Open navigation

Strategia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintaan. Tämä luo perustan Wärtsilän Smart Marine- ja Smart Energy -visioille. Integroidun palvelu-, järjestelmä- ja tuotetarjonnan ansiosta, joka kattaa asiakkaiden tarpeet koko elinkaaren ajan, Wärtsilä pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Panostamme laitteiden tuottavuuden optimointiin data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä, mikä tukee myös asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Wärtsilän digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Meidän kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukee vahva asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla etsimme jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostamalla tutkimukseen, tuotekehitykseen ja digitalisaatioon luomme tukevan perustan, joka turvaa ja vahvistaa asemaamme markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä. Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden painottaminen tuovat meille ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja tekevät organisaatiosta erittäin suorituskykyisen. Toiminnan erinomaisuus takaa, että meidän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta koko elinkaaren ajan.

Smart Energy

Wärtsilä luo optimaalisia polkuja kohti pelkästään uusiutuvaan energiaan nojaavaa tulevaisuutta. Tavoitteenamme on, että asiakkaat pitävät meitä johtavana energiajärjestelmien integraattorina, joka tarjoaa kaikki keskeiset kestäviin ja luotettaviin voimantuotantojärjestelmiin tarvittavat teknologiat, palvelut ja ratkaisut.

Energiamarkkinoiden murros vie kehitystä kohti joustavampia energiajärjestelmiä, lisää uusiutuvien energialähteiden osuutta ja vähentää joustamatonta perusvoimantuotantoa samalla kun varastointiteknologioita sovelletaan yhä laajemmin. Uusiutuvan energian halpeneminen on alkanut näkyä kivihiili- ja muuhun joustamattomaan perusvoimantuotantoon tehtyjen investointien vähenemisenä. Tämän murroksen myötä uusiutuvasta energiasta tulee aikanaan uutta perusvoimantuotantoa, jonka luotettava toiminta edellyttää joustavuutta ja energian varastointimahdollisuutta.

Ratkaisumme ovat tulevaisuuden energiajärjestelmien ytimessä. Ymmärrämme eri teknologioiden roolin asiakkaidemme voimantuotantojärjestelmissä ja parannamme asiakkaiden laitoksia ohjelmistojen, kokonaistoimitusten ja maailmanlaajuisen huoltokapasiteetin avulla. Wärtsilän moottorivoimalaratkaisut toimivat ponnahduslautana meneillään olevalle energiasektorin murrokselle ja tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän energiatehokkuutta, polttoainejoustavuutta ja käytön joustavuutta. Energian varastointi- ja integrointiratkaisumme huolehtivat tuotannon sekunti- ja vuorokausitason vaihteluista, mikä on olennaisen tärkeä edellytys uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiselle.

Wärtsilä tarjoaa laitos- ja elinkaarihallintaan palveluja, jotka optimoivat asiakkaidemme laitosten suorituskyvyn päivitysten, modernisointien, polttoainekonversioiden ja turvallisuusratkaisujen avulla. Laitosten hallinnan tavoitteena on energiantuotannon luotettavuus ja optimointi. Verkottumisen avulla optimoimme laitosten suorituskyvyn niiden koko elinkaaren ajalta ja tarjoamme strategisesti tärkeää tietoa, joka auttaa asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintaansa älykkäillä teknologioilla. Laitosten hallinta tukee elinkaariratkaisujen kysyntää tulevaisuudessa ja mahdollista uudet ”as-a-service”-liiketoimintamallit. Tulevan kasvun ja kannattavuuden turvaamiseksi pääpaino on nykyisen liiketoiminnan optimoinnissa ja vankan pohjan luomisessa tulevaisuuden liiketoimintamallien kehittämiselle.

Smart Marine

Wärtsilän tavoitteena on johtaa alan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä. Pyrimme luomaan uutta asiakasarvoa hyödyntämällä tietoverkkoja, digitalisaatiota ja älyteknologiaa. Vankkana perustana tälle on asemamme meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden johtavana tuoteinnovaatioiden, integroitujen ratkaisujen ja elinkaaripalvelujen toimittajana.

Meriteollisuus on yhä vahvemmin verkottuva toimiala. Älykkään teknologian tarjoamat mahdollisuudet edistävät yhteistyötä ja tiedon jakamista asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppanien kesken. Alan toimijoiden kiusana on useita tehottomuutta aiheuttavia tekijöitä, jotka heikentävät merkittävästi toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. Näistä kolme merkittävintä ovat ylikapasiteetti, riittämätön polttoainetehokkuus satamasta satamaan sekä satamissa ja muilla ruuhka-alueilla odotteluun hukkaantuva aika. Näiden tehottomuuksien poistaminen on ekosysteemiajatteluun tähtäävän Wärtsilän merenkulun strategian perusta. Näkemyksemme mukaan toimialan tulee mullistamaan pääasiassa neljä kehityskulkua. Täyttöasteita pystytään parantamaan ja yksikkökustannuksia voidaan alentaa jakamalla kuljetuskapasiteettia; sekä toimintaa että energianhallintaa optimoidaan isojen tietomäärien analytiikalla; prosesseja pystytään automatisoimaan ja optimoimaan älykkäiden alusten avulla; satamatoimintoja voidaan tehostaa ja nopeuttaa älykkäillä satamakonsepteilla.

Wärtsilällä on erinomaiset valmiudet yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa saada aikaan positiivista disruptiivista kehitystä ja viedä merenkulkualaa uudelle aikakaudelle. Aiomme jatkaa laajan tarjontamme, mittavan asennetun laitekantamme sekä toimialaosaamisemme pohjalta älykkään merenkulun ekosysteemin edellyttämien älykkäiden teknologioiden, liiketoimintamallien sekä osaamisalueiden kehittämistä.

Älykkään teknologian ja suorituskykyä optimoivien palvelujen avulla Wärtsilä pyrkii tehostamaan merenkulkualan toimintaa, pienentämään sen ilmastovaikutuksia ja parantamaan turvallisuutta. Tämän tuloksena varustamot ja laivayhtiöt kaikkialla maailmassa pystyvät toimimaan kestävämmin, turvallisemmin ja kannattavammin. Viime kädessä päämääränä on luoda älykkäällä teknologialla edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Kestävä kehitys

Taloudellinen vastuu

Wärtsilän tavoitteena on täyttää osakkeenomistajien odotukset ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä edellyttää, että yhtiön toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Ympäristövastuu

Wärtsilän tavoitteena on olla kestävän innovaation edelläkävijä ja vähentää niin asiakkaidemme kuin ympäröivän yhteiskunnan päästöjä. Wärtsilä toimittaa älykkäitä teknologioita ja palveluja, jotka auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja suojelemaan meriämme. Työskentelemme jatkuvasti täyttääksemme toiminnassamme korkeat ympäristönormit ja parantaaksemme tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristösuorituskykyä ja tehokkuutta T&K:n, yhteistyön ja kumppanuuksien avulla sekä osallistumalla aktiivisesti ekosysteemeihin. Näin autamme osaltamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa saavuttamaan tiukentuvat kansainväliset ympäristövaatimukset ja -suositukset.

Sosiaalinen vastuu

Meillä on korkeat eettiset standardit ja välitämme yhteisöistä, joissa toimimme. Liiketoimintamme ja sidosryhmäsuhteemme perustuvat toimintaperiaatteisiimme. Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja pyrkii tarjoamaan henkilöstölle mielenkiintoisen ja innostavan työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on myös tarjota työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka työntekijöille ja sopimuskumppaneille sekä minimoida Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit. Tehokkaan toimitusketjun hallinnan ja jatkuvan kehittämisen avulla pyrimme varmistamaan, että toimintaperiaatteissamme kuvattuja arvoja noudatetaan läpi koko arvoketjun.

wartsilan_strategia.svg

Aiheeseen liittyvät tarinat

Uusiutuvat mahdollisuudet

Vuosi Smart Marine -visiota

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?