen epävarmuus aiheuttavat yhä huolta merenkulun markkinoilla. Ylikapasiteetin ja öljyn epävakaan hinnankehityksen vuoksi offshore-segmentti pysyy haastavana. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi merenkulkuteollisuuden on lisättävä toimia, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Ympäristösäännösten täytäntöönpano ja mahdolliset uudet säännökset luovat kuitenkin epävarmuutta. Tehokas kyberriskien hallinta on yhä tärkeämpää, sillä kyberturvallisuudesta on tullut välttämätöntä useiden merenkulkuympäristön turvallisuus- ja suojausjärjestelmien käytölle ja hallinnalle.

Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja asiakastarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi noudattaa toiminnassaan, hallinnossaan ja compliance-toiminnassaan IEC62443- ja ISO 27k -protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta, ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät neuvontapalvelut. Wärtsilä on ottanut käyttöön tietojen säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä menettelyjä, jotka ovat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia. Näiden vaatimusten noudattamisessa on huomioitu myös kyberturvallisuus.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomuksen Riskit ja riskienhallinta -osio sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Wärtsilä ilmoitti 30.1.2019 suunnitelmistaan mukauttaa toimintojaan ja resurssejaan kannattavuutensa ja kilpailukykynsä turvaamiseksi tulevaisuudessa. Konserninlaajuinen ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjoisen sekä ”as-a-service” -liiketoimintamallin kehittäminen, kustannusrakenteen tarkastelu, sekä liiketoimintojen tarjooman ja organisaation optimointi. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1.200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Vähennykset vaikuttavat henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 100 milj. euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain vuoden 2019 toisella puoliskolla ja ne vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta 75 milj. euroa.

Aiheeseen liittyvät sivut

Konsernijohtajan katsaus

Viisivuotiskatsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?