Open navigation
Viisivuotiskatsaus
Oikaistu
MEUR 2018 2017* 2016 2015 2014
Liikevaihto 5 174 4 911 4 801 5 029 4 779
josta Suomen ulkopuolella % 98,9 97,7 97,5 97,8 98,9
Vienti Suomesta 2 145 1 953 1 804 1 936 2 280
Henkilöstö keskimäärin 18 899 17 866 18 332 18 565 18 042
josta Suomessa 3 766 3 521 3 482 3 580 3 582
Tilauskanta 6 166 5 100 4 696 4 882 4 530
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset 130 134 138 124 115
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 13 13 14 17 26
Vertailukelpoinen liiketulos 577 576 583 612 569
prosentteina liikevaihdosta % 11,2 11,7 12,1 12,2 11,9
Liiketulos 543 538 532 587 522
prosentteina liikevaihdosta % 10,5 11,0 11,1 11,7 10,9
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 621 612 618 643 594
prosentteina liikevaihdosta % 12,0 12,5 12,9 12,8 12,4
Rahoitustuotot ja -kulut -40 -47 -53 -34 -28
Tulos ennen veroja 502 491 479 553 494
prosentteina liikevaihdosta % 9,7 10,0 10,0 11,0 10,3
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 386 375 357 429 389
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - - - 22 -37
Tilikauden nettotulos 386 375 357 451 351
prosentteina liikevaihdosta % 7,5 7,6 7,4 9,0 7,4
Tietoja konsernin taseesta
Pitkäaikaiset varat 2 369 2 285 2 116 2 215 1 884
Lyhytaikaiset varat 3 690 3 363 3 275 3 374 3 294
Myytävänä olevat omaisuuserät - - - - 102
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 418 2 352 2 288 2 201 1 960
Määräysvallattomien omistajien osuus 14 24 34 41 45
Korolliset velat 823 619 629 724 666
Korottomat velat 2 804 2 653 2 441 2 623 2 554
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - - - - 55
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 059 5 648 5 391 5 589 5 280
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
Liiketoiminnan rahavirta 470 430 613 255 452
Investointien rahavirta -240 -235 -126 -288 -71
Rahoituksen rahavirta -118 -278 -339 -210 -210
Bruttoinvestoinnit 306 255 146 346 101
prosentteina liikevaihdosta % 5,9 5,2 3,0 6,9 2,1
Tutkimus- ja kehitysmenot 165 141 131 132 139
prosentteina liikevaihdosta % 3,2 2,9 2,7 2,6 2,9
Osingonjako 284** 272 256 237 227
Tunnuslukuja
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu*** EUR 0,65 0,63 0,60 0,75 0,59
Osinko/osake*** EUR 0,48** 0,46 0,43 0,40 0,38
Osinko/tulos % 73,7** 70,8 72,8 53,3 65,4
Korkokate 10,8 11,8 18,6 15,9 15,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % - - - - 18,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot % 18,1 18,5 17,1 21,0 20,3
Oman pääoman tuotto (ROE) % - - - - 18,0
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot % 16,1 16,0 15,6 20,2 20,0
Omavaraisuusaste % 44,4 46,3 47,6 44,6 43,5
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,10 0,07 0,17 0,05
Oma pääoma/osake*** EUR 4,09 3,97 3,87 3,72 3,31
Nettokäyttöpääoma (WCAP) EUR 581 563 490 543 251
* Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n käyttöönoton seurauksena.
** Hallituksen esitys.
*** Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) nosti osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Vertailukausien luvut on oikaistu tämän mukaisesti.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?