X
MenuSulje
Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus

Tammi – syyskuu 2018

“Wärtsilän liikevaihto kehittyi hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä Marine Solutions- ja Energy Solutions -toimitusten vahvan kasvun ansiosta.”

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Q3 Osavuosikatsaus PDF

Liikevaihto kehittyi hyvin

“Wärtsilän liikevaihto kehittyi hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä Marine Solutions- ja Energy Solutions -toimitusten vahvan kasvun ansiosta. Tämä yhdistettynä päivittäisen huoltotyön ja varaosakaupan ennakoitua hitaampaan kehitykseen vaikuttaa konsernin liikevaihdon jakaumaan ja heikentää kannattavuutta.

Merenkulkualalla vuonna 2020 voimaan tulevat IMO:n rikkipäästörajoitukset ovat lisänneet rikkipesurien kysyntää. Tämä vauhditti sekä Marine Solutions- että Services-liiketoiminnan saamia tilauksia. Marine Solutions -tilauskertymää tuki myös erittäin aktiivisena pysynyt matkustajalaivasegmentti. Energiamarkkinoilla joihinkin hankkeisiin liittyviä investointipäätöksiä lykättiin, mikä vaikutti Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymään. Käynnissä olevien hankkeiden perusteella odotamme kuitenkin aktiviteetin paranevan.

Elokuussa ilmoitimme, että Wärtsilä rakentaa Vaasaan uuden tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen. Vuonna 2020 valmistuva Smart Technology Hub mahdollistaa meri-, öljy-, kaasu- ja energia-alan ratkaisujen entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen, kehityksen ja tuotannon. Toinen tärkeä askel strategioidemme toteuttamisessa oli päätös keskittää yhtiön toiminta Wärtsilä Marine Business- ja Wärtsilä Energy Business -liiketoiminta-alueisiin ensi vuoden alusta lähtien. Muodostamalla kaksi uusmyynnin ja huollon kattavaa liiketoiminta-aluetta, pystymme entistä vahvemmin keskittymään markkinoiden eritystarpeisiin räätälöityihin kokonaiselinkaariratkaisuihin, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Lisäksi asiakkaat hyötyvät entistä joustavammasta ja nopeammasta palvelusta. Uskon vahvasti, että tämä tukee Wärtsilän pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.”

Signature

Jaakko Eskola

Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2018

Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:
 • Vankka Services-liiketoiminnassa (laskettu hyvästä). Vaikka valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia, on päivittäisen huoltotyön ja varaosakaupan kehitys ollut odotettua hitaampaa.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
 • Hyvä Marine Solutions -liiketoiminnassa. Kysynnän näkymiä tukee kattava tuotejakauma ja toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 1.364 milj. euroa (1.206), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee sen tilauskannasta.

Keskeistä kolmannelta neljännekseltä

 • Tilauskertymä oli vakaat 1.372 milj. euroa (1.354)
 • Liikevaihto kasvoi 13% 1.330 milj. euroon (1.175)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,15)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 141 milj. euroon (131), mikä vastaa 10,6% liikevaihdosta (11,2)
 • Tulos/osake kasvoi 0,17 euroon (0,14)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 122 milj. euroon (150)

Keskeistä katsauskaudelta tammi–syyskuu 2018

 • Tilauskertymä kasvoi 7% 4.433 milj. euroon (4.130)
 • Liikevaihto kasvoi 5% 3.642 milj. euroon (3.471)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,19)
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 352 milj. euroon (335), mikä vastaa 9,7% liikevaihdosta (9,7)
 • Tulos/osake kasvoi 0,39 euroon (0,35)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 121 milj. euroon (154)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 16% 5.918 milj. euroon (5.107)

1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Tämä osavuosikatsaus on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen luvut vuodelta 2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Avainluvut
MEUR 7-9/2018 Oikaistu
7-9/2017
Muutos 1-9/2018 Oikaistu
1-9/2017
Muutos Oikaistu
2017
Tilauskertymä 1 372 1 354 1% 4 433 4 130 7% 5 644
Tilauskanta kauden lopussa 5 918 5 107 16% 5 100
Liikevaihto 1 330 1 175 13% 3 642 3 471 5% 4 911
Liiketulos1 141 127 11% 337 316 6% 538
% liikevaihdosta 10,6 10,8 9,2 9,1 11,0
Vertailukelpoinen liiketulos 141 131 8% 352 335 5% 576
% liikevaihdosta 10,6 11,2 9,7 9,7 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 152 141 8% 384 362 6% 612
% liikevaihdosta 11,5 12,0 10,5 10,4 12,5
Tulos ennen veroja 130 110 18% 308 280 10% 491
Tulos/osake, euroa 0,17 0,14 0,39 0,35 0,63
Liiketoiminnan rahavirta 122 150 121 154 430
Korolliset nettovelat kauden lopussa 647 432 234
Bruttoinvestoinnit 258 176 255
Nettovelkaantumisaste 0,28 0,20 0,10
1 Kolmannen neljänneksen vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 4 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2018 rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyvät kulut olivat 15 milj. euroa (19).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?