X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2018 2017 10–12
/2018
10–12
/2017
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos 386 375 153 165
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 130 134 37 42
Rahoitustuotot ja -kulut 39 47 12 10
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -26 -17 -22 -7
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -13 -13 -3 -6
Tuloverot 116 117 41 47
Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta -7 -7
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 625 643 211 251
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -22 -284 -103 -217
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -130 -27 91 72
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 117 223 167 207
Käyttöpääoman muutos -35 -87 155 62
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 589 555 366 312
Rahoituserät ja verot:
Korkotuotot 6 1 2 2
Korkokulut -14 -6 -4 1
Muut rahoitustuotot ja -kulut -7 -2 -10 -3
Maksetut verot -104 -119 -5 -37
Rahoituserät ja verot -119 -126 -17 -36
Liiketoiminnan rahavirta 470 430 349 276
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat -191 -191 1 -45
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -1
Muut sijoitukset -3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -110 -64 -49 -34
Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä 13
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 11 17 2 13
Tytäryhtiöosakkeiden myynnit 41 41
Muiden investointien myynnit 2
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 1 1 1
Investointien rahavirta -240 -235 -5 -66
Rahavirta investointien jälkeen 230 195 344 211
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 279 90
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -84 -101 -26 -1
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4 2 -4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -35 -5 -34 -109
Maksetut osingot -274 -264 -13 -14
Rahoituksen rahavirta -118 -278 -77 -125
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 112 -83 267 86
Rahavarat tilikauden alussa 379 472 221 292
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5 -10 -2 2
Rahavarat tilikauden lopussa 487 379 487 379

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?