X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty rahavirtalaskelma
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 7–9/2018 7–9/2017 2017
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 233 210 101 82 375
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 92 93 31 30 134
Rahoitustuotot ja -kulut 27 37 10 17 47
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -4 -11 -3 -7 -17
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -10 -7 -3 -3 -13
Tuloverot 75 70 29 28 117
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 414 392 164 148 643
Käyttöpääoman muutos -191 -149 -6 25 -87
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 223 243 157 173 555
Rahoituserät ja verot -102 -89 -36 -23 -126
Liiketoiminnan rahavirta 121 154 122 150 430
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -197 -145 -145 -191
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -52 -26 -18 -11 -47
Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä 13 13
Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit 2 2
Rahavirta muista investoinneista 1 1
Investointien rahavirta -235 -169 -5 -155 -235
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 279 90 90
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -58 -100 -4 -25 -101
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -1 107 -9 108 -2
Maksetut osingot -261 -250 -125 -115 -264
Rahoituksen rahavirta -41 -153 -138 -31 -278
Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) -155 -169 -21 -36 -83
Rahavarat raportointikauden alussa 379 472 245 332 472
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -3 -11 -3 -5 -10
Rahavarat raportointikauden lopussa 221 292 221 292 379

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?