Open navigation

Tavoitteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Taloudelliset tavoitteet

Liikevaihto

Tavoite

Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.

Kehitys

Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto kasvoi 5% 5.174 milj. euroon.

Liikevoitto

Tavoite

Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

Kehitys

Vuonna 2018 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 577 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta.

Pääomarakenne

Tavoite

Tavoitteemme on, että nettovelkaantumisasteemme on alle 0,50.

Kehitys

Vuonna 2018 nettovelkaantumisasteemme oli 0,14.

Osinko

Tavoite

Tavoitteemme on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

Kehitys

Hallitus esittää, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,48 euroa osakkeelta, mikä vastaa 73,7% osakekohtaisesta tuloksesta.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävät voimantuotantojärjestelmät

Tavoite

Wärtsilä myötävaikuttaa maailmanlaajuisesti kohtuuhintaisten, luotettavien, modernien ja kestävien energiajärjestelmien kehittämiseen.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2018 Wärtsilä julkaisi energiaa koskevan visionsa energiamarkkinoiden siirtymisestä 100-prosenttisesti kohti uusiutuvan energian tulevaisuutta. Tänä vuonna myytiin noin 2.860 MW uusia ja tehokkaita kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttäviä Smart Power Generation -voimalaitoksia. Wärtsilä julkaisi myös useita innovatiivisia ratkaisuja, mukaan lukien standardoitu energianvarastointiratkaisu GridSolv, aurinkovoimaa ja varastointia yhdistävä hybridiratkaisu Wärtsilä Hybrid Solar sekä uusimman sukupolven edistyksellinen energianhallinnan ohjelmisto ja -hallinta-alusta GEMS 6.

Pienen tai keskisuuren mittakaavan LNG-ratkaisut

Tavoite

Wärtsilän ratkaisujen vakiinnuttaminen tärkeäksi tekijäksi globaalissa LNG-arvoketjussa. Tämä synnyttää liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentaa infrastruktuuria nestemäisten polttoaineiden korvaamiseksi puhtaasti palavalla LNG:llä.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2018 Wärtsilällä oli kolme LNG-terminaaliprojektia Suomessa. Uudessa Hamina LNG-terminaalissa pidettiin harjannostajaiset, kun säiliön betonivalu ja kattotyöt valmistuivat. Tornio Manga LNG -terminaalissa saatiin suurin osa suorituskykytesteistä valmiiksi, ja käytettävyystestaus aloitettiin. Raahessa saatiin asennus sekä tilaustyöt valmiiksi, ja terminaali luovutettiin asiakkaalle.

Aurinko- ja hybridiratkaisut

Tavoite

Aurinko- ja aurinkohybridivoimalaitokset tuottavat puhtaampaa energiaa ja polttoainesäästöjä. Asennettu aurinkovoimalateho 200 MW vuoden 2018 loppuun mennessä.

Aikataulu: 2018

Kehitys

Vuoden 2018 aikana Wärtsilä toimitti 15 MWp:n aurinkohybridivoimalan Essakane Solar SAS:ille Burkina Fasoon vähentäen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä 18.500 tonnilla. Lisäksi 52 MWp:n aurinkosähkövoimalaitos (PV-voimalaitos) on rakenteilla AM Solar BV:lle Jordaniaan. Tarkastelujakson 2017-2018 aikana julkistettiin yhteensä 163 MWp:n arvosta kauppoja.

Ilmastonmuutos

Tavoite

Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on vähentää kaasumoottoreista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 15%:lla vuoteen 2015 verrattuna.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuoden 2018 aikana Wärtsilä lanseerasi markkinoille Wärtsilä 31SG kaasumoottorin ja onnistui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä kaasumoottoreista 8% aloitusvuodesta.

Kuljetusalan hiilettömyys

Tavoite

Kestävämmän kuljetusalan kehittämiseen myötävaikuttaminen kaasu- ja muilla teknologioilla.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2018 Wärtsilä avasi maailman ensimmäisen oikean mittaluokan hybridikeskuksen Triesteen Italiaan, testasi onnistuneesti maailman ensimmäisen automatisoidun telakalta telakalle -ratkaisun ja lanseerasi tärkeitä uusia ratkaisuja. Näihin kuului muun muassa Skylight 3.0 laivastojen suorituskyvyn monitorointiin ja Wärtsilä 14, ensimmäinen Wärtsilä-brändin alainen suurnopeusmoottori. Lisäksi Wärtsilä esitteli päästä päähän -konseptinsa optimoimaan aluksen nopeutta ja tasapainoa sääolosuhteiden, liikenteen ja satamien ankkuripaikan saatavuuden perusteella.

Ilmastonmuutos

Tavoite

Wärtsilä vähentää yli 300.000 tonnia alusten vuotuisia hiilidioksidipäästöjä Eniram-ratkaisujen avulla.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Hiilidioksidipäästöjen arvioitu vähentyminen vuonna 2018 oli noin 197.000 tonnia. Tämä merkitsi 13%:n kasvua säästöissä edellisvuoteen verrattuna.

Energiasäästöt

Tavoite

Wärtsilä vähentää energian kulutusta vähintään 7%:lla absoluuttisesta kulutuksesta (GWh) vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Aikataulu: 2025

Kehitys

Vuoteen 2018 mennessä saavutettiin 2,9 GWh:n energiasäästöt, jotka edustivat 9,8% lopputavoitteesta.

Eettinen käyttäytyminen

Tavoite

Wärtsilä varmistaa sitoutumisen Eettisiin toimintaohjeisiin koko organisaatiossa (Eettisten toimintaohjeiden koulutuksen kattavuus 100%).

Aikataulu: 2020

Kehitys

Koulutustilastoja seurataan jatkuvasti. Vuoteen 2018 mennessä Eettisten toimintaohjeiden koulutusohjelman kattavuus oli 89,8% kaikista työntekijöistä.

Työturvallisuus

Tavoite

Pitkän tähtäimen tavoitteen saavuttaminen nollasta tapaturmasta.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2018 yhtiön tapaturmien ja näissä menetetyn ajan esiintymistiheysluku oli 2,50, mikä oli 1% korkeampi kuin vuonna 2017 ja yhtiön vuodelle asettamaa sisäistä tavoitelukua korkeampi (2,3). Wärtsilä pystyi kuitenkin lisäämään ennaltaehkäiseviä toimia, ja läheltä piti -tilanteiden raportointi kasvoi 19%:lla vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden loppuun mennessä 3.200 Wärtsilän johtajaa olivat suorittaneet workshopin “Leader in Safety, Leader in Business”.

Ilmastonmuutos

Tavoite

Wärtsilä laatii analyysin Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista Wärtsilään.

Aikataulu: 2018

Kehitys

Vuoden 2018 aikana Wärtsilä seurasi jatkuvasti sekä merenkulku- että energiasektoria koskevien ilmastoneuvottelujen etenemistä. Lisäksi aloitettiin teknologiastrategiaohjelman valmistelu koskien kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja.

Työhyvinvointi - urat

Tavoite

Tasapainon luominen ulkoisten ja sisäisten rekrytointien välillä siten, että yli 50% avoimista työpaikoista täytetään sisäisillä hakijoilla, mukaan lukien ylennykset ja siirtymiset toisiin tehtäviin.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2018 kaikista tason 3 ja sitä ylempien tasojen avoimista työpaikoista täytettiin 40% sisäisillä valinnoilla ja 60% ulkoisilla valinnoilla.

Henkilöstön kehittäminen

Tavoite

Kehityskeskustelun 100-prosenttinen kattavuus.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuoden 2018 loppuun mennessä yhteensä 96,1% yhtiön työntekijöistä oli käynyt kehityskeskustelun.

Moniarvoisuus

Tavoite

Naispuolisten työntekijöiden osuuden kasvattaminen 20%:iin.

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2018 naispuolisten työntekijöiden osuus oli 17%.

Tavarantoimittajien elinkaaren hallinnointi

Tavoite

Vuoteen 2018 mennessä otetaan käyttöön riskiperusteinen tavarantoimittajien arviointi- ja hallinnointiprosessi:

  • Vaihe I: uudet tavarantoimittajat vuoteen 2017 mennessä
  • Vaihe II: nykyiset tavarantoimittajat vuoteen 2018 mennessä

Aikataulu: 2018

Kehitys

Uusi riskiperusteinen Supply Relationship Management -työkalu otettiin käyttöön uusille tavarantoimittajille vuoden 2018 aikana. Työkalu otetaan käyttöön nykyisille tavarantoimittajille vuonna 2019. Kaikilta nykyisiltä tavarantoimittajilta edellytetään itsearvioinnin laatimista vuoteen 2020 mennessä.

Tavarantoimittajien valvonta

Tavoite

Tavarantoimittajien arviointikattavuuksien saavuttaminen seuraavasti:

  • 96% suorien globaalien tavarantoimittajien kuluista
  • 70% välillisten tavarantoimittajien kuluista
  • 75% paikallisten tavarantoimittajien kuluista

Aikataulu: 2020

Kehitys

Vuonna 2018 Wärtsilä saavutti omat arviointikattavuustavoitteensa. Arvioitujen välittömien globaalien tavarantoimittajien osuus oli 97% kuluista, arvioitujen välillisten tavarantoimittajien osuus 77% kuluista ja arvioitujen paikallisten tavarantoimittajien osuus 82% kuluista. Vuonna 2018 paikallisten tavarantoimittajien arvioinnin tavoitetasoa nostettiin 80%:iin alkuperäisestä 75%:sta. Tästä huolimatta tavoitetaso saavutettiin.

Aiheeseen liittyvät sivut

Wärtsilän näkymät

Viisivuotiskatsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?