X
MenuSulje
Open navigation

Markkinakehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla oli edellisvuoden vertailukauden tasolla. Merenkulun huoltomarkkinoilla matkustajalaivasegmentin aktiviteetti oli hyvällä tasolla, ja offshore-huoltoaktiviteetti pysyi vakaana. Kauppalaiva-asiakkaiden investoinnit kohdistuivat yhä vain välttämättömiin korjaus- ja kunnossapitotöihin. Ympäristöratkaisujen jälkiasennusprojektien kysyntä on lisääntynyt merkittävästi, sillä maailmanlaajuisten rikkipäästörajoitusten voimaanastuminen lähenee. Voimalaitoksiin liittyvän huollon kysyntä jatkui tasaisena.

Voimantuotannon markkinat siirtymässä kohti älykkäitä ja joustavia teknologioita

Uusiutuvan energian hintojen jatkuva lasku on tehnyt erityisesti aurinko- ja tuulivoimasta kilpailukykyisempää monilla markkinoilla. Sähkölaitokset kaikkialla maailmassa pohtivat uusiutuvien energialähteiden integrointia omaan laitoskantaansa. Yhdysvallat, Australia ja Lähi-itä johtavat tätä muutosta, koska siellä markkinaolosuhteet ovat suosiollisimmat. Uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu lisää joustavan voimantuotannon ja varastointiratkaisujen tarvetta. Joustavan kapasiteetin lisäksi uuden perusvoiman kysyntä kehittyvillä markkinoilla pysyy vahvana. Tämä tukee talouskasvua ja lievittää sähkön puutetta kehittyvillä markkinoilla.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Maaliskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana Wärtsilän energiaratkaisujen kasvanut kysyntä tuki markkinaosuuden kasvua, vaikka maailmanlaajuiset voimalaitosinvestoinnit alle 500 MW:n markkinasegmentillä laskivatkin. Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 21%:iin (19), kun taas kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, alle 500 MW:n voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset laskivat 10% 18,1 GW:iin (20,1). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Merenkulun markkinoilla asteittaista elpymistä ja kysynnän kasvua ympäristöratkaisuissa

Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana rekisteröitiin 472 uutta sopimusta uusien alusten rakentamisesta (376). Kauppalaivasegmentin markkinaolosuhteet olivat vakaat ja niitä tuki maailmantalouden jatkunut vire. Kaasunkuljetusalussektorilla alustilaukset ja näkymät pysyivät hyvinä. Offshore-teollisuuden ylikapasiteetti rajoittaa uusiin aluksiin tehtäviä investointeja, vaikka offshore-tuotannossa näkyykin elpymisen merkkejä. Aktiviteetti matkustajalaivamarkkinoilla pysyi korkealla tasolla. Viime kuukausien aikana rikkipesuriliiketoiminnan volyymit ovat kasvaneet kaikilla markkinasegmenteillä, koska alusten omistajat päättävät yhä enenevässä määrin asentaa uusiin aluksiinsa rikkipesurin noudattaakseen vuonna 2020 voimaan astuvaa rikkipäästörajoitusta.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Etelä-Korea ja Kiina säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina 40%:n ja 35%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 12% ja Saksan 4%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?