Open navigation

Rikkipesurimyynti kasvaa vahvasti rikkipäästörajojen tiukentuessa

Puhdistusteknologian kysyntä kasvaa viranomaisten rajoittaessa raskaan polttoöljyn käytöstä syntyviä päästöjä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Merenkulkuala on päättänyt ottaa merkittävän askeleen eteenpäin turvatakseen asemansa ympäristöystävällisimpänä kuljetusmuotona. Tammikuussa 2020 nykyinen globaali 3,5 prosentin rikkipäästöraja putoaa 0,5 prosenttiin, mikä vähentää oleellisesti alusten haitallisia päästöjä.

Wärtsilä Marine Power Solutions -yksikön pakokaasujen puhdistusjärjestelmistä vastaavan johtajan Jan Othmanin mukaan IMO:n uudet määräykset auttavat tekemään merenkulusta entistä ympäristöystävällisempää. ”Esimerkit Pohjois-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta osoittavat, että sääntelyllä voidaan tehokkaasti ohjata investointeja puhtaampiin teknologioihin.”

Laivayhtiöillä ja varustamoilla on käytössään kolme vaihtoehtoa päästöjen leikkaamiseksi IMO:n uusien vaatimusten tasolle. Ensimmäinen vaihtoehto on siirtyä käyttämään vaatimukset täyttäviä vähärikkisiä polttoaineita. Nykyisin yleisin merenkulun energianlähde on runsaasti rikkiä sisältävä raskas polttoöljy (HFO). Toinen vaihtoehto on asentaa aluksiin pakokaasujen puhdistusjärjestelmä eli rikkipesuri. Kolmanneksi laivayhtiöt voivat siirtyä nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöön.

LNG on fossiilisista polttoaineista selvästi puhtain vaihtoehto, ja sen suosio kasvaa jatkuvasti. Wärtsilän LNG-moottoreiden ja -teknologioiden osuus kasvaa tasaisesti diesel- ja HFO-moottoreihin verrattuna. Jälkiasennukset ovat kuitenkin yhä kalliita, ja tietyissä osissa maailmaa infrastruktuuri vielä puutteellista. LNG on silti vahva vaihtoehto etenkin uusissa aluksissa.

 

Pakokaasut puhtaaksi rikistä

Jälkiasennettavat rikkipesurit ovat kiinnostava vaihtoehto etenkin pitkiä reittejä liikennöiville ja runsaasti polttoainetta kuluttaville aluksille. Tällaisen teknologian kysyntä on ollut kasvussa, ja kasvu epäilemättä jatkuu tulevina vuosina.

”Ensimmäisenä liikkeelle lähtivät alan vakiintuneet toimijat, ja teknologian suosio on kasvanut voimakkaasti eri markkinoilla ja alussegmenteissä vuonna 2018”, Othman sanoo. ”Laivayhtiöt valmistautuvat IMO:n takarajaan investoimalla puhdistusteknologiaan jo nyt. Pienemmille operaattoreille tilanne voi tuntua vaikealta, mutta mahdollisuus jatkaa raskaan polttoöljyn käyttöä on etu, joka puoltaa rikkipesureiden jälkiasennuksia ja helpottaa rahoituksen järjestämistä.”

”Rikkipesurimarkkinat lähtivät todella jyrkkään nousuun vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Tilauskertymä kasvoi erittäin tuntuvasti, kolminumeroisesti. Suuntaus jatkuu, ja jälkiasennusprojektien määrä tulee myös kasvamaan. Vuoden 2017 loppuun mennessä jälkiasennusprojektien kokonaismäärä meriteollisuudessa oli 370, mutta tänä vuonna kumulatiivinen määrä on noussut jo yli 2.000:een, joten markkinat ovat erittäin aktiiviset. Ennennäkemättömän kasvun myötä Wärtsilän tilaukset ovat nousussa, ja odotamme vuodesta 2019 erittäin kiireistä.”

Maailman merillä liikennöi noin 90.000 alusta, ja vaikka kaikkiin ei asennetakaan pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä, Wärtsilälle tarjoutuvat mahdollisuudet ovat merkittäviä. ”Kilpailu tällä teknologia-alueella kiristyy myös jatkuvasti. Monen kilpailijan tarjonta on kuitenkin suppeampaa, ja heillä on puutteita joillakin tärkeillä osaamisalueilla, joten uskomme pysyvämme markkinajohtajana”, Othman huomauttaa.

”Uskomme markkinan pysyvän erittäin aktiivisena tulevina vuosina ja jälkiasennusprojektien kysynnän jatkuvan vahvana, sillä markkinoiden kapasiteetti ei riitä hoitamaan kaikkien alusten jälkiasennuksia vuoteen 2020 mennessä. Rikkipesureita on tilattu myös uusiin aluksiin runsaasti viimeisten 18 kuukauden aikana, joten odotamme kysynnän jatkuvan myös tulevaisuudessa”, hän jatkaa.

”Ennen nyt nähtyä kasvua rikkipesureita tilattiin lähinnä Itämerellä ja Pohjanmerellä sekä Yhdysvaltojen rannikkovesillä operoiviin aluksiin, ja rikkipesurit olivat usein kompleksisempia hybridijärjestelmiä.” ”Markkinoiden selvä kasvu on siirtänyt painopistettä yksinkertaisempiin avoimen kierron järjestelmiin. ”Noin kaksi kolmannesta vuonna 2018 asennettavista järjestelmistä on avoimen kierron ratkaisuja, kun aikaisemmin hybridijärjestelmät olivat selvässä enemmistössä”, Othman kertoo.

Wärtsilä pystyy tarjoamaan kaikista toimittajista laajimman rikkipesurivalikoiman erityyppisiin aluksiin. Tuotteita kehitetään jatkuvasti alusten käyttökustannusten pienentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Rikkipesureiden vaatima tila aluksella on myös tärkeä näkökohta laivayhtiöille, joten rikkipesureista pyritään suunnittelemaan mahdollisimman pieniä.

Raskaan polttoöljyn loppu?

Merenkulun rajoittaessa rikkipäästöjään IMO:n uusien säännösten mukaisesti kysymys uusien määräysten vaikutuksesta bunkraukseen ja tuontirikin markkinoihin on yhä auki. Tällä hetkellä raskaan polttoöljyn käytön ennustetaan jatkuvan ja rikkipesureiden kysynnän nousevan.

”Raskas polttoöljy pysyy merenkulun polttoaineena”, Othman toteaa. ”Puhdistusteknologiat takaavat kuitenkin, että uudet määräykset täyttyvät ja merenkulun haitalliset päästöt vähenevät merkittävästi.”

Othman toteaa vielä, että tuotekehitykseen panostetaan jatkossakin vahvasti teknologian kehittämiseksi edelleen. ”Kehitämme nykyisiä tuotteitamme hiukkaspäästöjen vähentämiseksi entisestään, ja tuomme tarjolle myös uusia tuotteita. Kyseessä on sekä haaste että mahdollisuus. Määräysten voi olettaa tulevaisuudessa yhä kiristyvän, ja Wärtsilä tukee jatkossakin johtavien puhdistusteknologioiden kautta entistä puhtaampaa merenkulkua.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?