Open navigation

Wärtsilä Energy -liiketoiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti pelkästään uusiutuviin energialähteisiin nojaavaa tulevaisuutta. Energiajärjestelmien integraattorina meillä on tulevaisuuden energiajärjestelmien optimaaliseen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä niihin liittyviin palveluihin tarvittava syvä voimajärjestelmien mallinnusosaaminen. Tarjontamme kattaa hiilineutraaleilla polttoaineilla käyvät joustavat polttomoottorivoimalat, hybridiaurinkovoimalat, energian hallinta-, varastointi- ja integrointiratkaisut sekä kaasuun perustuvan sähköntuotannon. Tuemme asiakkaitamme toimitettujen järjestelmien koko elinkaaren ajan niiden hyötysuhdetta kasvattavilla ja tietyn suorituskyvyn takaavilla palveluilla. Ratkaisumme tarjoavat uusiutuvan energian integrointiin tarvittavan joustavuuden ja varmistavat energiajärjestelmien luotettavuuden.

Palvelemme kolmea keskeistä asiakassegmenttiä

Wärtsilän kolme tärkeintä asiakassegmenttiä energiamarkkinoilla ovat sähkölaitokset, itsenäiset voimantuottajat ja teollisuusasiakkaat.

Sähkölaitokset toimittavat sähköä ja kaasua asumisen, kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Ne investoivat erityyppisiin voimalaitoksiin ja energiavarastoihin varmistaakseen riittävän voimantuotannon eri kuormitustilanteissa sekä tarjotakseen asiakkailleen kustannustehokkaita ja luotettavia tuotteita ja palveluja.

Itsenäiset voimantuottajat rakentavat voimalaitos- tai varastointikapasiteettia ja myyvät sähköä sähkölaitoksille tai suoraan loppukäyttäjille. Niiden investoinnit ovat tuottohakuisia, ja tekniset vaatimukset määräytyvät kulloisenkin sovelluksen mukaan, samaan tapaan kuin sähkölaitoksilla.

Teollisuusasiakkaat ovat etupäässä yksityisiä teollisuusyrityksiä, joilla on energiaintensiivistä tuotantoa. Investoimalla omaan voimantuotantoon ne pystyvät alentamaan energiakustannuksiaan ja parantamaan huoltovarmuutta varautumalla kantaverkon mahdollisiin luotettavuusongelmiin. Wärtsilä palvelee tämän asiakasryhmän ylintä segmenttiä, eli isoja teollisuusyrityksiä, joiden sähköntarve on suhteellisen suuri, esimerkiksi datakeskuksia, sementtitehtaita ja kaivoksia.

Tarjontamme perustuu joustavuuteen ja elinkaarenaikaiseen tukeen

Wärtsilän energiaratkaisut soveltuvat hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi perusvoimantuotantoon, kantaverkon vakautta varmistavaan tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen, kuormaa seuraavaan tuotantoon sekä tuuli- ja aurinkovoiman integrointiin sähköverkkoon. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa energiajärjestelmäosaamista, mukaan lukien tuotannon täysi integrointi, edistykselliset ohjelmistot sekä lisäarvoa tuottavat elinkaaripalvelut.

Moottorivoimalamme räätälöidään aina modulaarisia tuotteita ja palveluja hyödyntäen kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Toimitusten laajuus vaihtelee yksittäisistä laitetoimituksista kokonaistoimituksiin. Kaikkien toimitusten tukena ovat Wärtsilän korkealuokkaiset projektinhallintavalmiudet. Wärtsilän ratkaisut tukevat sähköjärjestelmien vakautta parhaalla mahdollisella tavalla, sillä ne tarjoavat eniten joustavuutta, tuovat merkittäviä kustannussäästöjä ja antavat mahdollisuuden reagoida optimaalisesti vaihtelevan voimantuotannon nopeisiin muutoksiin. Tarjoamme energian varastointi- ja hybridiratkaisuja sekä kehittyneitä energianhallintaohjelmistoja ja mahdollistamme siirtymisen kestäviin, luotettaviin ja edullisiin vähähiilisiin voimantuotantojärjestelmiin.

Palveluvalikoimamme kattaa kaiken varaosista ja perushuollosta kaikkiin laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon liittyviin palveluihin. Näin maksimoimme voimalaitosten elinkaaren ja käytettävyyden ja annamme niille elinkaarikustannustakuun. Optimoimme asiakkaidemme laitosten suorituskyvyn päivitysten, modernisointien, polttoainekonversioiden ja turvallisuusratkaisujen avulla. Laitosten hallintapalveluiden tarve kasvaa liiketoimintamallien muuttuessa. Samalla lisääntyvät mahdollisuudet hyödyntää reaaliaikaista valvontaa ja analytiikkaa asiakkaiden toiminnan optimointiin.

Markkinoiden kysyntätekijät

Energiamarkkinoilla Wärtsilän tärkeimmät kysyntätekijät ovat:

 • talouskasvu, sähköistyminen ja kohoava elintaso
 • uusiutuvan energian nopeasti lisääntyvä käyttö
 • hajautettu energiantuotanto
 • joustavien kaasujärjestelmien kasvava merkitys
 • uudet energian varastointiteknologiat
 • data ja digitalisaatio.

Talouskasvu ja elintason kohoaminen sekä niitä seuraava sähköistyminen lisäävät sähkön kulutusta OECD:n ulkopuolisissa maissa. Kestävämmän energiainfrastruktuurin kehityksen taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka, energian saatavuus ja taloudelliset tekijät. Kiristyvät päästömääräykset pakottavat sulkemaan vanhenevaa kapasiteettia, ja hiili-intensiivisiä energialähteitä korvataan vähähiilisillä polttoaineilla, esimerkiksi maakaasulla, sekä uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon lisääntyvät aurinko- ja tuulivoiman kustannuskilpailukyvyn parantuessa. Tämä puolestaan vähentää perinteisen lämpövoimalakapasiteetin käyntiaikoja ja lisää merkittävästi tarvetta voimantuotantojärjestelmien joustavuuden lisäämiseen energiavarastojen ja joustavan kapasiteetin muodossa. Kaasu nähdään järjestelmän joustavuuden kannalta keskeisenä polttoaineena, ja sen hiilineutraalius kasvaa tulevaisuudessa (esim. uusiutuvista energialähteistä ja vedystä johdettu synteettinen kaasu). Uudet data- ja alustalähtöiset liiketoimintamallit ja ratkaisut luovat edellytyksiä järjestelmätason integroinnille ja laitoskannan optimoinnille.

Kilpailijat ja markkina-asema

Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa Wärtsilän pääkilpailijoita ovat kaasuturbiinivalmistajat, esimerkiksi GE, Siemens ja Mitsubishi Hitachi Power Systems. Kilpailussa kaasuturbiineja vastaan Wärtsilän keskeisiä vahvuuksia ovat korkea hyötysuhde, parempi polttoainejoustavuus ja ylivoimainen käytön joustavuus, jotka yhdessä tarjoavat moniin asiakasprojekteihin ylivertaisen arvolupauksen. Pienemmissä kaasuvoimaloissa ja nestemäistä polttoainetta käyttävissä voimaloissa Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut polttomoottorivalmistajat, kuten MAN Energy Solutions, Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce sekä nopeakäyntisten moottorien valmistajat. Wärtsilän kehittynyt kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologia, optimoidut modulaariset voimalaitokset, ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet ja laitosten koko elinkaaren aikainen maailmanlaajuinen huoltotuki ovat tehneet Wärtsilästä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien moottorivoimaloiden markkinajohtajan.

Järjestelmien integroinneissa, energianhallintaohjelmistoissa ja akkuvarastointijärjestelmissä kilpailijoita ovat esimerkiksi Fluence, NEC ja Tesla. Huoltotoiminnassa kilpailu on pirstoutunutta, ja suurin osa kilpailijoista on paikallisia toimijoita, joiden tarjonta on rajallinen.

Elinkaariratkaisuista kilpailevat muutamat alueelliset toimijat, joilla on kyky tarjota laitosten käyttöpalveluja. Laitosten suorituskyvyn hallintaan liittyvissä palveluissa on sekä uusia että vakiintuneita kilpailijoita, jotka tarjoavat ohjelmistoja ja analytiikkaa eri toimialoille, ja osa sähkölaitoksista hankkii vastaavaa osaamista itselleen.

Wärtsilän vahvuudet:

 • kilpailukykyiset pääomakustannukset ja kyky toimittaa kokonaisratkaisuja
 • ainutlaatuinen joustavuus sekä polttoaineissa että operoinnissa
 • lisäarvoa tuottavat hybridiratkaisut nykyisille ja uusille asiakkaille
 • perusteellisimmin testattu energianhallintaohjelmistoalusta erilaisten energialähteiden integrointiin
 • järjestelmäintegraatio ja elinkaarenaikainen tuki
 • maailmanlaajuinen tekninen tuki ja osaaminen
 • vahvat näytöt operoinnista ja huollosta, käyttökustannusten optimoinnista ja laitosten käytettävyyden ja tehokkuuden parantamisesta.

Aiheeseen liittyvät tarinat

Uusiutuvat mahdollisuudet

Hyöty irti älykkäästä energiantuotannosta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?