Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

1. Liiketoiminnan muut tuotot
MEUR 2018 2017
Vuokratuotot 1 1
Palvelut konserniyhtiöille 78 71
Muut 1 1
Yhteensä 80 72
2. Henkilöstökulut
MEUR 2018 2017
Palkat ja palkkiot -19 -57
Eläkekulut -5 -5
Muut pakolliset henkilösivukulut -1 -1
Yhteensä 26 -63
Maksetut palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja, hänen sijaisensa ja hallituksen jäsenet -5 -3
Emoyhtiön toimitusjohtajan oikeus siirtyä eläkkeelle on sovittu alkavaksi 63 vuoden iässä. Johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle paikallisen eläkelainsäädännön mukaisesti. Yhdellä johtokunnan jäsenellä on oikeus jäädä eläkkeelle aiemmin, 60-vuotiaana.
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan sekä hänen suorien alaistensa palkoista ja palkkioista.
Lisätiedot johdon palkitsemista löytyy konserninliitetiedossa 30.
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 371 324
3. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2018 2017
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut pitkävaikutteiset menot -3 -4
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -3 -4
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1
Kirjanpidon poistot yhteensä -4 -4
Poistoero 1 1
Poistoero
Kertynyt poistoero tilikauden alussa 2 2
Poistoeron muutos -1 -1
Kertynyt poistoero tilikauden lopussa 1 2
4. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2018 2017
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 300 146
Yhteensä 300 146
Muut korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 28 22
Muilta 1 1
Yhteensä 29 22
Muut rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 24 10
Muilta 20 9
Yhteensä 45 19
Kurssierot -1 1
Korkokulut
Saman konsernin yrityksille -6 -5
Muille -9 -8
Yhteensä -14 -13
Muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -21 -10
Muille -42 -15
Yhteensä -62 -25
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 296 151
5. Verot
MEUR 2018 2017
Tuloverot
Tilikaudelta -4 -3
Edellisiltä tilikausilta -6
Yhteensä -10 -3
6. Pysyvät vastaavat
Aineettomat oikeudet
MEUR Pitkä-
vaikutteiset
menot
Kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
2018
Yhteensä
2017
Hankintameno 1.1. 121 2 123 122
Lisäykset 1 6 7 3
Vähennykset -5 -5 -1
Hankintameno 31.12. 117 8 125 123
Kertyneet poistot 1.1. -115 -115 -113
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 5 5 1
Tilikauden poisto -3 3 -4
Kertyneet poistot 31.12. -113 -113 -115
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 3 8 12
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 6 2 8
Aineelliset hyödykkeet
MEUR Maa- ja
vesialueet
Raken-
nukset ja
rakennelmat
Koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
2018
Yhteensä
2017
Hankintameno 1.1. 7 2 4 13 13
Lisäykset 6 6 1
Vähennykset -2 -3
Hankintameno 31.12. 7 2 2 6 17 13
Kertyneet poistot 1.1. -2 -3 -5 -4
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 2 3
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1
Kertyneet poistot 31.12. -2 -1 -3 -5
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 7 1 6 14
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 7 1 2 9
Sijoitukset
MEUR Osakkeet
konsernin
yrityksissä
Osakkeet
muissa
yrityksissä
Yhteensä
2018
Yhteensä
2017
Hankintameno 1.1. 950 1 951 951
Vähennykset -1
Hankintameno 31.12. 950 1 951 951
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 950 1 951
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 950 1 951
7. Pitkäaikaiset saamiset
MEUR 2018 2017
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 100 104
Yhteensä 100 104
8. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
MEUR 2018 2017
Myyntisaamiset 16 6
Lainasaamiset 2 153 1 657
Johdannaiset 54 19
Muut saamiset 76 99
Siirtosaamiset 10 4
Yhteensä 2 308 1 786
9. Siirtosaamiset
MEUR 2018 2017
Johdannaiset 12 32
Muut rahoituserät 1
Vakuutusmaksut 1
Muut 4 3
Yhteensä 16 35
10. Oma pääoma
MEUR 2018 2017
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 336 336
Osakepääoma tilikauden lopussa 336 336
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 61 61
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 61 61
Kertyneet voittovarat
Kertyneet voittovarat tilikauden alussa 1 002 1 097
Osingonjako -272 -256
Tilikauden tulos 308 161
Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 1 038 1 002
Oma pääoma yhteensä 1 435 1 399
Jakokelpoiset varat 1 038 1 002
Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een.
11. Vieras pääoma
MEUR 2018 2017
Pitkäaikainen
Korollinen 741 508
Yhteensä 741 508
Lyhytaikainen
Koroton 155 133
Korollinen 1 349 1 032
Yhteensä 1 504 1 165
Yhtiön lainat ja niiden lyhennysohjelma
2018 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR <1 v 1-5 v >5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 56 491 250 797
Yhteensä 56 491 250 797
2017 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR <1 v 1-5 v >5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 75 342 166 583
Lainat eläkelaitoksilta 8 8
Yhteensä 83 342 166 591
12. Siirtovelat
MEUR 2018 2017
Tulo- ja muut verot 5
Johdannaiset 79 45
Henkilöstökulut 11 35
Korot ja muut rahoituserät 3 3
Muut 5 4
Yhteensä 102 85
13. Velat konsernin yrityksille
MEUR 2018 2017
Ostovelat 9 3
Muut lyhytaikaiset velat 1 293 950
Johdannaiset 24 29
Siirtovelat 2 3
Yhteensä 1 327 985
14. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
2018
MEUR Jaksotettuun hankintamenoon Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset saman konsernin yrityksiltä 100 100 100
Muut saamiset 1 1 1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Korolliset saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 153 2 153 2 153
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 16 16 16
Johdannaiset 12 12 12
Johdannaiset saman konsernin yrityksiltä 54 54 54
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 8 8
Muut rahavarat 5 5 5
Raha ja pankkisaamiset 286 286 286
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 2 569 65 2 635 2 635
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 741 741 747
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 56 56 56
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 1 293 1 293 1 293
Ostovelat 18 18 18
Ostovelat saman konsernin yrityksille 9 9 9
Johdannaiset 79 79 79
Johdannaiset saman konsernin yrityksille 24 24 24
Muut velat 3 3 3
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 2 120 103 2 223 2 229
Tietoja käyvän arvon hierarkiasta ja arvostusperiaatteesta löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 16.
2017
MEUR Jaksotettuun hankintamenoon Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset saman konsernin yrityksiltä 103 103 103
Muut saamiset 1 1 1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Korolliset saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 657 1 657 1 657
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 6 6 6
Johdannaiset 32 32 32
Johdannaiset saman konsernin yrityksiltä 19 19 19
Muut saamiset 2 2 2
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 3 3
Muut rahavarat 16 16 16
Raha ja pankkisaamiset 179 179 179
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 969 51 2 019 2 019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 508 508 515
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 83 83 83
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 950 950 950
Ostovelat 10 10 10
Ostovelat saman konsernin yrityksille 3 3 3
Johdannaiset 45 45 45
Johdannaiset saman konsernin yrityksille 29 29 29
Muut velat 3 3 3
Muut velat saman konsernin yrityksiltä 1 1 1
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 557 74 1 631 1 639
Tietoja käyvän arvon hierarkiasta ja arvostusperiaatteesta löytyy konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 16.
15. Johdannaisinstrumentit
MEUR Ulkoisten rahoituslaitoisten kanssa Konsernin sisäiset Yhteensä 2018
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
Valuuttatermiinit, transaktioriski 2 821 2 799 5 620
Koronvaihtosopimukset 270 270
Valuutanvaihtosopimukset 238 238
6 128
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset (taso 2)
Valuuttatermiinit, transaktioriski -55 30 -25
Koronvaihtosopimukset -4 -4
Valuutanvaihtosopimukset -8 -8
Yhteensä -37
MEUR Ulkoisten rahoituslaitoisten kanssa Konsernin sisäiset Yhteensä 2017
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot
Valuuttatermiinit, transaktioriski 1 927 1 707 3 635
Koronvaihtosopimukset 165 165
Valuutanvaihtosopimukset 74 74
3 874
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset (taso 2)
Valuuttatermiinit, transaktioriski 6 -10 -4
Koronvaihtosopimukset -2 -2
Valuutanvaihtosopimukset -17 -17
Yhteensä -23
Valuuttatermiinit on tehty transaktioriskien suojaamiseksi ja ne on kohdistettu suojattuihin kassavirtoihin. Koronvaihtosopimukset ovat euromääräisiä ja niiden keskimääräinen juoksuaika on 48 (18) kuukautta. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten keskimääräinen juoksuaika on 29 (40) kuukautta.
16. Rahoitusriskit
Yleistä
Konsernin keskitetyllä rahoitustoiminnolla on kaksi päätehtävää: hankkia riittävästi rahoitusta konsernin tarpeisiin kilpailukykyisellä hinnalla, ja tunnistaa ja arvioida konsernin rahoitusriskit sekä tehdä konserniyhtiöiden tarvitsemat suojaukset. Konsernirahoitus on osa emoyhtiön organisaatiota.
Rahoitusriskien hallinta on kuvattu yksityiskohtaisesti konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 31. Konsernin maksuvalmius- ja korkoriskejä hallitaan emoyhtiön tasolla, ja siten ne soveltuvat myös emoyhtiöön.
Valuuttariski
Operatiivisia valuuttariskejä seurataan ja ne suojataan tytäryritystasolla. Konsernirahoitus toimii vastapuolena näissä suojauksissa, mikäli paikalliset säännökset sallivat sen. Jotta konsernin sisäiset valuuttavirrat voitaisiin netottaa sekä vähentää ulkoisten liiketoimien määrää, konsernirahoituksella on sallittu olevan vähäisiä avoimia valuttariskejä. Konsernirahoituksen kaikki voitot / tappiot kirjataan suoraan rahoituseriin, emmekä odota merkittäviä valuuttakurssivoittoja tai -tappioita konsernin rahoitustoiminnasta.
17. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
MEUR 2018 2017
Takaukset ja vastuusitoumukset
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 3 215 2 902
Yhteensä 3 215 2 902
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot
Seuraavan vuoden aikana maksettavat 4 3
Myöhemmin maksettavat 32 36
Yhteensä 36 39
18. Lähipiirilainat ja muut sitoumukset
Konsernin johdolta ja hallituksen jäseniltä ei ole lainasaamisia. Johdon ja osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita. Konserniliitetiedossa 30. on eritelty lähipiiritapahtumat. Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset. Emoyhtiön liitetiedoissa 8. ja 13. on eritelty tytäryhtiöiden saamiset ja lainat.
19. Tilintarkastajien palkkiot
Seuraavat palkkiot maksettiin tilintarkastajille ja tilintarkastustoimistolle lakisääteisistä tarkastuksista sekä palveluista.
Vuonna 2018 yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajien palkkiot
TEUR 2018 2017
Tilintarkastus 524 399
Muut palvelut 6 85
Yhteensä 528 484

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?