X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yrityshankinnat
Trident-konserni ja LOCK-N-STITCH Inc.
Helmikuussa Wärtsilä hankki 100% Trident B.V:stä ja LOCK-N-STITCH Inc.:istä.
Trident B.V. on hollantilainen, veden alla tapahtuvaan laivojen huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistunut yritys. Yrityshankinnan avulla Wärtsilä pystyy rakentamaan omaa osaamistaan ja hyödyntämään palvelutuotteidensa synergioita vahvistaen näin markkina-asemaansa.
LOCK-N-STITCH Inc. on amerikkalainen tekniikan alan yritys, joks palvelee asiakkaita meri- ja energiasektoreilla sekä muilla aloilla. Yritys on erikoistunut valurautakorjauksiin. Yrityshankinta vahvistaa Wärtsilän palveluportfoliota asiakkaille, joiden käytössä on useita tuotemerkkejä.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 25
Kokonaishankintameno 25
Yrityshankintojen alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 20
Ehdollinen vastike 4
Hankitut rahavarat -1
Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä 24
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkillä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 11
Aineelliset hyödykkeet 2
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5
Rahavarat 1
Varat yhteensä 19
Ostovelat ja muut velat 3
Laskennallinen verovelka 2
Varaukset ja velat yhteensä 6
Nettovarallisuus yhteensä 14
Alustava liikearvo 11
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 11 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 5 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
11 milj. euron alustava liikearvo heijastaa vedenalaisten palvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa.
Vuonna 2018 konsernin tulokseen ei sisälly merkittäviä yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia.
Pro forma
Jos yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 1.067 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?