Open navigation

Kestävän kehityksen innovaatiot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Wärtsilällä on keskeinen rooli kansainvälisesti johtavana meriteollisuuden ja energia-alan kokonaisvaltaisten elinkaariratkaisujen toimittajana: ympäristömyötäisten ratkaisujemme ja palveluidemme avulla asiakkaat voivat kehittää liiketoimintaansa kestävästi. Tämä on tarjoomamme sekä Wärtsilän kestävän kehityksen lähtökohta, jota tukee vankka sitoutumisemme vastuulliseen liiketoimintaan.

Ilmastonmuutos sekä energiatarpeiden maailmanlaajuinen kasvu ja luonnonvarojen hupeneminen lisäävät puhtaan ja joustavan energiantuotannon kysyntää sekä älykkäiden ja tehokkaiden kuljetusmuotojen tarvetta. Wärtsilä pyrkii säilyttämään johtoasemansa kestävän kehityksen innovoijana investoimalla jatkuvasti uusiin teknologioihin, joista on hyötyä koko energiajärjestelmälle ja merenkulun ekosysteemille. Asiakkaiden nykytarpeiden täyttäminen, tuleviin vaatimuksiin varautuminen ja kehityksen kärjessä pysyminen edellyttävät innovaatioita, tuotekehitystä sekä halua kokeilla uusia teknologioita.

T&K minimoi ympäristöjalanjälkeä

Wärtsilä kehittää älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja laajalla rintamalla, esimerkiksi parantamalla tuotteiden hyötysuhdetta, vähentämällä polttoaineista johtuvia kaasumaisia ja nestemäisiä päästöjä ja jätteiden määrää, torjumalla melua sekä kehittämällä jäte- ja painolastivesien puhdistusta. Tulevaan kysyntään varaudutaan kehittämällä niin primääristä kuin sekundääristä puhdistustekniikkaa sekä laajentamalla polttoainevalikoimaa. Wärtsilä pyrkii aktiivisesti hyödyntämään meriteollisuuden ja energia-alan digitaalisen murroksen tarjoamia mahdollisuuksia. Wärtsilän sitoutuminen tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeihin hyödyttää sekä asiakkaitamme että ympäristöä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Ymparistojalanjaljen_minimointi_TK-toiminnan_kautta.svg

Wärtsilän kestävien ratkaisujen keskeisimpiä ominaisuuksia:

  • luotettavuus, turvallisuus ja pitkä käyttöikä
  • alhaiset päästöt
  • mahdollisuus hyödyntää uusiutuvaa energiaa moottoreiden ja varastointijärjestelmien avulla
  • polttoainejoustavuus
  • parempi hyötysuhde ja alhaisemmat elinkaarikustannukset
  • pienempi vedenkulutus
  • alusten suunnittelun ja käytön optimointi.

Wärtsilän tarjonnan keskeisten ominaisuuksien ja järjestelmätason etujen kokonaisymmärrys antaa hyvät edellytykset kestävien laiva- ja voimalajärjestelmien kehittämiselle.

Kumppanuudet ja innovaatiot kestävän kehityksen moottorina

Wärtsilä julkisti vuonna 2018 useita uusia tutkimus- ja kehityskumppanuuksia, esimerkiksi Singaporen merenkulku- ja satamahallinnon (MPA) kanssa solmitun merenkulun innovaatioita ja T&K-toimintaa edistävän yhteistyösopimuksen ja Hyundai Motor Groupin kanssa aloitetun hankkeen sähköautojen käytettyjen akkujen hyödyntämisestä kasvavilla energiavarastomarkkinoilla. Wärtsilään kuuluva Eniram allekirjoitti vuoden aikana aiesopimuksen (MoU) ateenalaisen Arista Shippingin kanssa Project Forward -hankkeeseen osallistumisesta. Projektin tarkoituksena on kehittää maailman vähäpäästöisin ja tehokkain rahtilaivasto. Wärtsilä, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT ja USA:n Nebraskan osavaltion isoin sähköyhtiö Nebraska Public Power District (NPPD) allekirjoittivat myös aiesopimuksen kaupallisesti käyttökelpoisen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöratkaisun kehittämisestä Wärtsilän generaattoriaggregaatteihin.

Wärtsilä käynnisti vuonna 2018 Future Innovation Days -tapahtuman, joka kokoaa yhteen meriteollisuuden sidosryhmiä: varustamoita, telakoita, satamia, poliitikkoja, tutkijoita ja opiskelijoita. Tarkoituksena on kehittää yhteisvoimin ratkaisuja toimialan haasteisiin, esimerkiksi päästöttömään laivaliikenteeseen, puhtaaseen energiantuotantoon ja -varastointiin, älykkäisiin aluksiin, satamiin ja merenkulun ekosysteemiin, sekä myös uusia liiketoimintamalleja ja tulevaisuuden palveluja. Ensimmäiset näistä design thinking -työpajoista järjestettiin Stordissa Norjassa, Wuxissa Kiinassa ja Hampurissa Saksassa. Lisäksi Singaporessa ja Shanghaissa tapahtuma yhdistettiin An Oceanic Awakening -aloitteen julkistamistilaisuuteen. Osallistujia kertyi 400, ja tapahtumissa ideoitiin 70 uutta konseptia. Osaa näistä ideoista jatkokehitetään vuonna 2019 uusissa tapahtumissa, joita suunnitellaan Rotterdamiin, Souliin, Helsinkiin, Tokioon, Triesteen, Panamaan ja Osloon. Tapahtumissa kartoitetaan keinoja, joilla isojen kaupunkien energiahuolto pystyttäisiin hoitamaan pelkästään uusiutuvalla energialla.

Wärtsilä ja kolme yritystä; Tieto, St1 ja Fortum – sekä ajatushautomo Demos Helsinki esittelivät vuoden lopussa hankkeensa Innovation Community. Innovaatioyhteisön tavoitteena on kehittää visio ja tiekartta, jonka mukaan edeten voitaisiin siirtyä nopeammin käyttämään uusiutuvaa energiaa, sekä kokeilla ja tuoda markkinoille lupaavia uusia aloitteita.

Vuonna 2018 kehitettiin, testattiin ja tuotiin markkinoille monia uusia tuotteita, järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka vievät eteenpäin Wärtsilän Smart Marine- ja Smart Energy -visioita. Yksi niistä oli GridSolv, uusi standardoitu energianvarastointiratkaisu, jonka edistyksellisen tekniikan etuja ovat maksimaalinen joustavuus ja käyttöönoton nopeus. Wärtsilä testasi myös onnistuneesti automaattista alusten kiinnitysratkaisua, joka tarjoaa merkittävää lisäarvoa tehokkaamman ja turvallisemman toiminnan, polttoainesäästöjen ja siten myös alhaisempien pakokaasupäästöjen muodossa. Testattu lautta pystyi ilman ihmisen ohjausta lähtemään liikkeelle satamalaiturista, siirtymään ulos satamasta, ajamaan seuraavaan satamaan, siirtymään sisääntuloväylältä satamaan ja kiinnittymään terminaalin luo. Yksi Wärtsilän esittelemistä uusista tuotteista oli ensimmäinen nopeakäyntinen Wärtsilä-moottori. Wärtsilä 14 on nopeakäyntinen ja kompakti moottorimalli, joka on suunniteltu vastaamaan tiukkoihin tila- ja painorajoituksiin, laskemaan pääomakustannuksia sekä täyttämään nykyiset ja tulevat kansainväliset päästörajat. Asiakasetuja ovat parempi tehokkuus, turvallisuus ja ympäristösuorituskyky.

Kestavan_kehityksen_ innovaatiot_2018.svg

Aiheeseen liittyvät tarinat

Kestävä vaihtoehto kromaukselle

Rikkipesurimyynti kasvaa vahvasti rikkipäästörajojen tiukentuessa

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?