Open navigation

Konsernijohtajan katsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tilauskertymä ja liikevaihto kasvoivat

Vuotta 2018 leimasi tilausaktiviteetin positiivinen vire merenkulkuun liittyvissä liiketoiminnoissamme sekä liikevaihdon myönteinen kehitys. Liikevaihdon kasvu johtui sekä merenkulku- että energialiiketoiminnan uuslaitetoimitusten kasvusta. Toisaalta kannattavuutta heikensivät päivittäisen huoltoliiketoiminnan volyymin odotettua hitaampi kehitys sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan ja digitalisaatioon liittyvien kustannusten kasvu.

Hyvä asema haastavilla markkinoilla

Talouskehitys, geopoliittinen epävarmuus ja valuuttakurssivaihtelut hidastivat asiakkaiden päätöksentekoa energiamarkkinoilla, mikä heijastui negatiivisesti Wärtsilän energialiiketoiminnan tilauskertymässä. Kilpailutilanne on haastava, mutta tarjoomamme antaa hyvät edellytykset vastata markkinoiden nykytrendeihin. Aurinko- ja tuulivoima halpenevat jatkuvasti, ja perinteisen perusvoiman tuotantokapasiteetin korvaaminen uusiutuvilla energianlähteillä ja niitä täydentävillä joustavuusratkaisuilla on yhä taloudellisempaa. Uusiutuvan energian kasvua osoittavat Wärtsilän Australiasta ja Yhdysvalloista saamat merkittävät sopimukset. Kehittyvillä markkinoilla tarvitaan talouskasvun pohjaksi ja sähköpulaa lievittämään jatkuvasti uutta luotettavaa tuotantokapasiteettia, mikä luo kysyntää voimalaitosinvestoinneille.

Merenkulun markkinat ovat elpyneet odotettua hitaammin, mikä rasittaa uuslaitemarkkinoita ja pakottaa monet asiakkaat rajoittamaan huoltohankintansa välttämättömiin korjauksiin ja ylläpitotöihin. Keskeisiä huolenaiheita ovat ylikapasiteetti ja geopoliittiset epävarmuustekijät. Monipuolinen toimintamme laajalti eri markkinasegmenteillä oli meille jälleen kerran eduksi, sillä alustilaukset suosivat erikoistuneempia segmenttejä, kuten risteilyaluksia ja lauttoja sekä LNG-tankkereita. Myös asiakkaidemme palvelutarpeet pysyivät näillä segmenteillä hyvällä tasolla. Ympäristönäkökohdat nousivat yhdeksi merenkulkumarkkinoiden hallitsevista teemoista. Wärtsilän osalta tämä näkyi rikkipesurien kysynnän merkittävänä kasvuna sekä uusissa aluksissa että jälkiasennusmarkkinoilla. Asiakkaat varautuvat täyttämään maailmanlaajuisesti voimaan tulevat IMO 2020 -rikkipäästörajat.

Etenemme kohti merenkulku- ja energiamarkkinoiden visioitamme

Uusiutuvan energian maksimaalinen hyödyntäminen on energiateollisuuden kestävän ja kannattavan tulevaisuuden olennainen edellytys. Tätä taustaa vasten on nähtävä myös Wärtsilän viime vuonna julkistama uusi visio energiamarkkinoille. Pyrimme olemaan johtava toimija toimialan muutoksessa kohti pelkästään uusiutuvaan energiaan perustuvaa toimintaa, jolle luodaan edellytyksiä joustavalla tuotantokapasiteetilla. Konkreettisia askelia tämän vision toteuttamiseksi ovat esittelemämme uudet ratkaisut uusiutuvan energian integrointiin ja varastointiin, esimerkiksi Wärtsilä Hybrid Solar sekä kehittynyt modulaarinen energiavarastoratkaisu GridSolv.

Meriteollisuuden muutosta vievät eteenpäin toiminnan jatkuva verkottuminen, uudet liiketoimintamallit ja ympäristövaatimusten täyttämisen entistäkin suurempi painoarvo. Olemme vankasti asiakkaidemme tukena toimialan muutosten eturintamassa. Tämä on lähtökohta Smart Marine ‑visiollemme, joka korostaa digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi, ympäristövaikutusten lievittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Keskeinen kuluneen vuoden virstanpylväs oli Transasin hankinta, joka liittää yrityksen johtavat navigaatio-, koulutus- ja simulointiratkaisut sekä alusliikenteen ohjausjärjestelmät älykkäiden ratkaisujemme tarjoomaan. Muita kehitysaskeleitamme älykkään merenkulun alalla olivat esimerkiksi automaattisen satamaan saapumisratkaisun testimenestys ja autonomisesti liikkuvan satamahinaajan kehittämiseksi käynnistetty projekti.

Digitaalisten ratkaisujen kasvu on nostanut kyberturvallisuuden elintärkeäksi osaksi monien merenkulun turvallisuusjärjestelmien käyttöä ja hallintaa. Tähän liittyy Wärtsilän uusi kumppanuus kyberturvallisuusyhtiö Templar Executivesin kanssa. Tarkoituksena on perustaa kyberturvallisuusakatemia, jonka kurssitarjonta tukee ja vahvistaa laajasti koko merenkulkualan yhteisiä kybervalmiuksia. Kumppanuuden tuloksena syntyi myös kansainvälinen kybertiedustelu- ja poikkeustilannetuen alusta MCERT, joka vahvistaa merenkulkuekosysteemin kriisinkestävyyttä kyberuhkia vastaan.

Painopisteinä yhteistyö, uudet toimintatavat ja vastuullinen liiketoiminta

Osaavien työntekijöiden saaminen ja pitäminen Wärtsilän palveluksessa on yksi tulevaisuutemme keskeisiä menestystekijöitä. Pyrimme rakentamaan osallistavaa yrityskulttuuria ja painotamme monimuotoisuutta, tinkimättömän eettistä toimintaa ja työturvallisuutta. Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatetta. Vuonna 2018 konsernin poissaoloon johtavien tapaturmien taajuusindeksi oli 2,50 (2,48). Tapaturmataajuus laski useiden vuosien ajan tasaisesti, joten on ikävä todeta näin pienikin käänne kielteiseen suuntaan. Tulemme entisestään lisäämään toimenpiteitä, jotta tapaturmaluvuissa päästäisiin kohti nollatavoitettamme.

Organisaatiomme kehittyy ja transformoituu teknologiapalveluyritykseksi. Yhteistyö ja tietämyksen jakaminen sekä Wärtsilän sisällä että ulkoisten yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja asiakkaiden kanssa on keskeisen tärkeää, jotta pystymme sopeutumaan markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin ja kehittämään tarvittavaa älykästä teknologiaa. Näissä asioissa keskeistä ovat koko organisaation uudet työskentelytavat ja kestävä kehitys. Tältä osin tärkeitä askelia ovat syksyllä toteutunut muutto ajanmukaisiin, uusinta älykästä talotekniikkaa hyödyntäviin toimitiloihin Helsingissä sekä päätös rakentaa uusi tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskus Vaasaan. Smart Technology Hub -nimeä kantava keskus antaa valmistuessaan vuonna 2020 meille entistä paremmat edellytykset niin merenkulkualan, öljy- ja kaasuteollisuuden kuin energia-alan ratkaisujen ketterään ja tehokkaaseen testaukseen, kehitystoimintaan ja tuotantoon. Lisäksi avasimme Singaporeen liiketoimintakiihdyttämön, jonka toiminnan painopisteitä ovat esimerkiksi älykkäät alukset, verkottuneet älykkäät satamatoiminnot, kyberturvallisuus ja fyysinen turvallisuus sekä digitaalinen kiihdyttämötyöskentely yhdessä startup-yritysten kanssa. Singaporen kiihdyttämö on jälleen uusi esimerkki toimintamme piiriin kuuluvasta innovoinnista ja yhteistyöstä.

Katse tulevaisuuteen

Aloitamme vuoden uudella organisaatiolla. Se muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, joihin sisältyvät sekä uudet laiteratkaisut että elinkaarihuolto. Uusi organisaatiorakenne korostaa lisäarvon luomista asiakkaalle. Painopisteenä ovat entistä voimakkaammin kunkin markkinan omiin tarpeisiin räätälöitävät elinkaariratkaisut. Lisäksi asiakkaat hyötyvät uudistuksesta joustavuuden ja entistäkin nopeamman reagoinnin muodossa. Olen varma, että muutos vahvistaa asiakassuhteitamme ja varmistaa osaltaan, että pystymme jatkossakin kehittämään nopeasti innovatiivisia ratkaisuja ja siten kiihdyttämään kehitystämme kohti pitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitettamme.

Vuoden 2019 markkinatilanteesta odotetaan pääosin samankaltaista kuin viime vuonna. Merenkulun markkinat elpyvät edelleen hitaasti, ja vaikka joustavan voimantuotannon tarve pitää yllä kysyntää energiamarkkinoilla, aiheuttaa kilpailutilanne yhä huolta. Näillä perusteilla kummankin liiketoiminta-alueen näkymät ovat vakaat. Kilpailukyvyn säilyttäminen nykyisessä markkinatilanteessa edellyttää meiltä toimenpiteitä asiakasarvon kasvattamiseksi ja kannattavan kasvun turvaamiseksi. Tämän vuoksi ilmoitimme konserninlaajuisesta uudelleenjärjestelyohjelmasta tammikuussa 2019. Kustannusrakenteen tarkastelun lisäksi suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjaisen sekä ”as-a-service” liiketoimintamallin kehittäminen ja liiketoimintojen tarjooman optimointi.

Haluan tässä yhteydessä kiittää Wärtsilän kaikkia työntekijöitä omistautuneesta työstä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Asiakkaitamme kiitän luottamuksesta ratkaisuihimme ja palveluihimme, ja osakkeenomistajia haluan kiittää luottamuksesta Wärtsilän menestykseen myös tulevaisuudessa.

 

Jaakko Eskola
Konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Avainluvut
MEUR 2018 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018 Oikaistu
20173
2016
Liikevaihto 5 174 1 532 1 330 1 246 1 066 4 911 4 801
Services 2 426 737 572 582 535 2 407 2 190
Energy Solutions 1 517 431 451 368 267 1 401 943
Marine Solutions 1 232 364 307 296 264 1 104 1 667
Poistot ja arvonalentumiset -130 -37 -31 -31 -30 -134 -138
Vertailukelpoinen liiketulos1 577 226 141 123 88 576 583
Vertailukelpoinen liiketulos1, % 11,2 14,7 10,6 9,8 8,3 11,7 12,1
Tulos ennen veroja 502 194 130 102 76 491 479
Tulos/osake, EUR2 0,65 0,25 0,17 0,13 0,10 0,63 0,60
Tilauskertymä 6 307 1 874 1 372 1 553 1 507 5 644 4 927
MEUR 2018 31.12.2018 30.9.2018 30.6.2018 31.3.2018 Oikaistu
20173
2016
Taseen loppusumma 6 059 6 059 5 880 5 906 5 632 5 648 5 391
Korolliset velat, brutto 823 823 874 893 726 619 629
Rahavarat 487 487 221 245 282 379 472
ROI, jatkuvat toiminnot, % 18,1 18,1 18,6 18,9 19,7 18,5 17,1
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,14 0,28 0,29 0,21 0,10 0,07
Tilauskanta kauden lopussa 6 166 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100 4 696
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa 8 222 8 222 9 935 9 959 10 621 10 375 8 418
Henkilöstö, lukumäärä kauden lopussa 19 294 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065 18 011
1 Luvut on esitetty ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
2 Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti (share split) nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
3 Vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti ja huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Aiheeseen liittyvät sivut

Viisivuotiskatsaus

Hallituksen toimintakertomus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?