Open navigation
Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuus-
pohjaisen
nettovelan
uudelleen-
määrittämi-
sestä joh-
tuvat erät
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3 -3 -3
Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti -13 -13 -13
Oma pääoma 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 2 272 34 2 305
Muuntoerot -74 -74 -2 -76
Rahavirran suojaukset
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 28 28 28
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 7 7 7
Muun laajan tuloksen erät -74 28 7 -39 -2 -41
Tilikauden tulos 375 375 -1 374
Tilikauden oikaistu laaja tulos yhteensä -74 28 7 376 336 -3 333
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -256 -256 -6 -263
Oma pääoma 31.12.2017 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuus-
pohjaisen
nettovelan
uudelleen-
määrittämi-
sestä joh-
tuvat erät
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376
Muuntoerot -24 -24 -1 -25
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -14 -14 -14
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -6 -6 -6
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -3 -3 -3
Muut muutokset 3 -3
Muun laajan tuloksen erät -24 -20 -1 -3 -47 -1 -48
Tilikauden tulos 386 386 1 386
Tilikauden laaja tulos yhteensä -24 -20 -1 383 338 338
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -272 -272 -3 -275
määräysvallattomien omistajien sijoitukset myydyissä tytäryhtiöissä -7 -7
Oma pääoma 31.12.2018 336 61 -155 -31 -39 2 245 2 418 14 2 432
Lisätietoja osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista ja arvonmuutosrahastosta esitetään liitetiedossa 24. Oma pääoma.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?