X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 57 54 375
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 30 33 134
Rahoitustuotot ja -kulut 9 5 47
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -3 -17
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -3 -1 -13
Tuloverot 19 16 117
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 112 104 643
Käyttöpääoman muutos -108 -91 -87
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 13 555
Rahoituserät ja verot -46 -12 -126
Liiketoiminnan rahavirta -42 2 430
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -20 -1 -191
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 -4 -47
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit 2
Rahavirta muista investoinneista 1
Investointien rahavirta -37 -5 -235
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 125 90 90
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -15 -45 -101
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -2 1 -2
Maksetut osingot -126 -114 -264
Rahoituksen rahavirta -17 -67 -278
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) -96 -70 -83
Rahavarat raportointikauden alussa 379 472 472
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -3 1 -10
Rahavarat raportointikauden lopussa 282 403 379

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?