Open navigation
Tunnuslukujen laskentakaavat
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin tilikauden aikana
Oman pääoman tuotto (ROE)
tilikauden tulos x 100
oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
Korkokate
tulos ennen veroja + poistot ja arvonalentumiset + korko- ja muut rahoituskulut
korko- ja muut rahoituskulut
Omavaraisuusaste
oma pääoma x 100
oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
Nettovelkaantumisaste
korolliset velat – rahavarat
oma pääoma
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Oma pääoma/osake
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Osinko/osake
tilikaudelta jaettu osinko
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Osinko/tulos
osinko/osake x 100
tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu
Efektiivinen osinkotuotto
osinko/osake x 100
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa
Hinta/voitto (P/E)
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa
tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu
Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV)
oikaistu osakekurssi tilikauden lopussa
oma pääoma/osake
Nettokäyttöpääoma (WCAP)
(vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset)
– (ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat – osingonmaksuvelka)
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA
liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot
Vertailukelpoinen liiketulos
liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät rakennejärjestelyihin tai ovat muutoin tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomiin tapahtumiin tai toimintoihin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?