Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

1. Segmentti-informaatio
Wärtsilän ylin operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker) on toimitusjohtaja, jota tukee johtokunta ja joissain tapauksissa myös hallitus. Toimitusjohtaja arvioi konsernin kannattavuutta, taloudellista tilaa ja kehitystä kokonaisuutena. Ylimmän operatiivisen päätöksentekijän johtamistavan seurauksena Wärtsilä on yksi toimintasegmentti.
Toimintasegmentti on jaettu kahteen toisiaan tukevaan markkina-alueeseen, Marine Solutions ja Energy Solutions, joita Services tukee. Wärtsilä tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja elinkaariratkaisuja merenkulku- ja energia-alan asiakkaille. Näitä teknologioita ja ratkaisuja sekä myyvät että toimittavat maailmanlaajuisesti samat Wärtsilä-yhtiöt. Tuotanto valmistaa tuotteita sekä Energy Solutions että Marine Solutions -markkina-alueille samoilla tuotantolinjoilla, mikä mahdollistaa synergiaedut tuotantoprosessissa ja tutkimus- ja tuotekehityksessä. Myös hankintatoiminto tukee kumpaakin markkina-aluetta ja Servicesiä. Liiketoimintamallin, integroitujen operaatioiden ja hallinnointijärjestelmän vuoksi konserni raportoidaan yhtenä segmenttinä. Paremman ymmärryksen mahdollistamiseksi eri markkina-alueiden kehityksestä ja suhdannevaihteluista Wärtsilä julkaisee liikevaihdon eriteltynä markkina-alueisiin sekä Servicesiin.
Liikevaihto markkina-alueittain ja Services
Oikaistu
MEUR 2018 2017
Energy Solutions 1 517 1 401
Marine Solutions 1 232 1 104
Services 2 426 2 407
Yhteensä 5 174 4 911
Maantieteellisenä informaationa raportoidaan Suomi, muu Eurooppa, Aasia, Amerikka ja muut maanosat. Maantieteellinen informaatio määräytyy liikevaihdon osalta asiakkaan kotimaan mukaan sekä pitkäaikaisten varojen osalta sen mukaan, missä ne sijaitsevat.
Tilikausilla 1.1.–31.12.2018 ja 1.1.–31.12.2017 Wärtsilällä ei ole ollut yksittäisiä merkittäviä asiakkaita eikä maita. Myynti Yhdysvaltoihin oli 14% (12) kokonaisliikevaihdosta.
Maantieteellinen informaatio
Oikaistu
2018 2017
MEUR Liikevaihto Pitkä-
aikaiset
varat*
Liikevaihto Pitkä-
aikaiset
varat*
Suomi 56 242 115 249
Muu Eurooppa 1 429 1 534 1 411 1 378
Aasia 1 867 90 1 933 112
Amerikka 1 245 266 1 132 265
Muut 577 5 321 5
Yhteensä 5 174 2 137 4 911 2 009
* Pitkäaikaiset varat koostuvat liikearvosta, aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä ja osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä.
2. Yrityshankinnat
Yrityshankinnat 2018
Transas-konserni
Toukokuussa Wärtsilä hankki 100% Transasista, jonka pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa.
Transas on kansainvälisesti johtava merenkulun navigointiratkaisujen toimittaja, jonka valikoima sisältää täydellisiä komentosiltaratkaisuja, digituotteita ja karttoja. Yritys on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät Transasista maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 183
Kokonaishankintameno 183
Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 183
Hankitut rahavarat -12
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 171
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 66
Aineelliset hyödykkeet 2
Vaihto-omaisuus 8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 50
Laskennalliset verosaamiset 2
Rahavarat 12
Varat yhteensä 140
Varaukset 3
Korolliset velat 29
Ostovelat ja muut velat 39
Laskennallinen verovelka 13
Varaukset ja velat yhteensä 83
Nettovarallisuus yhteensä 57
Alustava liikearvo 113
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 55 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 50 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
113 milj. euron alustava liikearvo heijastaa osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa digitaalisissa merenkulun ratkaisuissa ja palveluissa. Yrityshankinnalla Wärtsilä ottaa merkittävän askeleen pyrkimyksessään kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Transas tukee myös lupausta uudistaa alaa disruptiivisesti: luomalla ekosysteemin, jossa digiyhteydet läpäisevät koko toimitusketjun turvallisilla ja älykkäillä pilvipohjaisilla sovelluksilla.
Vuonna 2018 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 3 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro forma
Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.213 milj. euroa. Hankinnan vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2018.
Muut yrityshankinnat
Helmikuussa Wärtsilä hankki 100% Trident B.V:stä ja LOCK-N-STITCH Inc.:istä. Lokakuussa Wärtsilä hankki 100% Burriel Navarro, S.L:stä.
Trident B.V. on hollantilainen, veden alla tapahtuvaan laivojen huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistunut yritys. Yrityshankinnan avulla Wärtsilä pystyy rakentamaan omaa osaamistaan ja hyödyntämään palvelutuotteidensa synergioita vahvistaen näin markkina-asemaansa.
LOCK-N-STITCH Inc. on amerikkalainen tekniikan alan yritys, joka palvelee asiakkaita meri- ja energiasektoreilla sekä muilla aloilla. Yritys on erikoistunut valurautakorjauksiin. Yrityshankinta vahvistaa Wärtsilän palveluportfoliota asiakkaille, joiden käytössä on useita tuotemerkkejä.
Burriel Navarro, S.L tekee veden alla tapahtuvaa huoltoa Espanjan keskeisissä satamissa. Yrityshankinta tukee Wärtsilän veden alla tapahtuvaa huollon kasvua ja laajentaa yhtiön läsnäoloa Euroopan markkinoilla.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkillä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 27
Kokonaishankintameno 27
Yrityshankintojen alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 23
Ehdollinen vastike 4
Hankitut rahavarat -1
Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä 26
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkillä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 10
Aineelliset hyödykkeet 2
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6
Rahavarat 1
Varat yhteensä 19
Ostovelat ja muut velat 4
Laskennallinen verovelka 3
Varaukset ja velat yhteensä 6
Nettovarallisuus yhteensä 13
Alustava liikearvo 13
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 10 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 6 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
13 milj. euron alustava liikearvo heijastaa vedenalaisten palvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa.
Vuonna 2018 konsernin tulokseen ei sisälly merkittäviä yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia.
Pro forma
Jos yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.176 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018.
Yrityshankinnat 2017
Greensmith Energy Management Systems Inc.
3.7.2017 Wärtsilä hankki 100% Greensmith Management Systems Inc.:stä.
Greensmith on markkinajohtaja sähköverkkojärjestelmätasoisten energian varastointiohjelmistojen ja integroitujen energian varastointiratkaisujen kehittämisessä. Hankinnan ansiosta Wärtsilä pystyy laajentamaan globaalia toimintaansa energian varastointimarkkinoilla.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Greensmithistä maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Luovutettu vastike MEUR
Hankintameno 144
Kokonaishankintameno 144
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 144
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 144
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 42
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5
Laskennalliset verosaamiset 4
Varat yhteensä 51
Varaukset 5
Ostovelat ja muut velat 5
Laskennalliset verovelat 17
Varaukset ja velat yhteensä 27
Nettovarallisuus yhteensä 24
Liikearvo 120
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien tavaramerkit ja teknologia) on yhteensä 42 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 5 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
120 milj. euron liikearvo heijastaa energian varastoinnin ja integraatiopalvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä odottaa, että yrityshankinta parantaa sen tarjontaa ja palveluita asiakkaiden suuntaan sekä tukee kasvustrategiaa ja näin ollen luo Wärtsilälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa asiakkaiden toiminnan tehokkuutta.
Vuonna 2017 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro Forma
Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2017, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 4.928 milj. euroa. Hankinnan vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2017.
Muut yrityshankinnat
Lokakuussa Wärtsilä hankki 100% Puregas Solutions Ab:stä ja Guidance Navigation Holdings Limitedistä.
Ruotsalainen Puregas Solutions toimittaa kokonaisratkaisuja biokaasun jalostukseen, ja sillä on vahva markkina-asema toimialallaan. Hankinta vahvistaa Wärtsilän asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla.
Guidance Navigation Holdings Limited on yksityisomistuksessa oleva yhtiö Iso-Britanniasta. Se tunnetaan merenkulkuteollisuudessa dynaamiseen positiointiin ja muihin aluksen hallinnointijärjestelmiin, kuten törmäyksenestoon ja kauko-ohjaustoimintaan, liittyvien sensoriratkaisujen teknologiajohtajana. Hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannevalveutuneisuuden ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkillä.
Luovutettu vastike MEUR
Hankintameno 63
Kokonaishankintameno 63
Yrityshankintojen rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 53
Ehdollinen vastike 9
Hankitut rahavarat -10
Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä 52
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkillä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 17
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14
Rahavarat 10
Varat yhteensä 43
Varaukset 1
Ostovelat ja muut velat 9
Saadut ennakot 4
Laskennallinen verovelka 4
Varaukset ja velat yhteensä 17
Nettovarallisuus yhteensä 26
Liikearvo 37
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien asiakassuhteet, teknologia ja tavaramerkit) on yhteensä 17 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 14 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
37 milj. euron liikearvo heijastaa osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa biokaasun jalostukseen liittyvien kokonaisratkaisujen toimittamisessa ja älykkäämmässä alusnavigoinnissa. Wärtsilä odottaa, että Puregas Solutions Ab:n hankinta vahvistaa ja täydentää sen asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla sekä parantaa Wärtsilän tarjontaa ja toimintakenttää kaasun arvoketjussa. Guidance Navigation Holdings Limitedin hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannevalveutuneisuuden ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa.
Vuonna 2017 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia 1 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro forma
Jos muut yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2017, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 4.940 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2017.
3. Yritysmyynnit
Yritysmyynnit 2018
Pumppuliiketoiminnan myynti
31.10.2018 Wärtsilä myi pumppuliiketoimintansa pohjoismaiselle sijoitusyhtiölle Solix Groupille. Wärtsilä Pumps on kuulunut Wärtsilä Marine Solutions ‑organisaatioon siitä asti, kun yhtiö osti Hamworthyn vuonna 2012. Pumppuliiketoiminnan liikevaihto oli noin 50 milj. euroa vuonna 2017. Wärtsilä sai kaupasta 45 milj. euroa, jonka lisäksi konsernin taseeseen on kirjattu kauppahintasaatava 20 milj. euroa pitkäaikaisiin muihin saamisiin. Liiketoiminnan myynnistä on kirjattu 27 milj. euron myyntivoitto liiketoiminnan muihin tuottoihin perustuen alustavaan myyntivoittolaskelmaan.
Muut myynnit
20.10.2018 Wärtsilä myi enemmistöosuutensa Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd:stä. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden tulokseen eivät olleet merkittäviä.
Yritysmyynnit 2017
Vuonna 2017 ei tehty yritysmyyntejä.
4. Myyntituottojen jaottelu
Asiakassopimuksista johtuvia myyntituottoja kirjataan sekä ajan kuluessa että yhtenä ajankohtana seuraaviin tulotyyppeihin jaoteltuna.
Liikevaihto tulotyypeittäin
MEUR 2018 2017
Tuotteet 1 145 1 149
Tuotteet ja palvelut 557 567
Projektit 2 992 2 785
Pitkäaikaiset sopimukset 480 410
Yhteensä 5 174 4 911
Suoritevelvoitteiden täyttämisen ajoittuminen
MEUR 2018 2017
Yhtenä ajankohtana 3 740 3 555
Ajan kuluessa 1 434 1 356
Yhteensä 5 174 4 911
Tuotemyynti pitää sisällään varaosien ja standardilaitteiden myynnin. Näiden kohdalla myyntituotot tuloutetaan yhtenä ajankohtana, kun tuotteiden määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle, tyypillisesti tuotteiden toimitushetkellä.
Tuotteet ja palvelut -tulotyyppi pitää sisällään lyhytaikaisen kenttähuoltotyön, eli palvelun ja laitteen yhdistelmän toimituksen. Tuloutus tapahtuu yhtenä ajankohtana, kun palvelu on suoritettu.
Projektit sisältävät lyhyt- ja pitkäaikaisia projekteja. Sopimusehdoista ja projektin kestosta riippuen tuloutus tapahtuu joko yhtenä ajankohtana tai ajan kuluessa. Tuotot pitkäaikaisista projekteista, kuten pitkäaikaishankkeista, integroiduista ratkaisuista, laivan suunnitteluista ja voimalaratkaisuista, tuloutetaan ajan kuluessa. Tuotot räätälöidyistä tuotetoimituksista tuloutetaan yhtenä ajankohtana.
Pitkäaikaiset sopimukset sisältävät pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset, jotka tuloutetaan ajan kuluessa.
5. Liiketoiminnan muut tuotot
MEUR 2018 2017
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot 32 18
Julkiset avustukset 7 10
Romun myyntituotot 3 3
Sivutuotteiden myyntituotot 2 1
Tilausten peruutuksiin liittyvät tuotot* 10 6
Vakuutuskorvaukset 4 4
Muut 24 19
Yhteensä 80 60
* Tilausten peruutuksiin liittyvät kulut ovat vastaavilla kulutileillä.
6. Materiaalit ja palvelut
Oikaistu
MEUR 2018 2017
Ostot tilikauden aikana -1 598 -1 418
Varastojen muutos 40 1
Ulkopuoliset palvelut -1 294 -1 144
Yhteensä -2 852 -2 561
7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
MEUR 2018 2017
Palkat ja palkkiot 954 1 000
Eläkekulut
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 7 9
Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 71 66
Muut henkilösivukulut 142 139
Yhteensä 1 175 1 214
Lisätietoja johdon palkitsemisesta liitetiedossa 30. Lähipiiritapahtumat.
Pitkäaikaiset palkitsemisjärjestelmät
Palkkoihin ja palkkioihin sisältyy varauksen purku vuosien 2016–2018 ja 2017–2019 tulospalkkiojärjestelmiin liittyen, yhteensä 21 milj. euroa (edellisenä vuonna lisäys 40). Varaus kirjataan käypään arvoon. Kyseiset tulospalkkiojärjestelmät perustuvat osakkeen markkina-arvon kehitykseen ennalta määrätyllä aikavälillä. Palkkiolle on asetettu yläraja ja se suoritetaan käteisenä ohjelman loputtua työssäoloehdon täyttyminen huomioiden. Johtoryhmän jäsenten tulee hankkia Wärtsilän osakkeita 50%:lla saamistaan nettobonuksista, kunnes omistus, jonka määrä vastaa arvoltaan henkilön perusvuosipalkkaa bruttona, on saavutettu.
Kyseisissä tulospalkkiojärjestelmissä bonuksen suuruus perustuu osakkeen kolmen vuoden kurssikehitykseen. Pitkäaikaisen palkitsemisjärjestelmän bonusoikeuksien määrät ja kriteerit on oikaistu vastaamaan maksuttoman osakeannin vaikutuksia. Vuoden 2016–2018 ohjelmassa on 4.857.000 bonusoikeutta, vuoden 2017–2019 ohjelmassa 5.490.000 bonusoikeutta ja vuoden 2018–2020 4.845.000 bonusoikeutta. Vuoden 2016–2018 ohjelmassa lähtöhintana on 15,82 euroa, vuoden 2017–2019 ohjelmassa 16,19 euroa ja vuoden 2018–2020 ohjelmassa 22,58 euroa. Bonusohjelmissa huomioidaan 100% niiden juoksuaikana maksettavista osingoista. Vuoden 2016–2018 ohjelmassa maksettava bonus voi olla korkeintaan 4,61 euroa per bonusoikeus, vuoden 2017–2019 ohjelmassa 6,07 euroa per bonusoikeus ja vuoden 2018–2020 ohjelmassa 8,47 euroa per bonusoikeus.
2018 2017
Henkilöstö keskimäärin 18 899 17 866
Henkilöstö tilikauden lopussa 19 294 18 065
8. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2018 2017
Tuotekehityskulut 11 12
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot 43 36
Muut aineettomat hyödykkeet 12 12
Rakennukset ja rakennelmat 16 15
Koneet ja kalusto 43 45
Muut aineelliset hyödykkeet 1 1
Arvonalentumiset 3 14
Yhteensä 130 134
9. Liiketoiminnan muut kulut
MEUR 2018 2017
Matkakulut 145 138
Vuokrakulut 90 90
Laki- ja konsultointikulut 89 71
IT-kulut 61 55
Muut henkilöstöön liittyvät kulut 58 51
Muut 204 173
Yhteensä 648 577
10. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2018 2017
Korkotuotot lainoista ja saamisista 2 2
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 20 9
Korkotuotot jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista eristä 1
Muut rahoitustuotot 1 2
Rahoitustuotot yhteensä 24 12
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -11 -10
Korkokulut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista -34 -14
Nettokorot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä -3 -3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen arvonmuutokset -4 1
Rahoitussaamisten alaskirjaukset -1
Valuuttakurssierot* -6 -27
Lainojen palkkiokulut -2 -1
Muut rahoituskulut -4 -4
Rahoituskulut yhteensä -65 -59
Yhteensä -40 -47
* Vuonna 2018 kurssieroihin sisältyi -2 milj. euroa (-15) rahavirtasuojausten tehotonta osuutta ja -5 milj. euroa (-7) kurssieroa suojaamattomista sisäisistä lainoista.
11. Tuloverot
Oikaistu
MEUR 2018 2017
Tuloverot
tilikaudelta -126 -121
edellisiltä tilikausilta 1 -2
Laskennallisten verojen muutos
syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot 10 2
verokantojen muutoksen vaikutus 1 4
Yhteensä -116 -117
Efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja 502 491
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 20,0% -100 -98
Verokannan muutoksen vaikutus 1 4
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 6 4
Verovapaiden tulojen ja vähennyskelvottomien kulujen vaikutus 2 -3
Osakkuus- ja yhteisyritysten tulosten vaikutus 3 3
Kirjaamattomien verotappioiden hyödyntäminen 4
Käyttämättömät tilikauden tappiot -17 -14
Muut verot* -10 -14
Muut jaksotuserot -1 -1
Tuloverot edellisiltä tilikausilta 1 -2
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut verot -116 -117
Efektiivinen verokanta (%) 23,1 23,7
* Muut verot koostuvat pääosin hyödyntämättä jääneistä lähdeveroista ja muista kuin suoraan verotettavaan tuloon perustuvista veroista.
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot esitetään Laajassa tuloslaskelmassa. Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset esitetään liitetiedossa 22. Laskennalliset verot.
Wärtsilässä on vireillä verotarkastuksia joissakin maissa, mistä voi aiheutua jälkiveropäätöksiä ja niistä johtuvia veroja liitännäismaksuineen.
12. Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden painotetulla keskiarvolla. Tilikausilla ei ole ollut laimennusvaikutteisia ohjelmia
Oikaistu
MEUR 2018 2017
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 386 375
Osakkeet tuhansina
ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo* 591 723 591 723
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,65 0,63
* Lisätietoja osakkeiden lukumäärästä esitetään liitetiedossa 24. Oma pääoma.
Tulos/osake on vertailukauden osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
13. Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Liikearvon kohdistaminen
Yrityshankinnoissa syntyvä liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottavalle yksikölle (RTY), joka on konsernin toimintasegmentti. Toimintasegmentti on alin taso, jolla konserni seuraa liikearvoa. Tilikauden aikana hankittujen yritysten liikearvo kohdistetaan konsernin RTY:lle hankintapäivänä. Myös aiemmin erillään esitetyt RTY:t on integroitu tilikauden aikana Wärtsilään. Liikearvon kohdentaminen on esitetty alla olevan taulukon mukaisesti.
Liikearvo/rahavirtaa tuottava yksikkö
MEUR 2018 2017
Wärtsilä 1.1. 1 237 1 112
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 113 157
Muut muutokset 1
Muutokset valuuttakursseissa 4 -33
Yhteensä 1 355 1 237
Liikearvon arvonalentumistestaus
Konserni tekee liikearvon arvonalentumistestauksen vuosittain 30.9., tai kun esiintyy viitteitä, että kerrytettävissä oleva rahamäärä saattaa olla alle kirjanpitoarvon.
Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmaan. RTY:n käyttöarvo määritellään nykyisen tilauskannan ja johdon hyväksymien strategisten suunnitelmien mukaisten tulevan viiden vuoden kassavirtojen diskontatulla nykyarvomenetelmällä. Yksikön arvioitu rahavirta perustuu kiinteistön, tehtaan ja välineistön käyttöön niiden nykyisessä kunnossa normaaleilla ylläpitoinvestoinneilla ilman mahdollisia tulevaisuuden yrityshankintoja. Rahavirrat, jotka ulottuvat viiden vuoden ennustejakson jälkeiselle ajalle, on laskettu käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. Loppuarvon kasvun määrittelemisessä on käytetty johdon konservatiivista arvioita kassavirran pitkän aikavälin kasvusta. Loppuarvon kasvutekijänä on käytetty 2%:n vuotuista kasvua.
Arvonmäärittelemisessä avaintekijöitä ovat maailman talouden kasvu ja erityisesti globaalien energiamarkkinoiden kehitys, globaali laivanrakennusteollisuus sekä niihin liittyvien palveluiden kysyntä. Markkinoiden kokonaiskustannusten arvioidun kehityksen nähdään vaikuttavan kannattavuustasoon, kun taas yksittäisten kuluerien hintakehityksellä ei ole olennaista merkitystä laskelmiin. Avaintekijä tuotteiden ja laitteiden uusmyynnin arvonmäärittelemisessä on maailman talouden kasvu, kun taas avaintekijät huoltotoiminnoissa liittyvät myös vastaavien palvelujen kysyntään ja arvioihin työkustannusten kehityksestä markkinoilla.
Diskonttauskorkona käytetään Wärtsilän määrittelemää painotettua pääomakustannusta ennen veroja (WACC). WACC:n osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, teollisuuskohtainen beta, lainakustannus sekä oman ja vieraan pääoman suhde. Vuoden 2018 WACC:ia laskettaessa on huomioitu, että yleinen korkokanta on laskenut. Wärtsilä on käyttänyt 8,9%:n WACC:a (9,4) laskelmissaan.
Liikearvon testauksen tuloksena liikearvontestaustappiota ei tunnistettu konsernin RTY:lle tilikausille, jotka päättyivät 31.12.2018 ja 31.12.2017. Konsernin RTY:n kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti niiden kirjanpitoarvon merkittävästi.
Herkkyysanalyysi
Johto on arvioinut, ettei mikään muutos keskeisissä oletuksissa saisi aikaan tilannetta, jossa rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi sen kerrytettävissä olevan rahamäärän. Rahavirtaa tuottavalle yksikölle on tehty herkkyysanalyysi muuttamalla laskentaoletuksia. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittava muutos oletuksessa, jolla kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo vastaisi kirjanpitoarvoa.
Muutos
Diskonttauskorko, ennen veroja kasvu yli 20 prosenttiyksikköä
Loppuarvon kasvuvauhti lasku yli 68 prosenttiyksikköä
Kannattavuus lasku yli 82 prosenttia
Johdon näkemyksen mukaan perusoletusten muutoksia ei tule tulkita osoituksena niiden toteutumisen todennäköisyydestä. Herkkyysanalyysit ovat hypoteettisia ja siksi niihin tulee suhtautua varauksella.
2018
MEUR Tuote-
kehitys-
kulut
Kesken-
eräiset
hankinnat
ja
ennakot
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Liikearvo Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 142 21 783 1 243 2 189
Valuuttakurssimuutokset -2 4 2
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit -2 10 66 113 187
Lisäykset 2 35 8 1 45
Vähennykset ja muut muutokset -12 -1 -13
Uudelleenryhmittelyt -13 13
Hankintameno 31.12.2018 141 53 857 1 361 2 411
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 -85 -521 -6 -612
Valuuttakurssimuutokset 1 1
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 2 12 1 15
Tilikauden poisto -11 -55 -66
Arvonalentumiset -1 -1 -2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 -94 -565 -6 -665
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 47 53 292 1 355 1 747
Tilikaudella aktivoitiin tuotekehitysmenoja 30 milj. euroa (16). Niiden kirjanpitoarvo oli 91 milj. euroa (73).

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 43 milj. euroa (36) ja niiden kirjanpitoarvo oli 248 milj. euroa (227).
2017
MEUR Tuote-
kehitys-
kulut
Kesken-
eräiset
hankinnat
ja
ennakot
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Liikearvo Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 107 41 743 1 118 2 008
Valuuttakurssimuutokset -15 -33 -49
Yrityshankinnat 61 157 217
Lisäykset 1 19 5 25
Vähennykset ja muut muutokset -12 1 -12
Uudelleenryhmittelyt 34 -39 5
Hankintameno 31.12.2017 142 21 783 1 243 2 189
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 -73 -495 -5 -574
Valuuttakurssimuutokset 9 10
Vähennysten kertyneet poistot ja muut muutokset 12 12
Tilikauden poisto -12 -48 -60
Arvonalentumiset -1 -1
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 -85 -521 -6 -612
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 57 21 262 1 237 1 577
14. Aineelliset hyödykkeet
2018
MEUR Maa- ja
vesi-
alueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet
ja ka-
lusto
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineelli-
set hyö-
dykkeet
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2018 43 313 787 18 23 1 185
Valuuttakurssimuutokset -1 -1 -3
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit -9 -22 -19 -50
Lisäykset 1 5 23 35 64
Vähennykset -4 -4 -22 -30
Uudelleenryhmittelyt 7 12 -14 5
Hankintameno 31.12.2018 31 297 780 40 24 1 171
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 -2 -172 -642 -20 -835
Valuuttakurssimuutokset 1 1 1
Vähennysten ja yritysmyyntien kertyneet poistot 1 11 41 53
Tilikauden poisto -16 -43 -1 -60
Arvonalentumiset -2 -2
Uudelleenryhmittelyt -1 -4 -5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 -1 -177 -648 -21 -847
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 30 120 132 39 3 324
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-
sopimuksilla hankittua omaisuutta
1 1 3
2017
MEUR Maa- ja
vesi-
alueet
Raken-
nukset
ja raken-
nelmat
Koneet
ja ka-
lusto
Kesken-
eräiset
hankin-
nat ja
ennakot
Muut
aineelli-
set hyö-
dykkeet
Yh-
teensä
Hankintameno 1.1.2017 46 349 834 12 25 1 266
Valuuttakurssimuutokset -1 -10 -18 -30
Lisäykset 2 20 17 39
Vähennykset -2 -22 -45 -69
Uudelleenryhmittelyt -6 -5 -11 -1 -22
Hankintameno 31.12.2017 43 313 787 18 23 1 185
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 -1 -179 -660 -21 -861
Valuuttakurssimuutokset 4 13 18
Vähennysten kertyneet poistot 15 44 59
Tilikauden poisto -15 -45 -1 -61
Arvonalentumiset -6 -7 -13
Uudelleenryhmittelyt 9 13 1 22
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 -2 -172 -642 -20 -835
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 41 142 146 18 3 349
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-
sopimuksilla hankittua omaisuutta
1
15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
MEUR 2018 2017
Kirjanpitoarvo 1.1. 83 84
Investoinnit 1
Osuus tuloksesta 13 13
Osingot -17 -12
Muuntoerot -1 -1
Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä -13
Kirjanpitoarvo 31.12. 66 83
Vuonna 2018 Wärtsilä investoi 1 milj. euroa yhteisyritykseen CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd ja sai 13 milj. euron pääomanpalautuksen Koreassa sijatsevasta Wärtsilä Hyundai Engine Co. Ltd-yhtiöstä.
Taloudellinen yhteenveto (100%):
2018
MEUR Omistus-% Varat Oma
pääoma
Velat Liike-
vaihto
Tili-
kauden
tulos
Yhteisyritykset
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 26 19 8 17
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Etelä-Korea 50,0 111 91 20 164 29
CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. Kiina 49,0 2 2 1 -1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kiina 49,0 70 19 51 49 -3
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1 1 1
Osakkuusyritykset
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1 1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd -yhtiö valmistaa keskikokoisia ja suuria keskinopeita dieselmoottoreita ja monipolttoainemoottoreita Shanghaissa Linganganissa. Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd valmistaa monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin Mokpossa, Etelä-Koreassa. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. valmistaa merenkulun apumoottoreita Shanghaissa, Kiinassa. CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co. Ltd on fokusoitunut tuottamaan kehittyneitä sähkö -ja automaatioratkaisuja risteilyalalle.
2017
MEUR Omistus-% Varat Oma
pääoma
Velat Liike-
vaihto
Tili-
kauden
tulos
Yhteisyritykset
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 25 19 7 13
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Etelä-Korea 50,0 192 122 70 176 34
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kiina 49,0 62 22 40 26 -9
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1 1 1
Osakkuusyritykset
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1 1
16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
2018
MEUR Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Käypään
arvoon
laajan
tuloksen
kautta
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset 3 3 3
Myyntisaamiset 49 49 49
Johdannaiset 3 3 3
Muut sijoitukset 16 16 16
Muut saamiset 20 20 20
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 1 219 1 219 1 219
Myynnissä olevat myyntisaamiset 3 3 3
Johdannaiset 5 3 8 8
Muut rahoitussaamiset 3 3 3
Rahavarat 466 21 487 487
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 758 52 3 1 813 1 813
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 748 748 754
Johdannaiset 16 16 16
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 74 74 74
Ostovelat 596 596 596
Johdannaiset 27 36 63 63
Muut rahoitusvelat 9 9 9
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 428 43 36 1 507 1 513
2017
MEUR Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Käypään
arvoon
tulosvaikut-
teisesti
Käypään
arvoon
laajan
tuloksen
kautta
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset 5 5 5
Myyntisaamiset 109 109 109
Muut sijoitukset 13 13 13
Muut saamiset 3 3 3
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 1 306 1 306 1 306
Myynnissä olevat myyntisaamiset 1 1 1
Johdannaiset 15 14 28 28
Muut rahoitussaamiset 4 4 4
Rahavarat 360 19 379 379
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 782 53 14 1 848 1 848
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 517 517 524
Johdannaiset 19 19 19
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 102 102 102
Ostovelat 539 539 539
Johdannaiset 12 10 22 22
Muut rahoitusvelat 11 11 11
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 1 169 31 10 1 211 1 218
Käyvän arvon hierarkia
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit on luokiteltu seuraavan käyvän arvon hierarkian mukaisesti: instrumentit, joille on olemassa aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta (taso 1), instrumentit, joille on olemassa muu havainnoitavissa oleva suora tai epäsuora hinta kuin noteerattu tason 1 mukainen hinta (taso 2) ja instrumentit, joille ei löydy havainnoitavissa olevaa markkinahintaa (taso 3). Käypään arvoon arvostettaviin instrumentteihin kuuluvat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat. Lyhytaikaisten saamisten lyhyen luonteen vuoksi niiden kirjanpitoarvojen katsotaan olevan yhtä kuin niiden käyvät arvot.
Rahoitusinstrumenttien arvostamiseen käytettävät arvostusmallit:
• valuuttatermiinisopimusten käyvän arvon määrittely tilinpäätöspäivän termiinikursseilla
• koronvaihtosopimusten käypien arvojen laskeminen havainnoitavissa olevien tuottokäyrien perusteella arvioituihin tulevaisuuden rahavirtojen nykyarvoihin
• noteerattujen markkinahintojen tai välittäjän samankaltaisille instrumenteille tarjoamien hintojen käyttäminen
2018 2017
MEUR Taso 2 Taso 3 Taso 2 Taso 3
Rahoitusvarat
Muut sijoitukset 16 13
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset 3 5
Muut saamiset, pitkäaikaiset 3 3
Johdannaiset 12 28
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset* 754 524
Johdannaiset 79 41
* Arvostettu jaksotettuun hankintamenoon konsernin taseessa.
Lisätietoja rahoitusveloista esitetään liitetiedossa 26. Rahoitusvelat.
Muut sijoitukset
Muut sijoitukset sisältävät käypään arvoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita. Näitä sijoituksia tarkastellaan DCF-mallien avulla, joissa kriittiset oletukset liittyvät WACC:in tasoon ja odotettuihin rahavirtoihin osingoista. Eri skenaarioilla saadaan kuitenkin niin erilaisia tuloksia, että johdon arvioiden mukaan jaksotettuun hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa.
MEUR 2018 2017
Kirjanpitoarvo 1.1. 13 15
Osakkeiden hankinnat 3
Osakkeiden myynti -1
Alaskirjaukset -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 13
Vuonna 2018 noteeraamattomien muiden osakkeiden hankintameno oli 16 milj. euroa (13), ja niiden markkina-arvo oli 16 milj. euroa (13).
17. Vaihto-omaisuus
MEUR 2018 2017
Aineet ja tarvikkeet 471 432
Keskeneräiset tuotteet 615 557
Valmiit tuotteet ja tavarat 35 27
Maksetut ennakot 43 36
Yhteensä 1 165 1 051
Konsernin tuloslaskelmaan on 2018 kirjattu 1 milj. euron (4) alaskirjaus liittyen vanhentuneeseen vaihto-omaisuuteen. Yrityshankinnoista johtuva vaihto-omaisuuden kasvu on 8 milj. euroa (1).
18. Sopimukseen perustuvat taseeseen merkityt määrät
MEUR 2018 2017
Myyntisaamiset 1 271 1 416
Sopimukseen perustuvat varat 557 351
Sopimukseen perustuvat velat
Saadut ennakot 584 523
Jaksotetut tuotot 345 265
Myyntisaamiset ja sopimukseen perustuvat varat
Pitkäaikaiset 49 109
Lyhytaikaiset 1 779 1 658
Sopimukseen perustuvat velat
Pitkäaikaiset 41 64
Lyhytaikaiset 888 724
Tilikauden aikana tuloutetut myyntituotot, jotka olivat mukana sopimukseen perustuvissa veloissa 1.1. 724 615
Keskeneräisiin projekteihin ja sopimuksiin liittyvät jäljellä olevat suoritevelvoitteet* 3 794
* Kuten IFRS 15:n siirtymäsäännöt sallivat, jäljellä oleville täyttämättömille suoritevelvoitteille kohdistettua transaktiohintaa 31.12.2017 ei esitetä.
Asiakassopimuksiin liittyvät myyntisaamiset ovat korottomia saamisia. Myyntisaamiset ovat vähentyneet tilikauden 2018 aikana lähinnä johtuen tiettyjen huomattavien erääntyneiden saamisten suorituksista.

Sopimukseen perustuvat varat liittyvät ensisijaisesti konsernin oikeuteen saada vastike luovutetuista tavaroista tai palveluista, joita ei ole vielä raportointipäivänä laskutettu asiakkaalta. Sopimukseen perustuvat varat siirretään saamisiin kun vastikkeeseen on ehdoton oikeus.

Sopimukseen perustuvat velat liittyvät pääasiallisesti asiakkailta saatuihin ennakoihin, joihin liittyviä tavaroita tai palveluja ei ole vielä luovutettu asiakkaalle.

Sopimuksiin perustuvat varat ja velat liittyvät pitkäaikaisiin sopimuksiin ja ajan kuluessa tuloutettaviin projekteihin, kuten pitkäaikaishankkeisiin, integroituihin ratkaisuihin, laivan suunnitteluun sekä voimalaratkaisuihin. Sopimuksiin perustuvat varat ovat lisääntyneet vuoden 2018 aikana, mikä johtuu tavanomaisesta vaihtelusta enimmäkseen Energy Solutions -liiketoiminnan projekteissa sekä uusien hankintojen vaikutuksesta n. 15 milj. euroa. Lisäksi kertynyt jaksotettu tulo on lisääntynyt tietyissä pitkäaikaisissa palvelusopimuksissa. Sopimuksiin perustuvien velkojen lisäys tilikaudella 2018 johtuu myös pääasiassa tavanomaisesta Energy Solutions -liiketoiminnan projektien vaihtelusta sekä hankintojen vaikutuksesta 1 milj. euroa.
19. Muut saamiset
Oikaistu
MEUR 2018 2017
Johdannaiset 12 28
Korot ja muut rahoituserät 3 4
Vakuutusmaksut 5 3
Vuokrajaksotukset 3 4
Jaksotetut kustannukset 6
Muut siirtosaamiset 42 46
Lainasaamiset 3 3
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 1
Arvonlisäverosaamiset 104 97
Muut* 83 52
Yhteensä 262 238
Pitkäaikaiset 34 18
Lyhytaikaiset 228 221
* Sisältää henkilöstökustannuksiin liittyviä verosaamisia Brasiliassa 9 milj. euroa (10), joita ei välttämättä pystytä hyödyntämään vuoden kuluessa.
20. Rahavarat
MEUR 2018 2017
Rahat ja pankkisaamiset* 461 359
Muut rahavarat 26 20
Yhteensä 487 379
* 128 milj. euroa (122) rahoista ja pankkisaamisista on maissa, joissa kotiuttamista on rajoitettu paikallisella lainsäädännöllä, eikä raha näin ollen ollut välittömästi emoyhtiön käytettävissä.
21. Nettovelan täsmäytys
Korolliset nettovelat
MEUR 2018 2017
Pitkäaikaiset korolliset velat 748 517
Lyhytaikaiset korolliset velat 74 102
Korolliset velat yhteensä 823 619
Korolliset saamiset -3 -5
Rahavarat -487 -379
Korolliset saamiset yhteensä -490 -385
Korolliset nettovelat yhteensä 333 234
Nettovelan täsmäytys
MEUR Kirjanpito-
arvo
1.1.2018
Raha-
virrat
Valuutta-
kurssimuu-
tokset
Yritys-
hankinnat
ja yritys-
myynnit
Kirjanpito-
arvo
31.12.2018
Pitkäaikaiset korolliset velat 517 231 -1 748
Lyhytaikaiset korolliset velat 102 -40 -6 18 74
Korolliset saamiset -5 -2 6 -3
Rahavarat -379 -101 4 -11 -487
Nettovelka 31.12.2018 234 87 -2 13 333
MEUR Kirjanpito-
arvo
1.1.2017
Raha-
virrat
Valuutta-
kurssimuu-
tokset
Yritys-
hankinnat
Kirjanpito-
arvo
31.12.2017
Pitkäaikaiset korolliset velat 520 -12 9 517
Lyhytaikaiset korolliset velat 108 10 -14 102
Korolliset saamiset -7 1 2 -5
Rahavarat -472 94 9 -10 -379
Nettovelka 31.12.2017 150 92 6 -10 234
22. Laskennalliset verot
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2018 aikana
MEUR 1.1.2018 Konsernin tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Muut
laajan
tuloksen
erät
Muunto-
erot
Yrityshan-
kinnat ja
-myynnit
31.12.2018
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut verotappiot 18 2 18
Eläkevelvoitteet 23 -2 21
Varaukset 30 -2 28
Vaihto-omaisuuden sisäisen katteen eliminointi 5 5
Arvonmuutosrahasto 6 3 9
Muut väliaikaiset erot 49 6 1 -7 49
Yhteensä 131 1 3 1 -6 129
Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 57 -6 14 66
Arvonmuutosrahasto 2 -2
Muut väliaikaiset erot 42 -2 -7 32
Yhteensä 102 -8 -2 7 99
Laskennallinen nettoverosaaminen/
-velka
29 9 5 1 -13 30
31.12.2018 konsernilla oli kirjaamatta 63 milj. euroa (47) laskennallista verosaamista, koska niiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Pääosa kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista liittyy kertyneisiin verotuksellisiin tappioihin. Näistä 18 milj. euroa (8) vanhenee seuraavien viiden vuoden aikana ja loput myöhemmin tai ei koskaan. Pääosa verotuksellisista tappioista, joihin liittyen on kirjattu laskennallista verosaamista, eivät vanhene koskaan.
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2017 aikana
Oikaistu
MEUR 1.1.2017 Konsernin tulos-
laskelmaan
kirjatut erät
Muut
laajan
tuloksen
erät
Muunto-
erot
Yrityshan-
kinnat
31.12.2017
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut verotappiot 19 -1 -1 2 18
Eläkevelvoitteet 25 -2 -1 23
Varaukset 32 -2 -2 2 30
Vaihto-omaisuuden sisäisen katteen eliminointi 9 -3 5
Arvonmuutosrahasto 12 -6 -1 6
Muut väliaikaiset erot 44 5 -3 49
Yhteensä 141 -3 -6 -7 4 131
Laskennalliset verovelat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 59 -19 -1 21 57
Arvonmuutosrahasto 1 2 2
Muut väliaikaiset erot 35 8 -3 42
Yhteensä 93 -10 2 -3 21 102
Laskennallinen nettoverosaaminen/
-velka
48 7 -8 -4 -17 29
23. Eläkevelvoitteet
MEUR 2018 2017
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen nettovelka 31.12. 149 154
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 31.12. 13 11
Wärtsilällä on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä pääasiassa Euroopassa ja Aasiassa. Merkittävimmät niistä sijaitsevat Sveitsissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Sveitsin etuuspohjaisen eläkejärjestelyn osuus konsernin velvoitteiden kokonaismäärästä on 31% ja varojen kokonaismäärästä 57%. Suurin osa järjestelyistä tarjoaa työntekijöille elinikäisen eläkkeen tavanomaisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen, mutta on myös järjestelyjä, jotka tarjoavat kertakorvauksen työntekijän saavuttaessa eläkeiän. Suurin osa etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä on eläkesäätiöiden hallussa, ja niiden varat eivät sisälly konsernin varoihin. Järjestelyn varat on yleensä sijoitettu kunkin eläkesäätion hallituksen hyväksymiin kohteisiin, mutta joissain tapauksissa niitä hallinnoivat kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöt. Konserniyhtiöiden maksut eläkesäätiöille suoritetaan kunkin maan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Valtuutetut aktuaarit ovat kussakin maassa suorittaneet etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät vakuutuslaskelmat.
Sveitsin järjestely
Wärtsilällä on Sveitsissä paikallisten eläkelakien ja -säännösten mukainen etuuspohjainen eläkejärjestely, johon osallistuville maksetaan eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eläke-etuus määräytyy kertyneen eläkepääoman mukaan ja se koostuu järjestelyyn työssäoloaikana maksetuista pääomista sekä niihin liittyvistä korkoeristä. Järjestelyä hoitaa eläkerahasto, jota johtaa yrityksen ulkopuolinen säätiön hallitus.

Sekä työntekijä että työnantaja maksavat eläkejärjestelyyn säätiön säännöissä määritellyn prosenttiosuuden palkasta. Työnantajan maksama eläkemaksu vaihtelee työntekijän iän mukaan ja se kattaa keskimäärin kaksi kolmasosaa kokonaismaksusta.

Eläkesäätiön investointistrategiasta vastaa säätiön hallitus ja varat sijoitetaan tämän strategian sekä paikallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Järjestelyn muita riskejä valitun investointistrategian lisäksi ovat pidennys eliniän odotteessa sekä ennenaikainen kuolema tai vammautuminen. Eläkejärjestelyt on vakuutettu kuoleman ja vammautumisriskin osalta 31.12.2018. Inflaatiosta johtuva mahdollinen maksettavien eläkkeiden nousu on säätiön hallituksen harkintavallassa, kun maksettavan eläkkeen määrä ylittää lainsäädännössä määritetyn minimieläkkeen.
Saksan järjestelyt
Wärtsilällä on Saksassa paikallisten eläkelakien ja -säännösten mukaisia etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joihin osallistuville maksetaan eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eläke-etuus määräytyy kertyneen eläkepääoman mukaan ja se koostuu järjestelyyn työssäoloaikana maksetuista pääomista sekä niihin liittyvistä korkoeristä. Järjestelyjä on erilaisia, rahastoimattomista eläkerahaston hoitamaan järjestelyyn.

Joissain järjestelyissä sekä työntekijä että työnantaja maksavat eläkejärjestelyyn säätiön säännöissä määritellyn prosenttiosuuden palkasta mutta osassa järjestelyitä vain työnantaja on maksuvelvollinen. Työnantajan maksama eläkemaksu voi vaihdella työntekijän iän, työsuhteen keston ja työntekijän aseman mukaan.

Järjestelyjen riskejä ovat pidennys eliniän odotteessa, ennenaikainen kuolema tai vammautuminen sekä mahdollisen eläkesäätiön varojen hallinnoimiseksi valittu investointistrategia. Inflaatiosta johtuva maksettavien eläkkeiden nousu tarkastetaan vuosittain.
MEUR 2018 2017
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 108 111
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 177 197
Varojen käypä arvo -135 -154
Nettovelka taseessa 149 154
% Etuus-
pohjaisen
velvoitteen
nykyarvo
Järjestelyyn
kuuluvien
varojen
käypä arvo
Sveitsi 31 57
Saksa 24 5
Muu Eurooppa 35 25
Aasia 10 13
Yhteensä 100 100
MEUR Etuus-
pohjaisen
velvoitteen
nykyarvo
Järjestelyyn
kuuluvien
varojen
käypä arvo
Etuus-
pohjainen
nettovelka
yhteensä
Velvoitteiden ja varojen arvo 1.1.2017 323 -156 168
Valuuttakurssimuutokset -14 10 -4
Yrityshankinnat 4 4
Kirjattu tuloslaskelmaan:
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 8 9
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) 5 -2 3
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät muissa laajan tuloslaskelman erissä:
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, poislukien korkotuotto -3 -3
Kokemusperusteiset oikaisut 8 8
Väestötilastollisten oletusten muutokset -1 -1
Taloudellisten oletusten muutokset -10 -10
Järjestelyyn osallisten maksusuoritukset 1 -1
Työnantajan maksusuoritukset -10 -10
Maksetut etuudet -19 10 -9
Velvoitteiden ja varojen arvo 31.12.2017 307 -154 154
Velvoitteiden ja varojen arvo 1.1.2018 307 -154 154
Valuuttakurssimuutokset 2 -2 -1
Kirjattu tuloslaskelmaan:
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 10 10
Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno -1 -1
Voitot (-) / tappiot (+) velvoitteen täyttämisestä -21 20 -2
Korkokulu (+) / korkotuotto (-) 5 -3 3
Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät muissa laajan tuloslaskelman erissä:
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto, poislukien korkotuotto 11 11
Kokemusperusteiset oikaisut -6 -6
Taloudellisten oletusten muutokset -2 -2
Järjestelyyn osallisten maksusuoritukset 1 -1
Työnantajan maksusuoritukset -11 -11
Maksetut etuudet -13 5 -8
Velvoitteiden ja varojen arvo 31.12.2018 282 -134 149
Järjestelyyn kuuluvien varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin:
% 2018 2017
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 17 26
Joukkovelkakirjat ja muut rahoitusinstrumentit 33 35
Kiinteistöt 17 16
Muut saamiset 33 23
Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset tilikauden lopussa ovat (ilmoitettu painotettuna keskiarvona):
% 2018 2017
Diskonttauskorko 1,78 1,65
Palkkojen nousu 2,16 2,15
Eläkkeiden nousu 1,18 1,14
31.12.2018 etuuspohjaisten velvoitteiden duraation painotettu keskiarvo oli 12 vuotta. Konserni odottaa maksavansa 5 milj. euroa etuuspohjaisiin järjestelyihin seuraavan tilikauden aikana.
Tulevaisuuden kuolleisuusolettama perustuu aktuaarien laskelmiin, jotka pohjautuvat kussakin maassa julkaistuihin tilastoihin ja kokemuksiin. Näiden perusteella arvioitu painotettu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä eläkeiän saavuttamisen jälkeen on seuraava:
2018 2017
Järjestelyyn kuuluvien henkilöiden eläkeikä tilikauden lopussa:
miehet 17,0 17,7
naiset 17,1 19,6
Järjestelyyn kuuluvien henkilöiden eläkeikä 20 vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä:
miehet 16,1 19,5
naiset 18,1 21,9
Jokaiselle merkittävälle vakuutusmatemaattiselle oletukselle tehdyt herkkyysanalyysit on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukosta käy ilmi miten muutokset vakuutusmatemaattisissa oletuksissa, jotka olisivat olleet kohtuullisissa määrin mahdollisia tilikauden lopussa, olisivat vaikuttaneet etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteisiin. Tehty herkkyysanalyysi soveltuu vain etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteisiin eikä etuuspohjaisiin eläkevelkoihin kokonaisuudessaan.
Herkkyysanalyysi
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen
nettovelvoitteet, MEUR
Muutokset oletuksissa 2018 2017
Diskonttauskorko kasvu 1% -33 -36
Diskonttauskorko lasku 1% 41 44
Palkkojen nousu kasvu 1% 9 13
Palkkojen nousu lasku 1% -8 -10
Eläkkeiden nousu kasvu 1% 25 28
Eläkkeiden nousu lasku 1% -15 -15
24. Oma pääoma
Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista, arvonmuutosrahastosta, etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvista eristä ja kertyneistä voittovaroista.
Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
MEUR
Osakepääoma Osakkeiden
ja äänien
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Yhteensä
1.1.2017 197 241 130 336 61 397
31.12.2017 197 241 130 336 61 397
Maksuton osakeanti 12.3.2018 394 482 260
31.12.2018 591 723 390 336 61 397
Wärtsilän osakkeella ei ole nimellisarvoa. Wärtsilällä on yksi osakelaji. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa ja niillä on yhtälainen oikeus osingonjakoon.
Osakepääoma
Osakeannin yhteydessä yhtiön saamat osakkeen merkintähinnat kirjataan osakepääomaan, ellei osakeantipäätöksen yhteydessä olla päätetty, että osa merkintähinnasta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto on sidottua omaa pääomaa. Sitä voidaan alentaa noudattaen, mitä osakepääoman alentamisesta säädetään osakeyhtiölaissa. Osakepääomaa voidaan myös korottaa siirtämällä varoja ylikurssirahastosta.
Muuntoerot
Tilikauden tuloksen ja muiden laajan tuloksen erien muuntaminen eri kursseilla laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron. Ulkomaisten yritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyvät muuntoerot esitetään myös omassa pääomassa. Lisäksi muuntoeroissa esitetään ulkomaisiin nettosijoituskohteisiin rinnastettavista lainoista aiheutuvat kurssierot. Muuntoerojen muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Arvonmuutosrahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää rahavirran suojauksessa käytettyjen instrumenttien käyvän arvon muutokset, jos suojaus on tehokas ja täyttää suojauslaskennan edellytykset. Muutokset arvonmuutosrahastoon sisältyvissä erissä kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
MEUR Rahavirran
suojaukset
Käyvän arvon ja kirja-arvon ero 1.1.2017 -50
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 12
Arvonmuutosrahasto 1.1.2017 -39
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 28
Käyvän arvon muutokset 1
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot -1
Arvonmuutosrahasto 31.12.2017 -10
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -6
Käyvän arvon muutokset -17
Käyvän arvon muutoksiin liittyvät verot 3
Arvonmuutosrahasto 31.12.2018 -31
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on esittänyt, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta. Näin osingonjako on yhteensä 284 milj. euroa. Jäljelle jäävä osa kertyneistä voittovaroista jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Tilikauden 2017 voitosta jaettiin osinkona 0,46 euroa osakkeelta osingonjaon ollessa yhteensä 272 milj. euroa. Jäljelle jäänyt osa kertyneistä voittovaroista jätettiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Osinko/osake on vertailukauden osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Lisätietoja omasta pääomasta esitetään emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa, liitetiedossa 10. Oma pääoma.
25. Varaukset
2018
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2018 19 173 27 6 35 261
Yrityshankinnat 1 1 1 3
Lisäykset 12 60 107 9 11 198
Käytetyt varaukset -2 -62 -64 -6 -5 -138
Käyttämättömien varausten peruutukset -9 -5 -4 -4 -21
Varaukset 31.12.2018 21 172 67 7 38 305
Pitkäaikainen 54
Lyhytaikainen 251
2017
Oikaistu
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2017 17 170 17 18 29 250
Kurssierot -2 -1 -1 -4
Yrityshankinnat 1 5 6
Lisäykset 10 57 20 6 11 104
Käytetyt varaukset -2 -52 -10 -17 -3 -84
Käyttämättömien varausten peruutukset -6 -3 -1 -10
Varaukset 31.12.2017 19 173 27 6 35 261
Pitkäaikainen 52
Lyhytaikainen 209
Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät arvioidut takuukustannukset käsitellään varauksena, jonka suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon aiemmin toteutuneista takuukustannuksista. Yleinen takuuaika kattaa vuoden toimituksesta eteenpäin.
Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Kyseiset oikeusjutut koskevat mm. sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri, mutta sen toteutumista pidetään erittäin epätodennäköisenä. Tämä vaade on käsitelty ehdollisena velkana, sillä konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.
26. Rahoitusvelat
2018
Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 vuosi 1–3 vuotta 3–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 63 186 311 250 809
Rahoitusleasingvelat* 1 2 2
Muut korolliset lainat* 11 11
Ostovelat 596 596
Johdannaiset** 63 12 3 79
Muut velat 9 9
Yhteensä 744 199 314 250 1 507
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 8 13 11 7 39
Arvioidut sopimusperusteiset rahavirrat 752 212 326 257 1 546
2017
Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 vuosi 1–3 vuotta 3–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat eläkelaitoksilta* 8 8
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 90 112 237 166 605
Rahoitusleasingvelat* 1 1
Muut korolliset lainat* 4 4
Ostovelat 539 539
Johdannaiset** 23 1 17 41
Muut velat 11 11
Yhteensä 676 114 255 166 1 211
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 7 12 10 5 34
Arvioidut sopimusperusteiset rahavirrat 683 126 265 171 1 245
** Markkina-arvoltaan negatiivisten johdannaisten arvostus eräpäivän mukaan. Sopimusten mukaiset nimellisarvot esitetään liitteessä 28. Johdannaisinstrumentit.
Pitkäaikaisten lainojen korkokulut lasketaan 31.12.2018 vallitsevien keskimääräisten korkojen perusteella. Rahoitusvelkojen käyvät arvot esitetään liitetiedossa 16. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin.
27. Muut velat
Oikaistu
MEUR 2018 2017
Jaksotetut kulut 295 335
Henkilöstökulut 124 191
Johdannaiset 79 41
Korot ja muut rahoituserät 9 11
Muut siirtovelat 45 52
Arvonlisäverovelat 26 26
Muut 67 70
Yhteensä 645 726
Pitkäaikaiset 1 1
Lyhytaikaiset 645 726
28. Johdannaisinstrumentit
Konserni soveltaa suojauslaskentaa valuuttatermiineihin merkittävin osin. Lisätietoja esitetään liitetiedossa 31. Rahoitusriskit.
MEUR 2018 joista
suljettu
2017 joista
suljettu
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot (taso 2)
Koronvaihtosopimukset 270 165
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 238 74
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan alla 1 227 314 814 312
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan ulkopuolella 1 600 721 1 134 435
Yhteensä 3 335 1 035 2 187 746
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset (taso 2)
Koronvaihtosopimukset -4 -2
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -8 -17
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan alla -22 2
Valuuttatermiinit, suojauslaskennan ulkopuolella -33 3
Yhteensä -67 -13
Lisäksi konsernilla oli kuparifutuureja 264 tonnia (254), joiden arvo on 1 milj. euroa (2).
Valuuttatermiinit suojaavat transaktioriskiltä ja erääntyvät seuraavan 12 kuukauden (12) aikana. Valuuttatermiini on suljettu, kun rahavirrat samassa valuutassa samalla arvopäivällä kompensoivat toisiaan. Koronvaihtosopimukset ovat euromääräisiä ja niiden keskimääräinen juoksuaika on 48 kuukautta (18). Koron- ja valuutanvaihtosopimusten keskimääräinen juoksuaika on 54 kuukautta (40).
Normaalisti kaikki konsernin johdannaiset tehdään International Swaps and Derivatives Associationin Master Agreement -sopimusten (ISDA) alla. Mikäli sopimusosapuoli on sopimuksessa määritellyn luottotapahtuman kohteena, on toisella sopimusosapuolella oikeus vaatia kaikkien avoimien johdannaisten ennenaikaista eräännyttämistä ja niiden netottamista. Nämä sopimukset eivät kuitenkaan täytä tase-erien netotusvaatimuksia. Alla olevassa taulukossa on kyseisten sopimusten alla tehtyjen rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvot.
MEUR 2018 2017
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset ISDA-sopimusten alla
Varat
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 3
Valuuttatermiinit 8 28
Yhteensä 12 28
Velat
Koronvaihtosopimukset -4 -19
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -11
Valuuttatermiinit -63 -22
Yhteensä -79 -41
Johdannaisinstrumenttien markkina-arvostukset ISDA-sopimusten alla
Varat 12
Velat -67 -27
Yhteensä -67 -16
29. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
2018 2017
MEUR Taseen
velka-
määrä
Kiinnitykset Taseen
velka-
määrä
Kiinnitykset
Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä
muut vastuut 15 10 16 10
Yhteensä 15 10 16 10
Velat ja vastuut ja muut sitoumukset sekä vakuudet, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä
lainat rahoituslaitoksilta 8 2 11 4
muut vastuut 17 16
Yhteensä 8 19 11 19
MEUR 2018 2017
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 775 737
Yhteensä 775 737
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot
maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 53 35
maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 148 101
maksetaan myöhemmin 83 48
Yhteensä 284 185
30. Lähipiiritapahtumat
Lähipiirin muodostavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset.
Johdon palkitseminen
Tuloslaskelmaan kirjatut etuudet
TEUR 2018 2017
Toimitusjohtaja
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 862 785
Tulospalkkiot 234
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio* -1 742 3 438
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 119 145
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 170 156
Toimitusjohtajan sijainen
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 384 425
Tulospalkkiot 80
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio* -871 1 719
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 115
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 107 88
Muut konsernin johtokunnan jäsenet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 263 2 153
Tulospalkkiot 456
Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio* -5 716 9 896
Lakisääteisistä eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 315 322
Vapaaehtoisista eläkkeistä aiheutuneet kustannukset 368 493
Yhteensä -3 627 20 389
Hallituksen jäsenet 31.12.2018
Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja 175 153
Tom Johnstone, hallituksen varapuheenjohtaja 119 108
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen 96 78
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen 82 74
Karin Falk, hallituksen jäsen 78 71
Johan Forssell, hallituksen jäsen 82 72
Risto Murto, hallituksen jäsen 94 79
Markus Rauramo, hallituksen jäsen 103 81
Hallituksen jäsenet 2.3.2017 saakka
Sune Carlsson, hallituksen varapuheenjohtaja 1
Gunilla Nordström, hallituksen jäsen 1
Yhteensä 829 718
Johdon palkitseminen yhteensä -2 798 21 107
* Osakkeen arvon kehitykseen perustuvat palkkiot arvostetaan käypään arvoon raportointipäivänä. Wärtsilän osakkeen vuoden 2018 hintakehityksen seurauksena vaikutus tilikauden tulokseen on positiivinen.
Toimitusjohtaja sekä hallituksen ja johtokunnan jäsenet omistivat vuoden lopussa 304.439 (97.605) Wärtsilän osaketta.
Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana. Joillakin johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 60- tai 63-vuotiaina, paikallisen eläkelainsäädännön mukaisesti. Yhtiöllä ei ole lainasaamisia konsernin johdolta tai hallituksen jäseniltä. Johdon tai osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita.
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa
MEUR 2018 2017
Myynnit osakkuus- ja yhteisyrityksille 40 49
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 27 53
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 10 14
Osakkuus- ja yhteisyrityksille maksetut ennakot 11
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 7 8
Lisätietoja osakkuus- ja yhteisyrityksistä esitetään liitetiedossa 15. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin.