X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yrityshankinnat
Transas-konserni
Toukokuussa Wärtsilä hankki 100% Transasista, jonka pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa. Transas on kansainvälisesti johtava merenkulun navigointiratkaisujen toimittaja, jonka valikoima sisältää täydellisiä komentosiltaratkaisuja, digituotteita ja karttoja. Yritys on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät Transasista maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 185
Kokonaishankintameno 185
Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 185
Hankitut rahavarat -12
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 173
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 67
Aineelliset hyödykkeet 3
Vaihto-omaisuus 9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 51
Laskennalliset verosaamiset 2
Rahavarat 12
Varat yhteensä 144
Korolliset velat 29
Ostovelat ja muut velat 40
Laskennallinen verovelka 13
Varaukset ja velat yhteensä 82
Nettovarallisuus yhteensä 62
Alustava liikearvo 123
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 55 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 51 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
123 milj. euron alustava liikearvo heijastaa osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa digitaalisissa merenkulun ratkaisuissa ja palveluissa. Yrityshankinnalla Wärtsilä ottaa merkittävän askeleen pyrkimyksessään kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Transas tukee myös lupausta uudistaa alaa disruptiivisesti: luomalla ekosysteemin, jossa digiyhteydet läpäisevät koko toimitusketjun turvallisilla ja älykkäillä pilvipohjaisilla sovelluksilla.
Vuonna 2018 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 3 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät lyhennetyssä tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Pro forma
Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 3.680 milj. euroa. Hankinnan vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2018.
Trident-konserni ja LOCK-N-STITCH Inc.
Helmikuussa Wärtsilä hankki 100% Trident B.V:stä ja LOCK-N-STITCH Inc.:istä.
Trident B.V. on hollantilainen, veden alla tapahtuvaan laivojen huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistunut yritys. Yrityshankinnan avulla Wärtsilä pystyy rakentamaan omaa osaamistaan ja hyödyntämään palvelutuotteidensa synergioita vahvistaen näin markkina-asemaansa.
LOCK-N-STITCH Inc. on amerikkalainen tekniikan alan yritys, joks palvelee asiakkaita meri- ja energiasektoreilla sekä muilla aloilla. Yritys on erikoistunut valurautakorjauksiin. Yrityshankinta vahvistaa Wärtsilän palveluportfoliota asiakkaille, joiden käytössä on useita tuotemerkkejä.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.
Alustava vastike MEUR
Hankintameno 25
Kokonaishankintameno 25
Yrityshankintojen alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 20
Ehdollinen vastike 4
Hankitut rahavarat -1
Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä 24
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkillä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 11
Aineelliset hyödykkeet 2
Vaihto-omaisuus 1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5
Rahavarat 1
Varat yhteensä 19
Ostovelat ja muut velat 3
Laskennallinen verovelka 2
Varaukset ja velat yhteensä 6
Nettovarallisuus yhteensä 14
Alustava liikearvo 11
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 11 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 5 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
11 milj. euron alustava liikearvo heijastaa vedenalaisten palvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa.
Vuonna 2018 konsernin tulokseen ei sisälly merkittäviä yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia.
Pro forma
Jos yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 3.643 milj. euroa. Hankintojen vaikutus konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?