Open navigation
Konsernin tase
Oikaistu
MEUR 31.12.2018 31.12.2017 Liite
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 355 1 237 13
Aineettomat hyödykkeet 392 339 13
Aineelliset hyödykkeet 324 349 14
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 66 83 15
Muut sijoitukset 16 13 16
Korolliset sijoitukset 3 5 16
Laskennalliset verosaamiset 129 131 22
Myyntisaamiset 49 109 16 18
Muut saamiset 34 18 19
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 369 2 285
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 165 1 051 17
Myyntisaamiset 1 222 1 307 16 18
Verosaamiset 31 53
Sopimukseen perustuvat varat 557 351 18
Muut saamiset 228 221 19
Rahavarat 487 379 20 21
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 690 3 363
Varat yhteensä 6 059 5 648
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 24
Ylikurssirahasto 61 61 24
Muuntoerot -155 -132 24
Arvonmuutosrahasto -31 -10 24
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -39 -38 23
Kertyneet voittovarat 2 245 2 135
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 418 2 352
Määräysvallattomien omistajien osuus 14 24
Oma pääoma yhteensä 2 432 2 376
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 748 517 16 21 26
Laskennalliset verovelat 99 102 22
Eläkevelvoitteet 149 154 23
Varaukset 54 52 25
Sopimukseen perustuvat velat 41 64 18
Muut velat 1 1 27
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 092 889
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 74 102 16 21 26
Varaukset 251 209 25
Ostovelat 596 539 16 26
Verovelat 81 83
Sopimukseen perustuvat velat 888 724 18
Muut velat 645 726 27
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 535 2 383
Velat yhteensä 3 627 3 272
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 059 5 648
Liitetiedot ovat osa tätä konsernitilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?