Open navigation

Wärtsilä Marine -liiketoiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilällä on vahva asema meriteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Wärtsilän optimoidut, ympäristömyötäiset ja taloudellisesti järkevät ratkaisut ja palvelut parantavat merenkulun kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä luovat edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Meidät tunnetaan asiakkaidemme liiketoiminnan syvällisestä ymmärryksestä, teknologiajohtajuudesta, laajasta tuotevalikoimasta sekä toimialan laajimmasta palveluverkostosta.

Palvelemme niin varustamoja, telakoita kuin alusten hallintayrityksiä

Wärtsilän asiakaskanta käsittää kaikki alan pääsegmentit, mukaan lukien perinteiset kauppalaivat, kaasutankkerit, risteilyalukset ja matkustajalautat, sota-alukset sekä erikoisalukset. Öljy- ja kaasuteollisuudessa palvelemme aktiivisimmin offshore-laitoksia ja niihin liittyviä aluksia sekä maalla toimivia kaasuteollisuuden laitoksia. 

Asiakkainamme on niin varustamoita, telakoita kuin alusten hallintayrityksiä; kunkin asiakasryhmän tarpeet ja vaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Varustamot edellyttävät turvallista ja tehokasta toimintaa, luotettavuutta ja tukea sekä palvelutarjontaa. Muita varustamoiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat rahtihinnat, korkotaso ja alusten pääoma- ja käyttökustannukset. Sekä varustamot että laivaoperaattorit kiinnittävät päätöksissään kasvavaa huomiota mm. ympäristömääräysten täyttymiseen ja polttoainejoustavuuteen. Alusten hallintayritykset tarjoavat varustamoille ja operaattoreille alusten teknisiä hallinta- ja kunnossapitopalveluja. Palveluihin voi sisältyä myös laivamiehistöjen rekrytointeja ja aluksen kaupallisesta operoinnista huolehtimista varustajan tai operaattorin puolesta. Telakoiden päätöksiin vaikuttavat yleensä tuotteiden hinta, toimitusaika ja toimitusvarmuus, projektinhallinta ja asennuksen helppous sekä toimittajan kyky hallita laajoja toimituskokonaisuuksia.

Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikkien näiden asiakasryhmien tarpeisiin. Tämä onnistuu perehtymällä systemaattisesti asiakkaiden liiketoimintaan, toimintamalleihin ja vaatimuksiin. Tukenamme on asiakastuntemuksen ohella vahva tuote- ja palveluvalikoimamme, minkä ansiosta pystymme tukemaan asiakkaita laitteiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla kunkin liiketoimintatavoitteita parhaiten edistävät tuotteet ja ratkaisut.

Toimialan laajin tarjonta

Wärtsilän markkina-asema yhdistettynä toimialan laajimpaan tuote- ja palvelutarjontaan antaa meille hyvät edellytykset ymmärtää kunkin segmentin tarpeita ja vaatimuksia – alussuunnittelun perusvalinnoista aina päivittäiseen käyttöön, läpi aluksen koko elinkaaren. Tarjoamme innovatiiviset ja kilpailukykyiset tuotteet ja ratkaisut tehokkaasti ja laadukkaasti toimitettuna. 

marine.svg

 

Digitalisaatiota ja entistä verkottuneempia ratkaisuja hyödyntäen sekä soveltamalla älykästä teknologiaa ja suorituskykyä optimoivia palveluja pystymme tehostamaan entisestään merenkulkualan toimintaa, parantamaan sen turvallisuutta ja minimoimaan ympäristövaikutukset. Tämän ansiosta varustamot ja laivayhtiöt kaikkialla maailmassa pystyvät toimimaan kestävämmin, turvallisemmin ja kannattavammin.

Markkinoiden kysyntätekijät

Laivanrakennus- ja merenkulkumarkkinoilla Wärtsilän tärkeimmät kysyntätekijät ovat:

  • maailmanlaajuinen talouskehitys ja sen vaikutus maailmankauppaan
  • polttoaineiden hinta ja saatavuus
  • ympäristömääräykset
  • teknologinen kehitys ja innovaatiot

Uusien alusten kysyntää säätelee pääasiassa maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin tarpeeseen. Maailmanlaajuinen talouskehitys vaikuttaa myös polttoaineiden hintoihin, joilla puolestaan on sekä suora että epäsuora vaikutus merenkulkualaan sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Polttoaineiden hinta, saatavuus ja kysyntä määräävät öljy- ja kaasuteollisuuden kehitystä, ja merenkulkualalla korkeat polttoainekustannukset lisäävät laitepäivitysten, uusien käyttöprofiilien ja aiempaa tehokkaampien alusmallien kysyntää. Muita toimialaan vaikuttavia tekijöitä ovat telakoiden kapasiteetti, uusien alusten hinnat, vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romuttaminen, korkotaso ja rahtihinnat.

Tärkeä tekijä on myös ympäristömääräysten kiristyminen, joka kasvattaa alusten tehokkuusoptimoinnin ja ympäristöratkaisujen kysyntää sekä kaasun käyttöä merenkulun polttoaineena. Syvällinen asiantuntemuksemme ja järjestelmäosaamisemme auttavat asiakkaita vastaamaan näihin vaatimuksiin ja saavuttamaan valittuun aluksen käyttöprofiiliin sopivat suorituskyky-, kustannus- ja ympäristöparametrit.

Teknologinen kehitys ja innovaatiot ovat merenkulkualalle edellytyksiä luova tekijä, jonka avulla voidaan toimia tehokkaammin, kestävämmin ja turvallisemmin hyödyntämällä kehittyneitä kalusto-, järjestelmä- ja operointiratkaisuja. Paitsi että uusi teknologia ja innovaatiot ovat varustamoille ja operaattoreille pääasiallinen tapa erottua ja hankkia kilpailuetua, ne katalysoivat myös markkinoiden kehitystä kokonaisuutena. Solmimalla yhteistyösuhteita asiakkaiden, alan sääntelijöiden, korkeakoulujen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa luomme hyvät edellytykset kehittää ratkaisuja ja palveluja, joilla pystymme tukemaan asiakkaidemme toimintaa.

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilällä on runsaasti kilpailijoita johtuen laajasta tuote- ja palvelutarjonnasta sekä maailmanlaajuisesta läsnäolosta. Kilpailemme eri laitteiden alkuperäisvalmistajien (OEM, Original Equipment Manufacturers) kanssa, mukaan lukien moottorivalmistajat, esim. MAN Energy Solutions, Caterpillar ja HiMSEN, potkurivalmistajat, esim. Schottel ja Thrustmaster, sekä ympäristötekniikan ja apulaitteiden valmistajat, esim. Alfa Laval. Kilpailijoitamme ovat myös sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarjoajat, ennen muuta Siemens, GE, ABB ja Kongsberg, kaasujärjestelmien tarjoajat, esim. TGE Marine, sekä laaja-alaisesti erilaisia ratkaisuja tarjoavat yritykset, kuten Rolls-Royce. Palvelumarkkinoilla pääkilpailijoitamme ovat itsenäiset maailmanlaajuisesti toimivat palveluyritykset sekä pienemmät paikalliset toimijat, esimerkiksi varaosakauppiaat, korjaustelakat, paikalliset huoltokonepajat, varaosatoimittajat (ei-OEM) ja kenttähuoltoyritykset. Wärtsilä tunnetaan merenkulku- sekä öljy- ja kaasumarkkinoilla luotettavana toimittajana, joka tarjoaa innovatiivista ja kestävää teknologiaa.

Laaja tarjontamme, kokemuksemme ja palveluverkostomme antavat meille kilpailuedun ja vankan pohjan, jonka avulla pystymme auttamaan sekä nykyisiä että uusia asiakkaita toimimaan entistä suorituskykyisemmin, turvallisemmin ja kestävämmin.

Wärtsilän vahvuudet:

  • vahva läsnäolo kaikilla tärkeimmillä merenkulun sekä öljyn ja kaasun offshore-tuotannon segmenteillä
  • toimialan laajin valikoima luotettavia ja suorituskykyisiä tuotteita, järjestelmiä ja ratkaisuja
  • tiukimmatkin ympäristövaatimukset täyttävät polttoainetehokkaat ratkaisut
  • kyky parantaa kustannustehokkuutta ja avata uusia tulovirtoja integroimalla, digitalisoimalla ja verkottamalla järjestelmiä keskenään
  • kattavat elinkaaripalvelut, joiden tukena on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen huoltoverkosto ja tekninen tuki
  • kyky optimoida laitteiden käyttöä ja suorituskykyä globaalisti

Aiheeseen liittyvät tarinat

Vuosi Smart Marine -visiota

Rikkipesurimyynti kasvaa vahvasti rikkipäästörajojen tiukentuessa

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?