Open navigation
Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR 2018 2017 Liite
Liiketoiminnan muut tuotot 80 72 1
Henkilöstökulut -26 -63 2
Poistot ja arvonalentumiset -4 -4 3
Liiketoiminnan muut kulut -104 -91
Liiketulos -55 -87
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 300 146
Korko- ja muut rahoitustuotot 74 41
Kurssierot -1 1
Korko- ja muut rahoituskulut -77 -38
296 151
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 241 64
Poistoeron muutos 1 1
Konserniavustus 76 99
Tulos ennen veroja 318 164
Tuloverot -10 -3 5
Tilikauden tulos 308 161

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?