X
MenuSulje
Open navigation

Wärtsilän puolivuosikatsaus 2018

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla mainittuja IFRS-standardimuutoksia. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

Vuonna 2018 konserni soveltaa seuraavia uusia IASB:n julkaisemia standardeja ja tulkintaa.

1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut uutta standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Tämä puolivuosikatsaus on tehty uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi.

IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin, jota sovelletaan asiakassopimuksista saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. Se korvaa nykyiset myyntituottoja koskevat standardit, kuten IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotto sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu luovutettuja tavaroita tai palveluja vastaan.

Standardin käyttöönoton myötä myyntituoton tuloutusajankohta muuttuu kahdessa liiketoimintalinjassa: pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa sekä kaasuratkaisuihin liittyvissä pitkäaikaishankkeissa. Standardin aiheuttamia muutoksia ja niiden vaikutuksia kuvataan tarkemmin alla.

Pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa asiakkaalle tuotetaan hyötyä ajan kuluessa sopimuskauden aikana. Myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttuu tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste sopimuksessa määriteltyjen suoritettujen palveluiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella). Tavanomaiset huoltoaikataulut huomioiden sopimuskohtainen myyntituottojen tuloutus tullee viivästymään. Kaasuratkaisuihin liittyvissä pitkäaikaishankkeissa asiakkaalle tuottavat arvoa lähinnä projektisuunnittelu, hankinnat sekä projektinhallinta, ja valmistus on yleensä ulkoistettu. Myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttuu tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste työsuoritteiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella).

Projektiliiketoiminnassa sopimuksissa on yleensä sopimussakon sisältäviä ehtoja. Todennäköisiksi arvioidut sopimussakot kirjattiin aiemmin kustannusvarauksiksi. IFRS 15:ssä sopimussakkoja käsitellään muuttuvana vastikkeena, ja ne tulee arvioida sopimuksen syntymisajankohtana. IFRS 15:n mukaisesti toimitusten myöhästymisistä maksettavat sakot sekä muut sopimussakot vähennetään liikevaihdosta, eikä kirjata menoina kuten IAS 18:n tai IAS 11:n alla. Tällä muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta oikaistuihin lukuihin.

Myyntituoton tuloutusmenetelmän muuttuminen pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa sekä kaasuratkaisuihin liittyvissä pitkäaikaishankkeissa tuotokseen perustuvasta menetelmästä panokseen perustuvaan menetelmään aiheutti -13 milj. euron oikaisun konsernin kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2017.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen oikaisut sisältävät 11 milj. euron laskun liikevaihdossa, 3 milj. euron kasvun materiaali- ja palvelukuluissa, 5 milj. euron laskun tuloveroissa, ja 9 milj. euron laskun tilikauden tuloksessa. Konsernin taseessa uusien periaatteiden noudattaminen vaikutti laskennallisiin verosaamisiin, muihin saamisiin ja muihin velkoihin. Laskennalliset verosaamiset kasvoivat 8 milj. euroa ja muut saamiset kasvoivat 33 milj. euroa. Muut velat kasvoivat 60 milj. euroa pääasiassa siirtovelkojen muutosten vuoksi. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta rahavirtoihin.

Muutokset standardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Clarification and Measurement of Sharebased Payment Transactions (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät eräiden osakeperusteisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä. Ne koskevat seuraavia osa-alueita: käteisvaroina maksettavien maksujen arvostaminen, osakeperusteiset maksut, joista on vähennetty lähdevero sekä osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IFRS 4 Vakuutussopimukset - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): Muutoksilla vastataan toimialan huoleen liittyen soveltamisen aloittamiseen eri ajankohtina. Standardiin tuodaan kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa tilapäisen kirjanpidossa syntyvän väliaikaisen yhteensopimattomuuden ja volatiliteetin helpottamiseksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRIC 22: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää, miten transaktion toteutumispäivä määritetään sovellettaessa standardia IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset. Ohjeistuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa käytäntöjä. Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Huoltotoimintojen sisäinen siirto

Wärtsilä on siirtänyt tiettyjä huoltotoimintoja Marine Solutions -liiketoiminnalta Services-liiketoimintaan 1.1.2018 alkaen. Tarkoituksena on vahvistaa keskittymistä näiden toimintojen kehittämiseen. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu siirron mukaisiksi. Tämän seurauksena 177 milj. euroa liikevaihdosta, 190 milj. euroa tilauskertymästä ja 49 milj. euroa tilauskannasta on siirretty Marine Solutions -liiketoiminnalta Services-liiketoimintaan tilikaudella 2017. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Tätä puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?