X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty rahavirtalaskelma
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 4–6/2018 4–6/2017 2017
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 132 128 75 73 375
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 61 62 31 30 134
Rahoitustuotot ja -kulut 17 20 8 14 47
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -1 -4 -1 -17
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -6 -4 -4 -3 -13
Tuloverot 46 42 28 26 117
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 250 244 138 140 643
Käyttöpääoman muutos -185 -174 -77 -83 -87
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 66 70 61 56 555
Rahoituserät ja verot -66 -67 -21 -55 -126
Liiketoiminnan rahavirta -1 3 41 2 430
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -197 -1 -177 -191
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -33 -15 -16 -11 -47
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit 2 2 2
Rahavirta muista investoinneista 1
Investointien rahavirta -230 -14 -193 -10 -235
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 279 90 154 90
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -54 -75 -39 -30 -101
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 7 -2 9 -3 -2
Maksetut osingot -136 -135 -10 -22 -264
Rahoituksen rahavirta 97 -123 114 -55 -278
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) -134 -133 -38 -63 -83
Rahavarat raportointikauden alussa 379 472 282 403 472
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1 -7 2 -8 -10
Rahavarat raportointikauden lopussa 245 332 245 332 379

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?