Open navigation
Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2018 2017 Liite
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos 386 375
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 130 134 8
Rahoitustuotot ja -kulut 39 47 10
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -26 -17
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -13 -13 15
Tuloverot 116 117 11
Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta -7
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 625 643
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -22 -284
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -130 -27 17
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 117 223
Käyttöpääoman muutos -35 -87
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 589 555
Rahoituserät ja verot:
Korkotuotot 6 1
Korkokulut -14 -6
Muut rahoitustuotot ja -kulut -7 -2
Maksetut verot -104 -119
Rahoituserät ja verot -119 -126
Liiketoiminnan rahavirta 470 430
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat -191 -191 2
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -1 15
Muut sijoitukset -3 16
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -110 -64 13 14
Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä 13
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 11 17 15
Tytäryhtiöosakkeiden myynnit 41 3
Muiden investointien myynnit 2 16
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 1 1
Investointien rahavirta -240 -235
Rahavirta investointien jälkeen 230 195
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 279 90
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -84 -101 26
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4 2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -35 -5
Maksetut osingot -274 -264
Rahoituksen rahavirta -118 -278
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 112 -83
Rahavarat tilikauden alussa 379 472
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5 -10
Rahavarat tilikauden lopussa 487 379
Liitetiedot ovat osa tätä konsernitilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?