X
MenuSulje
Open navigation

Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2018

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla mainittuja IFRS-standardimuutoksia. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

Vuonna 2018 konserni otti käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat uudet tai muutetut standardit.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista ja standardiin liittyvät muutokset. Standardi sisältää viisivaiheisen mallin, jota sovelletaan asiakassopimuksista saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. IFRS 15 perustuu periaatteeseen, jonka mukaan myyntituotto kirjataan, kun tavaran hallinta tai palvelu luovutetaan asiakkaalle. Standardin mukaisesti myyntituotto kirjataan hallinnan luovutuksen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Konserni soveltaa uutta standardia sen voimaantulopäivästä lähtien täysin takautuvasti. Myyntituottoon liittyvät tiedot on esitetty uuden standardin mukaisina.

IFRS 15:n käyttöönotto johti muutoksiin pitkäaikaisten palvelu- ja huoltosopimusten sekä öljy- ja kaasuliiketoimintaan liittyvien rakennushankkeiden myyntituottojen tuloutuksessa. Pitkäaikaisten palvelu- ja huoltosopimusten myyntituottojen tuloutus muuttui tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste sopimuksessa määriteltyjen suoritettujen palveluiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella). Kaasuratkaisuihin liittyvissä rakennushankkeissa myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttui tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste työsuoritteiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella). Oikaisujen yhteenlaskettu vaikutus omaan pääomaan oli -13 milj. euroa. Oikaisujen vaikutus vuoden 2017 tulos/osakkeeseen oli -0,04 euroa.

Koska IFRS 15:ä sovelletaan täysin takautuvasti, oikaisujen vaikutukset esitetään alla olevassa taulukossa myös tilikauden 2017 alkavien saldojen osalta:

Lyhennetty tase
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1.1.2017 31.12.2017 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 434 1 577 1 747
Aineelliset hyödykkeet 405 349 324
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 84 83 66
Muut sijoitukset 15 13 16
Laskennalliset verosaamiset 144 131 129
Muut saamiset 38 132 86
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 119 2 285 2 369
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 042 1 051 1 165
Muut saamiset 1 775 1 933 2 038
Rahavarat 472 379 487
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 289 3 363 3 690
Varat yhteensä 5 408 5 648 6 059
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 936 2 016 2 082
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 272 2 352 2 418
Määräysvallattomien omistajien osuus 34 24 14
Oma pääoma yhteensä 2 305 2 376 2 432
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 520 517 748
Laskennalliset verovelat 93 102 99
Muut velat 270 270 245
Pitkäaikaiset velat yhteensä 884 889 1 092
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 108 102 74
Muut velat 2 111 2 281 2 461
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 219 2 383 2 535
Velat yhteensä 3 103 3 272 3 627
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 408 5 648 6 059

Muutokset standardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Clarification and Measurement of Sharebased Payment Transactions (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät eräiden osakeperusteisten
järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä (käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset maksut, joihin liittyy suoritusehto, osakeperusteiset maksut, joiden maksaminen on sidottu tulevaisuuden tapahtumiin, osakeperusteiset maksut, joista on vähennetty lähdevero sekä osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina maksettavista omana pääomana maksettaviksi). Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IFRS 4 Vakuutussopimukset - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 9 Rahoitusinstrumenttien soveltaminen IFRS 4 standardin ohella. Muutoksilla vastataan vakuutustoimialan huoleen IFRS 9:n soveltamisen aloittamisesta jo ennen vakuutussopimuksia koskevan standardin soveltamista. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää, miten transaktion toteutumispäivä määritetään sovellettaessa standardia IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset. Ohjeistuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa käytäntöjä. Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen

Vuonna 2019 konserni soveltaa seuraavia uusia tai muutettuja IASB:n julkaisemia standardeja ja tulkintoja.

Uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): IFRS 16 koskee vuokrasopimusten määritelmää, kirjaamista ja arvostamista sekä vuokrasopimuksiin liittyviä liitetietoja. Standardi korvaa IAS 17 Vuokrasopimuksia koskevan standardin. 

IFRS 16 -standardi muuttaa vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä edellyttämällä, että yhtiöt kirjaavat vuokrasopimussaamiset ja -velat taseeseen, arvostaen tulevat vuokramaksut nykyarvoon, ja tekemällä näistä varoista poistoja sekä kirjaamalla vuokrasopimusveloista korkoa tulosvaikutteisesti vuokrakauden aikana. Sopimuksen määrittely tällaiseksi vuokrasopimukseksi riippuu siitä, onko asiakkaalla oikeus kontrolloida vuokraamansa hyödykkeen käyttöä sopimuksen voimassaoloajan ajan.

IFRS 16:n käyttöönotto johtaa siihen, että osa niistä vuokramaksuista, jotka tällä hetkellä kirjataan konsernin tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, siirtyy poistoihin, ja koron osuus siirtyy rahoituskuluihin. Standardi vaikuttaa lähinnä konsernin operatiivisten vuokrasopimusten kirjaamiseen kasvattaen tasetta ja johtaen joihinkin muutoksiin tunnusluvuissa. Konsernin operatiiviset vuokrasitoumukset ovat tilinpäätöshetkellä 284 milj. euroa. Konsernin arvion mukaan pääomitettujen vuokravastuiden nettonykyarvo on 212 milj. euroa seuraavan laskentatavan mukaan laskettuna:

MEUR
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo 31.12.2018 284
Muuttuvat vuokrat -23
Jäännösarvo -3
Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut -15
Vielä alkamattomat vuokrasopimukset, joihin Wärtsilä on sitoutunut -3
Leasingvelan nimellisarvo 1.1.2019 240
Nykyarvo 212

Konserni soveltaa kahta käytettävissä olevaa poikkeusta. Nämä liittyvät joko lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, joiden vuokrakausi on korkeintaan 12 kuukautta, tai vähäarvoisiin omaisuuseriin, jotka kirjataan kuluiksi muihin liiketoiminnan kuluihin. Konserni soveltaa siirtymävaiheessa kumulatiivisen oikaisun lähestymistapaa.

IAS 28:n muutokset: Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä* (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät, että IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia sovelletaan pitkäaikaisiin osuuksiin osakkuus- ja yhteisyrityksissä, joihin ei sovelleta pääomaosuusmenetelmää. Muutoksilla ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IAS 19:n muutos: Järjestelyjen muutos, supistaminen tai velvoitteiden täyttäminen* (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos selventää kirjanpitokäsittelyä, kun järjestelyjen muutos tai supistaminen tai velvoitteiden täyttäminen tapahtuu raportointikauden aikana. Muutoksessa määritellään, että kun järjestelyjen muutos tai supistaminen tai velvoitteiden täyttäminen tapahtuu vuotuisen raportointikauden aikana, yhtiön on käytettävä päivitettyjä oletuksia palvelukustannuksen ja nettokoron määrittämiseksi. Tulkinnalla olisi vaikutusta konsernitilinpäätökseen järjestelyjen supistamisen tai velvoitteiden täyttämisen tilanteissa.

Muutokset IFRS 9:ään: Ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen korvaus (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen korvaus - muutokset muuttavat IFRS 9:n olemassa olevia irtisanomisoikeuksiin liittyviä vaatimuksia, jotta kyseiset erät voidaan kirjata jaksotettuun hankintamenoon (tai liiketoimintamallista riippuen muiden laajan tuloksen erien kautta käypään arvoon) myös negatiivisen korvauksen maksamisen tilanteessa. Ilman muutosta nämä rahoitusvarat olisi arvostettava tulosvaikutteisesti käypään arvoon. Muutoksilla ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRIC 23 Epävarmat tuloveropositiot (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta koskee tuloverojen kirjanpitokäsittelyä, kun verokohtelu sisältää epävarmuutta, joka vaikuttaa IAS 12:n soveltamiseen. Pääasiallinen kysymys koskee sitä, hyväksyykö veroviranomainen konsernin valitseman verokohtelun. Tätä arvioitaessa oletus on, että veroviranomaisilla on käytettävissään kaikki olennaiset tiedot esitetyn verokohtelun arviointia varten. Tulkinnalla ei tule olemaan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Vuotuiset parannukset IFRS 2015-2017 standardeihin*: Vuotuiset parannukset sisältävät pieniä muutoksia neljään standardiin. Parannuksilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.  

Konserni ennakoi ottavansa käyttöön seuraavan uuden IASB:n julkaiseman standardin vuoden 2019 jälkeen.

IFRS 17 Vakuutussopimukset* (sovellettava 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 17 koskee kaikentyyppisiä vakuutussopimuksia (ensivakuutukset ja jälleenvakuutus) riippumatta vakuutuksenantajan tyypistä sekä tiettyjä takuita ja rahoitusinstrumentteja, joissa on harkinnanvaraisia osallistumisominaisuuksia. Yleisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa vakuutussopimusten kirjanpitokäsittelyä. Konserni arvioi standardin vaikutuksia parhaillaan.

* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2018.

Huoltotoimintojen sisäinen siirto

Wärtsilä on siirtänyt tiettyjä huoltotoimintoja Marine Solutions -liiketoiminnalta Services-liiketoimintaan 1.1.2018 alkaen. Tarkoituksena on vahvistaa keskittymistä näiden toimintojen kehittämiseen. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu siirron mukaisiksi. Tämän seurauksena 177 milj. euroa liikevaihdosta, 190 milj. euroa tilauskertymästä ja 49 milj. euroa tilauskannasta on siirretty Marine Solutions -liiketoiminnalta Services-liiketoimintaan tilikaudella 2017. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?