X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin tase
Oikaistu
MEUR 31.12.2018 31.12.2017
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 355 1 237
Aineettomat hyödykkeet 392 339
Aineelliset hyödykkeet 324 349
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 66 83
Muut sijoitukset 16 13
Korolliset sijoitukset 3 5
Laskennalliset verosaamiset 129 131
Myyntisaamiset 49 109
Muut saamiset 34 18
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 369 2 285
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 165 1 051
Myyntisaamiset 1 222 1 307
Verosaamiset 31 53
Sopimukseen perustuvat varat 557 351
Muut saamiset 228 221
Rahavarat 487 379
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 690 3 363
Varat yhteensä 6 059 5 648
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -155 -132
Arvonmuutosrahasto -31 -10
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -39 -38
Kertyneet voittovarat 2 245 2 135
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 418 2 352
Määräysvallattomien omistajien osuus 14 24
Oma pääoma yhteensä 2 432 2 376
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 748 517
Laskennalliset verovelat 99 102
Eläkevelvoitteet 149 154
Varaukset 54 52
Sopimukseen perustuvat velat 41 64
Muut velat 1 1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 092 889
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 74 102
Varaukset 251 209
Ostovelat 596 539
Verovelat 81 83
Sopimukseen perustuvat velat 888 724
Muut velat 645 726
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 535 2 383
Velat yhteensä 3 627 3 272
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 059 5 648

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?