X
MenuSulje
Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp

Tilinpäätöstiedote 2018

“Vuonna 2018 tilauskertymämme kehittyi positiivisesti merenkulkualan uudisrakentamisen ja huoltomarkkinoiden lisääntyneen kysynnän ansiosta.”

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Tilinpäätöstiedote 2018 PDF

Tilauskertymä ja liikevaihto kasvoivat

“Vuonna 2018 tilauskertymämme kehittyi positiivisesti merenkulkualan uudisrakentamisen ja huoltomarkkinoiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Merenkulun markkinoilla ympäristökysymyksistä tuli keskeinen teema, sillä asiakkaat valmistautuvat vuonna 2020 voimaan tuleviin maailmanlaajuisiin IMO:n rikkipäästörajoituksiin. Tämä trendi lisäsi merkittävästi Wärtsilän rikkipesurien kysyntää. Tilauskertymän kasvuun vaikuttivat myös aktiivisuus matkustajalaivamarkkinoilla sekä asiakkaidemme kiinnostus pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan. Toisaalta Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli alempi kuin edellisenä vuonna, mikä johtui pääasiassa asiakkaidemme hitaammasta päätöksenteosta. Kehittyvien markkinoiden pitkä kasvutrendi sekä siirtyminen kohti uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollistavaa joustavaa kapasiteettia tukevat kuitenkin edelleen kysyntää.

Liikevaihto kehittyi kuluneena vuonna hyvin Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoimintojen korkeampien volyymien ansiosta. Vaikka Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden loppua kohden, nousi laitetoimitusten osuus merkittävästi konsernin liikevaihdossa, mikä lisääntyneiden tutkimus-, kehitys- ja digitalisaatiokulujen lisäksi rasitti kannattavuutta. Pysyäksemme kilpailukykyisenä vallitsevassa markkinaympäristössä, meidän on käynnistettävä toimenpiteitä asiakasarvon lisäämiseksi ja kannattavan kasvun turvaamiseksi. Tämä edellyttää kohdennetun myynnin ja sopimuspohjaisen liiketoiminnan kehittämistä, kustannusrakenteemme arviointia, sekä liiketoimintaportfolion optimointia.

Merenkulku- ja energiatoimialat ovat murroksessa lisääntyneiden data-yhteyksien, uusien liiketoimintamallien ja kestävään, vähäpäästöiseen talouteen siirtymisen johdosta. Ottamalla johtavan roolin tässä murroksessa sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestystä. Vuoden merkittäviä saavutuksia olivat uusiutuvien energialähteiden ja energiavarastojen integroinnin uudet sovellukset, automatisoidun satamaan saapumisratkaisun testimenestys sekä projekti, jossa kehitetään automaattinavigointia käyttävää satamahinaajaa. Transasin hankinta vahvisti entisestään älyratkaisujen tarjontaamme merenkulkualalle, ja se on tärkeä lisä kehitystyöhömme. Lisäksi investointimme Smart Technology Hubin rakentamiseksi Vaasaan nopeuttaa uusien asiakasratkaisujen kehitysvauhtia.

Aloitamme vuoden uudella organisaatiolla. Se muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, joihin sisältyvät sekä uudet laiteratkaisut että elinkaarihuolto. Haluamme tällä rakenteella ensisijaisesti vastata paremmin asiakastarpeisiin koko elinkaaren ajan ja siten lisätä tarjoamaamme arvoa. Tämä tukee etenemistämme kohti kannattavan kasvun tavoitettamme pitkällä aikavälillä. Vuonna 2019 odotamme markkinaolosuhteiden pysyvän samankaltaisina kuin viime vuonna. Merenkulkumarkkinoiden elpymisvauhdin arvioidaan pysyvän hitaana, kun taas joustavan energiakapasiteetin tarve tukee kysynnän näkymiä energiamarkkinoilla. Kilpailuympäristö ja geopoliittiset jännitteet ovat edelleen huolenaiheina. Tilauskanta tämän vuoden toimituksille on terveellä pohjalla. Toimitusten odotetaan jälleen keskittyvän vuoden jälkipuoliskolle. Sunniteltujen tehostustoimien menetyksekäs läpivienti pysyvien säästöjen ja asiakasarvon kasvun varmistamiseksi tulee olemaan keskeisessä asemassa kannattavuutemme kehityksessä vuonna 2019.”
Signature

Jaakko Eskola

Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät

Vuonna 2019 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:
 • Vankka Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla luovat tarpeen hajautetulle ja joustavalle energiakapasiteetille.
 • Vankka Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa. Wärtsilän kysynnän näkymiä tukee kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3.696 milj. euroa (3.207). Toimitusten odotetaan keskittyvän vuoden jälkipuoliskolle.

Keskeistä neljännelta neljännekseltä

 • Tilauskertymä kasvoi 24% 1.874 milj. euroon (1.514)
 • Liikevaihto kasvoi 6% 1.532 milj. euroon (1.441)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,05)
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski 226 milj. euroon (241), mikä vastaa 14,7% liikevaihdosta (16,7)
  Vertailukelpoinen liiketulos sisältää noin 70 milj. euron varauksen, jolla katetaan kahden ydinvoimalan varavoimalaiteprojektin kustannusylitykset ja projektiviivästykset, sekä pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu 27 milj. euron myyntivoitto ja käynnissä oleviin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvän 21 milj. euron varauksen vapauttaminen.
 • Tulos/osake oli 0,25 euroa (0,28)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 349 milj. euroon (276)

Keskeistä katsauskaudelta tammi–joulukuu 2018

 • Tilauskertymä kasvoi 12% 6.307 milj. euroon (5.644)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 21% 6.166 milj. euroon (5.100)
 • Liikevaihto kasvoi 5% 5.174 milj. euroon (4.911)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,15)
 • Vertailukelpoinen liiketulos vakaat 577 milj. euroa (576), mikä vastaa 11,2% liikevaihdosta (11,7)
 • Tulos/osake kasvoi 0,65 euroon (0,63)
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 470 milj. euroon (430)
 • Osinkoehdotus 0,48 euroa osakkeelta (0,46)

Wärtsilä on 1.1.2018 alkaen soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Tämä tilinpäätöstiedote on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vuoden 2017 vertailukaudet, mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen luvut vuodelta 2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Avainluvut
MEUR 10-12/2018 Oikaistu
10-12/2017
Muutos 1-12/2018 Oikaistu
1-12/2017
Muutos
Tilauskertymä 1 874 1 514 24% 6 307 5 644 12%
Tilauskanta kauden lopussa 6 166 5 100 21%
Liikevaihto 1 532 1 441 6% 5 174 4 911 5%
Liiketulos1 206 222 -7% 543 538 1%
% liikevaihdosta 13,4 15,4 10,5 11,0
Vertailukelpoinen liiketulos 226 241 -6% 577 576 0%
% liikevaihdosta 14,7 16,7 11,2 11,7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 237 250 -5% 621 612 1%
% liikevaihdosta 15,4 17,4 12,0 12,5
Tulos ennen veroja 194 211 -8% 502 491 2%
Tulos/osake, euroa 0,25 0,28 0,65 0,63
Liiketoiminnan rahavirta 349 276 470 430
Korolliset nettovelat kauden lopussa 333 234
Bruttoinvestoinnit 306 255
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,10
1 Neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 20 milj. euroa (19) rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyviä kuluja. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2018 rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyvät kulut olivat 35 milj. euroa (37).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?