Avaa/sulje valikko
Open navigation

Riskit ja riskienhallinta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet

Samoin kuin missä tahansa yrityksessä, Wärtsilän normaaliin toimintaan liittyy erilaisia riskejä. Jokaisen yrityksen on pakko hyväksyä jonkinlainen riskitaso, johon liiketoiminnan arvioidut tuotot on suhteutettava.

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että Wärtsilä pystyy toteuttamaan strategiansa ja saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Olennaista on tunnistaa yhtiön tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit ja arvioida, ovatko ne hyväksyttävällä tasolla.

Riski on määritelmällisesti tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavaa epävarmuutta. Vaikutukseksi katsotaan poikkeama odotetusta tuloksesta. Se voi olla positiivinen tai negatiivinen eli uhka tai mahdollisuus. Riskien välttäminen, lieventäminen, siirtäminen ja seuranta sekä mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät joka tapauksessa toimenpiteitä. Wärtsilän järjestelmälliseen riskienhallintaprosessiin kuuluu aktiivisia, ennakoivia, suojaavia ja ehkäiseviä työkaluja, joilla yhtiö sekä suojautuu uhilta että kääntää osan riskeistä mahdollisuuksiksi.

Riskejä voi hallita vain, jos ne tunnistetaan ja ymmärretään etukäteen, jos riskienhallintaa suunnitellaan ennalta ja jos riskienhallintaan kuuluu jatkuva seurantaprosessi. Riskienhallinta on siksi olennainen osa Wärtsilän strategista ja operatiivista johtamista.

Wärtsilän riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallita jatkuvasti kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia ja uhkia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Riskienhallinnan perustana ovat Wärtsilän toimintojen ja tuotteiden koko elinkaaren aikainen korkea laatu sekä jatkuvat, systemaattiset toimenpiteet konsernin kaikilla tasoilla vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi, sekä kiinteänä osana johtamisjärjestelmiä että osana jokaisen työntekijän päivittäistä työtä. Vain tällä tavoin voidaan pitkällä aikavälillä alentaa riskeihin liittyviä kokonaiskustannuksia.

Liiketoiminnat kantavat vastuun riskeistä ja tuotoista, eli vastuu riskienhallinnasta on liiketoimintojen johtoryhmillä ja johtajilla. Riskienhallintaprosessi on nivottu osaksi Wärtsilän yrityskulttuuria ja käytäntöjä ja suunniteltu vastaamaan organisaation liiketoimintoja ja prosesseja. Prosessia voidaan pitää katkeamattomana kehänä, jossa muodostetaan kokonaiskuva tilanteesta, arvioidaan riskit, suoritetaan toimenpiteet niiden torjumiseksi, hoidetaan tarvittava viestintä ja konsultaatiot sekä seurataan tuloksia ja katselmoidaan toiminta.

svg__Riskienhallinnan_ohjeet_ja_periaatteet.svg

Toimeenpano

Hallitus ja johtokunta tekevät strategiset päätökset ja laativat niitä koskevat ohjeistukset. Kukin liiketoiminta vastaa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisesta sekä riskiensä hallinnasta ja torjunnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto on osa rahoitustoimintoa, joka raportoi talous- ja rahoitusjohtajalle. Toiminto on vastuussa riskiraportointiprosessista ja riskiarviointien toteuttamisesta liiketoimintojen sekä niiden eri organisaatioiden kanssa.

Riskien torjunta kuuluu normaaliin liiketoiminnan johtamiseen. Kunkin liiketoiminnan johto pitää vuosittain johtokunnan kokouksessa kyseistä liiketoimintaa sekä tärkeimpiä tukitoimintoja koskevan katselmuksen, jossa käsitellään myös riskejä ja riskientorjuntaa.

svg__Riskiraportointi.svg

Riskikategoriat

Wärtsilän keskeisimmät riskit on jaettu neljään kategoriaan: strategiset, operatiiviset, vahinko- ja rahoitusriskit. Todennäköiset vahingot ovat suurimmat strategisissa ja operatiivisissa riskeissä ja pienimmät vahinko- ja rahoitusriskeissä. Useimpien kategorioiden riskeillä voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Vahinkoriskit ovat tässä suhteessa kuitenkin poikkeus, sillä niillä voi olla vain kielteisiä vaikutuksia.

Riskikategorioiden tärkeimmät riskit määritellään Wärtsilän riskiluotaimien avulla. Liiketoimintakohtaiset luotaimet yhdistetään yhdeksi konsernin riskiluotaimeksi, joka esitellään hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle vuosittain. Tarkoituksena on tukea riskeihin liittyvää keskustelua ja tarjota nopea katsaus alueista, joihin riskienhallinnan tulisi painottua.

svg__Riskiluotain.svg

Strategiset riskit

Strategisten riskien kartoitus on osa konsernin strategista suunnitteluprosessia. Wärtsilässä riski määritellään strategiseksi, jos sillä voi toteutuessaan olla pitkäaikaisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen syklisyys vaikuttaa Wärtsilän tuotteiden kysyntään sekä yhtiön rahoitusasemaan ja liiketulokseen. Wärtsilän asemaa syklisillä markkinoilla vakauttavat tietyssä määrin kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava tuotantomalli ja toiminta kahdella erillisellä loppumarkkinalla, joiden kysyntää ohjaavat eri tekijät, sekä huollon suuri osuus liikevaihdosta. Tärkeitä Wärtsilään ja sen asiakkaisiin ja toimittajiin epäsuorasti vaikuttavia taloudellisia tekijöitä ovat mm. rahoituslaitosten likviditeetti ja omavaraisuus, ja näin ollen niiden mahdollisuudet ja halukkuus myöntää luottoa, valtiolliset elvytysohjelmat varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla, monenkeskisten instituutioiden kuten IFC:n (International Finance Corporation) toiminta sekä vientiluottojen ja -takuiden saatavuus. Wärtsilän tilauskanta antaa yhtiölle kuitenkin aikaa sopeutua markkinaolosuhteiden muutoksiin.

Ympäristömääräysten tiukkeneminen vaikuttaa merkittävästi Wärtsilän kasvupotentiaaliin, koska yhtiön kattava tuote- ja palveluvalikoima tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden vastata tiukkeneviin vaatimuksiin. Lainsäädännön toimeenpanon viivästyminen voi olla Wärtsilälle riski. Tästä syystä mahdollisia muutoksia ympäristömääräysten aikataulussa ja laajuudessa seurataan jatkuvasti.

Markkina- ja asiakasriskit

Energiamarkkinoilla on käynnissä maailmanlaajuinen muutos kohti kestävämpiä energianlähteitä. Uusiutuvan energian käyttö lisääntyy, ja energian varastointi muuttaa uutena teknologiana energiajärjestelmien perusteita. Wärtsilä on vahvasti mukana markkinoiden uudessa kehityksessä. Uuden teknologian nopea käyttöönotto voi luoda uusia riskejä, jotka liittyvät monimutkaisten hybridilaitosten optimaaliseen hallintaan. Wärtsilän Greensmith Energy Management System (GEMS) on todistetusti tehokas ja vakaa ohjelmisto monimutkaisten järjestelmien hallintaan ja operointiin ja antaa Wärtsilälle kilpailuetua kyseisten riskien hallinnassa.

Nopeasti muuttuva markkinaympäristö on hidastanut asiakkaiden päätöksentekoa, sillä muutokset edellyttävät heidän tulevaa tarjontaansa koskevien strategioiden päivittämistä. Sähkön kysyntä kasvaa, mutta heikko talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle. Geopoliittiset jännitteet ja pakotteiden vaikutukset luovat huomattavia haasteita kysyntäympäristölle. Merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen joissakin maissa. Öljyn alhaisella hinnalla on vastaava vaikutus öljyn- ja kaasuntuottajamaissa. Tilauksia saadaan kaikilta maantieteellisiltä alueilta, mikä pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riippuvuutta. Wärtsilän tilaukset kertyvät kaikilta kolmelta asiakassegmentiltä: teollisuusasiakkailta, itsenäisiltä voimantuottajilta ja sähkölaitoksilta.

Laivanrakennusteollisuudessa Wärtsilällä on hyvä asema kaikilla päämarkkinoilla ja kaikissa merkittävissä alustyypeissä. Yksittäisiin asiakkaisiin tai maantieteellisiin alueisiin liittyviä riskejä pienentävät tämän lisäksi myös Wärtsilän laaja tuotevalikoima ja maailmanlaajuinen huoltoverkosto, joka tarjoaa elinkaaritukea yli 50.000 alusta ja 10.000 asiakasta käsittävälle ja jatkuvasti kasvavalle laitekannalle.

Kauppajännitteet, geopoliittinen epävarmuus ja mahdollinen maailmantalouden hidastuminen vaikuttavat investointipäätöksiin merenkulkualalla. Vaikka hidas talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle myös huoltomarkkinoilla, on pääomaintensiivinen uusien alusten markkina herkempi taloudellisten näkymien muutoksille. Muutokset rahoitusympäristössä ovat luoneet haasteita uusien alusten rahoituksen saamiselle. Suurten telakoiden yhdistyminen on riski, joka toteutuessaan voi johtaa alhaisempaan laitemyyntiin, kun suhteet telakoiden kanssa muuttuvat. 

Polttoainetehokkuuden ja ympäristömääräysten tärkeys on selvästi nähtävillä, mikä lisää ympäristöratkaisujen kysyntää, kaasun käyttöä laivapolttoaineena sekä kiinnostusta sähkökäyttöisiä ja hybridiratkaisuja kohtaan. Huoli ilmastonmuutoksesta edellyttää yhä kovempia ponnistuksia merenkulkualan päästöjen vähentämiseksi. Sääntelyn kehitys on kuitenkin edelleen epävarmaa, mikä saattaa hidastaa uusien alusten kysyntää. Raskaan polttoöljyn hinnoittelua ja saatavuutta koskeva epävarmuus on viivästyttänyt asiakkaiden päätöksentekoa rikkipesuri-investointien osalta huolimatta siitä, että alustavat hintaindikaatiot tukevat kyseistä teknologiaa. Toisaalta pakokaasunpuhdistusjärjestelmien toimitukset kasvoivat merkittävästi, mikä synnytti tilausten hallintaan, oikea-aikaisiin toimituksiin ja laatuvaatimuksiin liittyvän riskin. Vapaan telakkakapasiteetin puute on riski, joka voi aiheuttaa viivästyksiä jälkiasennuksena toimitettavien rikkipesureiden asennuksessa ja käyttöönotossa.  

Digitalisaation merkitys sekä merenkulku- että energia-alalle ja näiden alojen liiketoimintamalleille on kasvanut edelleen. Wärtsilä jatkoi Smart Marine ‑strategiansa mukaisesti työtä tulevaisuuden merenkulkumarkkinoiden digitalisaation edistämiseksi laatimalla digitaalisen strategian ja tuomalla markkinoille uusia ratkaisuja. Niistä yksi esimerkki on Operim-järjestelmä, jolla voidaan tehostaa alusten operointia hyödyntämällä tehokkaammin kertyvää dataa sekä seuraamalla ja raportoimalla jatkuvasti keskeisiä suorituskykymittareita. Energiamarkkinoilla energianhallintajärjestelmien merkitys kasvaa uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntyessä. Wärtsilän edistyksellinen energianhallinnan ohjelmistoalusta GEMS antaa asiakkaille mahdollisuuden valvoa yksittäisiä laitteita tai yrityksen koko laitoskantaa, tunnistaa ja diagnosoida laitevikoja reaaliajassa sekä pidentää järjestelmien käyttöikää.

Kilpailutilanne- ja hintariskit

Vuonna 2019 kilpailu Wärtsilän toimintamarkkinoilla lisääntyi. Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa Wärtsilän kilpailijoita ovat kaasuturbiinivalmistajat kuten GE ja Siemens. Pienemmissä kaasuvoimalaprojekteissa ja nestemäistä polttoainetta käyttävissä voimaloissa Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut polttomoottorivalmistajat, kuten MAN Energy Solutions, INNIO (ennen GE Jenbacher), Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce. Wärtsilän kohdemarkkinoilla, eli enintään 500 MW:n voimalaitoksissa, syyskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana tilattujen maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien laitosten yhteisteho oli 11,6 GW. Wärtsilän markkinaosuus oli 17%. Wärtsilän menestyksen taustalla on joustava voimantuotantoratkaisu, joka käy moniin eri sovelluksiin ja voimalakokoluokkiin. Vallitsevan kilpailutilanteen aiheuttama hintapaine on edelleen riski.

Energiamarkkinoiden huoltopalvelujen osalta Wärtsilä kehittää edelleen lisäarvoon perustuvan tarjoomakonseptinsa mukaisesti erilaisia elinkaaripalveluja ja laitosten hallintaratkaisuja, joiden tarkoituksena on asiakkaiden voimalaitosten koko elinkaaren aikainen optimointi. Nämä pitkäaikaiset huoltosopimukset varmistavat voimalaitoksen suorituskyvyn ja suojelevat asiakkaan investointia sekä tuovat samalla vakautta Wärtsilän toimintaan palveluntarjoajana. Energiapalveluissa kilpailu on pirstaloitunutta, ja kilpailijat ovat pääasiassa yksittäisiä paikallisia toimijoita.

Merenkulun laitemarkkinoilla kilpailuasetelma tiivistyi vuonna 2019 Kongsbergin ostettua Rolls-Roycen merenkulkuliiketoiminnan. Merkittävimmät kilpailijat päämoottorimarkkinoilla ovat MAN Energy Solutions ja Caterpillar (MAK). Wärtsilällä on vahva asema keskinopeissa päämoottoreissa, ja markkinaosuus oli 45% vuonna 2019. Wärtsilän markkinaosuus apumoottorimarkkinoilla oli 15%. Propulsiolaitteistoissa kilpailutilanne on hajanainen, ja eri tuotekategorioissa on eri kilpailijoita. Yksi pääkilpailijoista näissä tuotteissa on Kongsberg. Ympäristöratkaisuissa sekä kaasuratkaisuissa markkinat ovat erittäin pirstoutuneet. Ympäristöratkaisuissa tärkeimpiä kilpailijoita ovat Alfa Laval ja Evac, ja sähkö- ja automaatiosegmentissä kilpailijoita ovat esimerkiksi Kongsberg, GE ja Siemens. Merenkulun palveluissa Wärtsilällä ei ole suoranaisia kilpailijoita, jotka pystyisivät yksinään tarjoamaan yhtä laajan valikoiman palveluja.

Hintakilpailu on koventunut uusien alusten markkinoilla johtuen osittain laivatilausten vähenemisestä. Wärtsilän strateginen kehitysaskel järjestelmäintegraattoriksi, jolla on myös automaatio- ja laivasuunnitteluosaamista, on osoittautunut tärkeäksi erottautumiskeinoksi kilpailtaessa uusista, entistä laajemmista ja jalostusarvoltaan isommista projekteista. Kokonaisratkaisujen myynti vähentää hintavaihteluita.

Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit

Wärtsilällä on toimintaa yli 200 paikkakunnalla yli 80 maassa, ja voimalaitoksia on toimitettu 180 maahan. Poliittisen toimintaympäristön sekä lainsäädännön kehityksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Wärtsilän liiketoimintaan. Wärtsilä seuraa aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittista kehitystä ja lainsäädäntöä ja on vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle ja immateriaalioikeuksille merkittävissä hankkeissa. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajärjestöjen kautta. Poliittisen ympäristön ja lainsäädännön kehittymistä seurataan sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä.

Kauppajännitteet ovat lisääntyneet kaikkialla maailmassa vuonna 2019, ja kauppasuhteisiin liittyvä epävarmuus on nyt markkinoilla aiempaa merkittävämpi riski. Wärtsilässä vaikutukset näkyvät lähinnä investointipäätösten venymisenä ja uusien alusten kysynnän heikentymisenä johtuen Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kaupan volyymin odotetusta laskusta.

Valtiollinen sääntely on viime vuosina lisääntynyt kaikkialla maailmassa, minkä vuoksi asianmukaisiin sisäisiin prosesseihin on jouduttu kiinnittämään enemmän huomiota määräystenmukaisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi yhä jatkuvia ja muuttuvia kauppapakotteita noudatettiin ja seurattiin tiiviisti vuonna 2019. Tämä edellyttää yhä sisäisiä toimia riittävien menettelyjen varmistamiseksi.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Wärtsilä on arvioinut kestävään kehitykseen liittyviä riskejään, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, sekä strategisissa että operatiivisissa riskikartoituksissa. Kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät mahdolliset liiketoimintariskit liittyvät päästörajoituksiin ja asennemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön osalta. Ympäristölainsäädännön muutoksista johtuvat riskit liittyvät erilaisten päästöjen muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, kaupallisesti saatavissa olevien polttoaineiden ja niiden aiheuttamien päästöjen väliseen tasapainoon, käytettävissä olevaan ympäristötekniikkaan, sen vaikutukseen laitosten kokonaishyötysuhteeseen sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseksi käytettävissä olevien vaihtoehtojen taloudelliseen kannattavuuteen.

Edelläkävijäasema teknologian kehityksessä pienentää Wärtsilän yritysvastuuriskejä ja tukee tiukkenevien ympäristömääräyksien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Wärtsilä on vuosien varrella jatkuvasti parantanut tuotteidensa hyötysuhdetta ja samalla etsinyt keinoja alentaa niistä aiheutuvia päästöjä. Wärtsilän tuotteiden polttoainejoustavuus mahdollistaa useiden eri polttoaineiden käytön, kaasu ja uusiutuvat polttoaineet mukaan lukien, ja joustava käytettävyys antaa mahdollisuuden suurten tuuli- ja aurinkoenergiajärjestelmien asentamiseen heikentämättä sähköverkon luotettavuutta. Wärtsilä on käynnistänyt sekä hybridienergia- että energianvarastointiliiketoiminnan. Kyseessä on yhtiöllemme uusi keino tarjota asiakkaille vastuullisia innovaatioita, jotka pienentävät hiilipäästöjä. Wärtsilän teknologian avulla voidaan minimoida myös energiantuotannon vedenkulutus. Makean veden puutteen arvioidaan olevan yksi suurimmista ihmiskunnan tulevaisuuden haasteista. Merenkulkualalla Wärtsilä voi pienentää alusten hiilijalanjälkeä optimoidun laivasuunnittelun, optimaalisten propulsioratkaisujen ja merimatkan hallinnan avulla. Tarjottavia ympäristöratkaisuja ovat mm. erilaiset teknologiavaihtoehdot rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseen sekä jäte- ja painolastiveden käsittelyyn. Wärtsilä tarjoaa monenlaisia päästöjä vähentäviä ja polttoainetehokkuutta parantavia jälkiasennusratkaisuja.

Lisätietoja on vuosikertomuksen kestävää kehitystä käsittelevässä osiossa.

Teknologiariskit

Wärtsilä pyrkii kasvattamaan ratkaisujensa kilpailukykyä ja hallitsemaan teknologiariskejä ja -mahdollisuuksia vahvalla T&K-työllä ja innovaatioilla. Tuotekehityksen lähtökohtana on Wärtsilän strategian mukaisesti optimoida asiakkaiden saama elinkaariarvo ja vähentää kehittyneiden teknologioiden ja tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Tämä saavutetaan nykyaikaisilla ja kestävillä energiaratkaisuilla, esimerkiksi hyödyntämällä kaasuratkaisuja, ympäristötekniikkaa, laivasuunnittelua sekä sähkö- ja automaatioratkaisuja. Teknologiajohtajana Wärtsilä painottaa erityisesti päästöjen torjuntaa, hyötysuhteen parantamista ja tuotteiden optimaalista kustannustehokkuutta. Ratkaisujen verkottuminen ja datan hyödyntäminen hyötysuhteen optimoinnissa ja uuden asiakasarvon luomisessa korostuvat yhä vahvemmin Wärtsilän kehityssuunnitelmissa.

 

svg__Liiketoiminta_riskit_ja_mahdollisuudet.svg

Operatiiviset riskit

Operatiivisten riskien hallinta on osa liiketoimintojen päivittäistä työtä. Mahdollisuuksia ja riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan päivittäin, ja niistä raportoidaan ja niiden hallinta osoitetaan asianmukaiselle johtamistasolle. Mahdollisuuksien ja uhkien tila arvioidaan säännöllisesti, ja tarvittaessa ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin.

svg__Riskienhallintaprosessi.svg

Valmistusriski

Wärtsilä analysoi jatkuvasti tuotantoaan ja koko toimitusketjun kapasiteettikustannuksia. Kaikissa suurimmissa toimituskeskuksissa on toteutettu riskiarvioinnit. Lisäksi on tehty merkittäviä turvallisuuden parantamiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja riskien torjuntaan liittyviä investointeja. Riskien tunnistamiseen, arviointiin ja torjuntaan liittyvää toimintaa toteutetaan säännöllisesti osana operatiivista johtamista. Käytössä on laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät sekä muita tuottavuutta edistäviä järjestelmiä. Tärkeimmille toimituskeskuksille on laadittu turvallisuus- ja toiminnan jatkuvuussuunnitelmat.

Toimittaja- ja alihankkijariski

Wärtsilän hankintatoiminnot on integroitu liiketoimintalinjoihin. Tavoitteena on luoda lisäarvoa Wärtsilän asiakkaille varmistamalla yhteistyössä toimittajaverkoston kanssa toimitusten laatu, täsmällisyys ja alhaisimmat kokonaiskustannukset. Vuodesta 2007 käytössä on ollut kategorioihin perustuva johtamisjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan yhtenäiset rajapinnat ja synergiaedut divisioonien rajat ylittävälle toimittajakannalle. Epäsuora hankinta ‑toiminto säilytettiin keskitettynä toimintona, joka vastaa epäsuorien materiaalien ja palvelujen strategisista hankinnoista kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa.

Hankintayksiköt noudattavat yhtenäistä prosessia, jonka avulla ne johtavat ja valvovat Wärtsilän toimittajaverkostoa ja todentavat, että toimittajien suorituskyky vastaa Wärtsilän odotuksia. Toimittajien suorituskykyä mitataan siksi jatkuvasti. Toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun kuuluu olennaisena osana säännöllinen toiminnan keskeytysriskin arviointi yhteistyössä yhtiön toimittajien kanssa. Vakuutusyhtiöiden kanssa on toteutettu useita toimittajariskien auditointeja yhtenä riskien torjuntaan tähtäävänä toimenpiteenä. Auditoinnit ovat nykyisin osa hankintakategorioiden päälliköiden ja riskienhallintatoiminnon työtä.

Wärtsilä on kehittänyt hankintatointaan pyrkimällä tiiviimpään yhteistoimintaan tärkeimpien toimittajien kanssa ja luomalla heihin pitkäaikaisia suhteita. Tämän yhteistyön avulla varmistetaan yhteinen näkemys toiminnan arvoista ja tavoitteista, mikä vuorostaan tukee Wärtsilää strategisten riskien hallinnassa. Lisäksi toimittajien ja alihankkijoiden luottokelpoisuutta seurataan kattavasti riskien torjumiseksi. Toimittajariskejä torjutaan myös käyttämällä keskeisiin komponenttitoimituksiin kahta tai useampaa toimittajaa.

Wärtsilä käyttää verkkopohjaista ratkaisua toimitusketjun riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja seuraamiseksi. Järjestelmän kautta tapahtuvan seurannan piirissä on ollut ja on edelleen yli 2.000 toimittajaa. Ratkaisu sisältää Wärtsilän valitsemat ja määrittelemät kriteerit, joiden perusteella kunkin toimittajan toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Poikkeamista raportoidaan automaattisesti asianomaiselle kategoriapäällikölle, jonka vastuulla on riskin torjumiseksi mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen. Vuonna 2019 otettiin käyttöön toimitusketjun kyberturvallisuuden arviointiprosessi, joka kattaa eri tyyppiset toimittajat isoista avaintoimittajista volyymeiltään pienempiin toimittajiin. Toistaiseksi on arvioitu vasta pieni osa toimittajista, ja arvioita jatketaan vuonna 2020.

Tuotteiden elinkaari- ja tuotevastuuriski

Wärtsilän laatustrategia painottuu ennaltaehkäiseviin ja ennakoiviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, lyhentää läpimenoaikoja ja vähentää reklamaatioita. Wärtsilän laatuvision toteuttamiseksi strategia keskittyy tehokkaaseen projektiriskien hallintaan, tietoisuuden lisäämiseen ja vastuunottoon, jonka tukena on selkeä tuoteparannusprosessi.

Uusien tuotteiden lanseeraus sisältää aina riskejä, joita pyritään hallitsemaan T&K-prosessissa eri tavoin, esimerkiksi soveltamalla FMEA-menetelmää (Failure Modes and Effects Analysis) ja sisäistä validointitestausta. Wärtsilä hallitsee laaturiskejä tuotteiden huolellisella suunnittelulla ja valmistuksella sekä valvomalla toimitusketjun laatua. Robotisoitu ultraääneen perustuva data-analyysi, mikä korvaa kriittisten komponenttien manuaalisen skannauksen, lisää geometrialtaan monimutkaisissa komponenteissa olevien vikojen havaitsemisen todennäköisyyttä.

Wärtsilä soveltaa tuotekehitysprosessin ohjauksessa ns. porttimallia: Uusi tuote päästetään markkinoille aluksi vain rajoitetusti, ja vasta testien ja jatkovalidoinnin jälkeen myyntiorganisaatiolle annetaan täydet valtuudet myydä tuotetta.

Wärtsilä hallitsee valmistuksen laaturiskejä erilaisten laadunvarmistus- ja laadunvalvontaperiaatteiden avulla. Laadunvarmistukselle ja -valvonnalle asetettavien edellytysten taso määräytyy komponentin kriittisyyden mukaan, ja niitä sovelletaan kaikkialla koko toimitusketjussa.

Komponenttien järjestelmälliseen arviointiin käytetään vaatimustenhallintaa, mikä mahdollistaa resurssien ja työpanoksen kohdistamisen komponentin kriittisyyden mukaan. Kriittisyyskategoriat perustuvat komponentin pettämisen aiheuttamiin seurauksiin. Tavoitteena on parantaa laatua ennakoivasti tuotekehityksessä, hankintatoiminnoissa ja koko toimitusprosessissa tilauksen vastaanottamisesta ratkaisun käyttöönottoon.

Poikkeamien hallinta Wärtsilässä painottuu toimintojen kehittämiseen ja parantamiseen kirjaamalla ja käsittelemällä havaitut poikkeamat. Tämä varmistaa, että asiakkaat saavat sovittujen spesifikaatioiden mukaiset tuotteet ja palvelut sovitussa laajuudessa. Poikkeamien tehokas käsittely, seuranta ja katselmointi on ratkaisevan tärkeää asianmukaisen riskienhallinnan ja -torjunnan kannalta.

Tuoteparannusten hallintaan (ongelmien ratkaisuun) liittyviä projekteja priorisoidaan riskin ja tärkeyden mukaan. Niitä toteutetaan, kun Wärtsilä havaitsee teknisen ongelman reklamaatiotilastojen, asiakaspalautteen tai sisäisen analyysin perusteella eikä tapaus ole riskiluokituksen mukaisesti yksittäinen.

Liiketoimintalinjat ovat vastuussa asiakkaiden tukemisesta kaikissa takuuasioissa. Näin muodostuu palautekanava kentältä tuotantoon ja T&K-toimintaan, ja asiakkaan laitteista otetaan vastuu koko niiden elinkaaren ajalta. Yhtiö tekee luovutettuja tuotteita koskevan takuuvarauksen mahdollisten kustannusten kattamiseksi. Odottamattomat vahingot katetaan yhtiön tuotevastuuvakuutuksella.

Wärtsilä pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteidensa ja palvelujensa laatua noudattamalla alan parhaita käytäntöjä ja hyvää hallintotapaa. Johto on kaikilla tasoilla vastuussa oman organisaationsa tuotannon laadusta ja siitä, että käytössä on asianmukaiset arviointi- ja palautemekanismit. Wärtsilän keskitetty laatutoiminto vastaa liiketoimintojen laatutyön koordinoinnista ja ylimmän tason ohjaus- ja hallintomekanismien toimivuudesta ja tehokkuudesta. Wärtsilän liiketoimintatason johtamisjärjestelmät on sertifioitu vuonna 2015 päivitettyjen standardien (ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015) mukaisesti painottaen riskiperusteista toimintamallia ja ennakoivaa riskien ja mahdollisuuksien hallintaa. Siirtyminen uuteen standardiversioon ISO 45001:2018 saadaan päätökseen vuoden 2020 aikana.

Sopimusriskit

Wärtsilän laiteliiketoimintaan sisältyy erikokoisia projekteja ja toimituksia. Merkittävimmät tilaukset koskevat kokonaisratkaisuina (EPC: Engineering, Procurement and Construction) rakennettavia voimalaitoksia sekä suuria meriteollisuuden ja energia-alan toimituksia, jotka edellyttävät kattavaa koordinointia, tehokasta riskienhallintaa ja toimitettavien järjestelmien ja ratkaisujen integrointia.

Vuonna 2019 Wärtsilän liiketulosta heikensivät odottamattomat kustannusylitykset tietyissä monimutkaisissa meriteollisuus- ja energia-alan projekteissa. Kyseisten projektien tarkastelussa ilmenneitä puutteita olivat virheellisten oletusten käyttö kustannusarvioiden pohjana, riskien riittämätön tunnistus ja toimittajiin liittyvät haasteet. Vastaavanlaisten ongelmien estämiseksi tulevaisuudessa on toteutettu korjaavia toimenpiteitä. Organisaatiorakenteeseen, prosesseihin ja teknisen arvioinnin valvontaan on tehty muutoksia, ja lisäksi toimittajien hyväksymisvaatimuksia on tiukennettu, uusia työkaluja on otettu käyttöön ja koulutusta on tehostettu. Näiden toimenpiteiden avulla Wärtsilä pyrkii kehittämään toimintansa laatua projektien toteuttamisessa ja parantamaan riskien ja mahdollisuuksien varhaista tunnistamista.

Tuotevastuuseen perustuvien korvausvaatimusten riskejä vähentävät tuotteiden ja työn koko elinkaaren kattava laatu, suunnittelusta alkaen kaikkien tuotantovaiheiden läpi aina kenttähuoltoon saakka, sekä vakiomuotoiset myyntisopimukset ja sopimusten tarkistusprosessi.

Elinkaaritukeen liittyvän toiminnan sopimusriskit liittyvät pääasiassa pitkäaikaisiin sopimuksiin ja huoltoprojekteihin kuten moottoreiden päivityksiin, jälkiasennuksiin tai muutoksiin. Kattavissa suorituskykyperusteisissa sopimuksissa sopimusriski liittyy kykyyn hallita ja huoltaa laitoksia ja laitteita suunnitellusti.

Poikkeamiin, korruptioon ja vilppiin liittyvät riskit

Wärtsilä noudattaa lakeja ja omia sisäisiä politiikkojaan ja menettelytapaohjeitaan kaikessa liiketoiminnassaan. Wärtsilän toimintaperiaatteet toimivat työntekijöiden tärkeimpänä ohjeistuksena. Wärtsilä on sitoutunut korkeisiin eettisiin periaatteisiin ja rehellisyyteen tavoitteenaan ehkäistä korruptio sekä toimintaperiaatteiden, korruption vastaisen politiikan ja compliance-raportointia koskevan politiikan rikkomukset. Compliance-prosessit on integroitu kaikkiin liiketoimintoihin, ja jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa säännösten noudattamisesta ja toimintansa eettisyydestä ja rehellisyydestä. Wärtsilä on sitoutunut noudattamaan poikkeuksetta korruption vastaisia lakeja ja säännöksiä. Wärtsilän korruption vastaisessa politiikassa kielletään yksiselitteisesti kaikenlainen korruptio ja lahjonta, ja ylin johto suhtautuu korruptioon ja vilppiin jyrkän kielteisesti.

Compliance-toiminto edistää säännösten noudattamista koko konsernissa ja pyrkii jatkuvasti lisäämään tietoutta korruptioon, lahjontaan ja muihin väärinkäytöksiin liittyvistä riskeistä. Toiminto on päävastuussa konsernin politiikoista ja toimintatavoista, koulutusohjelmista, rikkomusten raportoinnista, säännösten noudattamiseen liittyvästä sisäisestä tutkinnasta sekä säännösten rikkomusten seuraamuksista ja raportoinnista. Toiminnon keskeisiä tehtäviä ovat Wärtsilän Compliance-ohjelman jatkuva kehittäminen ja eettisesti korkeatasoisen toimintakulttuurin vaaliminen. Compliance-toiminto tukee liiketoimintoja ja konsernihallinnon muita toimintoja ja tekee niiden kanssa yhteistyötä riskienhallintaan liittyvässä toiminnassa. Wärtsilällä on koko konsernin kattava ohjelma toimintaperiaatteiden vahvistamiseksi. Ohjelmalla parannetaan työntekijöiden tietoutta siitä, miten toimintaperiaatteet vaikuttavat jokapäiväiseen toimintaan kaikissa Wärtsilän toimipaikoissa ympäri maailman.

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön toiminta-alueilla. Siksi Wärtsilä noudattaa aina korkeita eettisiä toimintaperiaatteita ja edellyttää tiukkojen korruption vastaisten menettelytapojensa ehdotonta noudattamista, mukaan lukien esimerkiksi kolmansiin osapuoliin liittyvän korruption ja lahjonnan riskiä koskevat menettelyt.

Kyber- ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit

Wärtsilällä on kokenut ja ammattitaitoinen sisäinen organisaatio, jonka tehtävänä on kyberturvallisuusriskien tehokas hallinta kaikkialla Wärtsilässä. Organisaatio tukee toimintoja kyberturvallisuuden varmistamisessa yhteistyössä Wärtsilän liiketoimintojen johtoryhmien kanssa. Lisäksi se huolehtii sisäisen toiminnan turvallisuuden edellyttämästä hallinnoinnista, riskienhallinnasta ja varmennuksesta sekä varmistaa, että liiketoimintojen asiakastarjoomat ovat niitä koskevien nykyisten ja tulevien määräysten ja standardien mukaisia.

Wärtsilän kyberturvallisuuden hallinnointimalli seuraa tiiviisti yleistä liiketoimintariskien hallintaa ja tukee liiketoimintoja niiden omien kyberturvallisuusriskien tunnistamisessa ja priorisoinnissa. Kyberturvallisuustiimi tekee tiivistä yhteistyötä fyysisestä turvallisuudesta huolehtivan tiimin kanssa kaikkialla Wärtsilässä varmistaakseen kokonaisvaltaisten turvallisuusratkaisujen tehokkaan ja koordinoidun toteutuksen niin fyysisten riskien kuin kyberriskien alueella.

Wärtsilän sisäiseen toimintaan liittyviä tietoturvariskejä kartoitetaan, analysoidaan ja arvioidaan jatkuvasti. Tietoturvariskejä torjutaan kaikkialla Wärtsilän tietoliikenneverkoissa, päätelaitteissa, järjestelmissä ja palveluissa. Wärtsilän vuorokauden ympäri toimiva tietoturvakeskus valvoo sisäisiin järjestelmiin kohdistuvia uhkia jatkuvasti ja seuraa tiiviisti ulkoisten uhkien riskitasoa sekä reagoi koordinoidusti tunnistettuihin tietoturvapoikkeamiin niiden tapahtuessa.

Kyberturvallisuusriskien tehokasta torjuntaa kehitetään jatkuvasti koordinoidulla ja täydentävällä kyberturvallisuuskoulutuksella, tietoisuuden lisäämiseen tähtäävillä aloitteilla ja laaja-alaisella viestinnällä. Tämä kattaa kaikki Wärtsilän konsernitoiminnot ja liiketoiminnat.

Wärtsilä on tunnistanut tarpeen torjua toimitusketjuunsa liittyviä kyberturvallisuusriskejä. Yhtiö pyrkii siihen kattavalla ja riskiperusteisella lähestymistavalla, joka lisää mahdollisuuksia tiettyjen toimittajien puolueettomaan arviointiin ja tiivistää viestintää muiden kanssa.

Tunnistaakseen meriteollisuusasiakkaiden yhä lisääntyvät kyberturvallisuusriskit Wärtsilä on kehittänyt yhteistyössä johtavan kyberturvallisuustarjoajan kanssa maailman johtavan merenkulun kyberturvallisuuspäivystyskeskuksen Singaporeen. Palvelu tekee ajatusjohtajuudesta konkretiaa ja asettaa Wärtsilän eturivin toimijoiden joukkoon asiakkaidensa kyberturvallisuusriskien torjunnassa.

Vuonna 2019 Wärtsilä oli mukana perustamassa OTCSA-liittoutumaa (Operational Technology Cyber Security Alliance), jonka tarkoituksena on tarjota tekninen ja organisatorinen kehys turvalliselle operointiteknologialle. Uuden liittoutuman tavoitteena on täyttää vaaralliset aukot operointiteknologian ja teollisten ohjausjärjestelmien turvallisuudessa. Koska kyberrikolliset kohdistavat toimintansa yhä useammin esimerkiksi tehtaiden, voimalaitosten, alusten tai satamien fyysisten laitteiden ohjauksessa käytettävään operointiteknologiaan, jatkuvasti muuttuvaa uhkamaisemaa voidaan parhaiten hallita löytämällä keinoja yhteistyöhön toimittajien, asiakkaiden, muiden kumppaneiden ja jopa kilpailijoiden kanssa.

Yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan liittyvät riskit

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) määrittelee yleiset kehykset Wärtsilän toiminnalle tietosuojan alueella. Wärtsilällä on globaalit tietosuojaselosteet, joissa se kertoo henkilöstölleen, asiakkailleen, toimittajilleen ja muille sidosryhmilleen henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaa toteutetaan konsernitason yksityisyydensuojapolitiikkojen ja -prosessien tuella ja niiden mukaisesti.

GDPR-koulutus on pakollinen kaikille henkilötietoja käsitteleville työntekijöille. Tietyille henkilöstöryhmille, kuten johtoryhmille, tarjotaan myös heidän tarpeisiinsa räätälöityä tietosuojakoulutusta.

Wärtsilä soveltaa yksityisyydensuojaan ja tietosuojaan riskiperusteista lähestymistapaa ja tekee edelleen lisätoimenpiteitä yksityisyydensuojan ja tietosuojan toteutumisen vahvistamiseksi ja riskien torjumiseksi.

Raaka-aineiden hintariski

Öljy

Öljyn hintamuutosten suora vaikutus Wärtsilän tuotantotoimintaan on rajallinen ja liittyy lähinnä kysyntään. Öljyn hinnannousu on maailman talouskasvulle riskitekijä ja lisää toimintakustannuksia etenkin merenkulkualalla. Toisaalta se myös vilkastuttaa öljyn- ja kaasunetsintää ja -tuotantoa sekä maalla että merellä. Öljyn hinnannousu lisää myös investointeja kaasunkuljetusaluksiin, maakaasulla käyviin voimalaitoksiin ja yhä enenevässä määrin myös kaasukäyttöisiin aluksiin. Matalat öljyn hinnat voivat lykätä öljyntuotantomaiden ja -alueiden sekä offshore-alan investointipäätöksiä. Wärtsilä on globaali yhtiö, jolla on toimintaa eri merenkulku- ja voimantuotantosegmenteillä. Öljyn hinnan muutoksilla voi olla näiden segmenttien kysyntään vastakkaisia vaikutuksia. Tilanteen monitahoisuutta lisää myös maakaasun kasvava rooli Wärtsilän liiketoiminnassa.

Metallit

Metallien hinnoilla on epäsuora vaikutus Wärtsilän käyttämien komponenttien hintoihin. Joidenkin avainkomponenttien osalta on tehty pitkäaikaiset hankintasopimukset, jotka tasoittavat raaka-aineiden hintaheilahteluja.

Sähkö

Sähkön hinnalla ei ole olennaista vaikutusta Wärtsilän tuotantokustannuksiin. Energiamarkkinoilla sähkön hinnannousu tukee sähkölaitosasiakkaiden investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin. Alhaisempi sähkön hinta ei suosi teollisuusasiakkaiden investointeja omaan sähköntuotantoon.

Vahinkoriskit

Wärtsilän henkilöstön turvallisuus pyritään takaamaan työterveys- ja turvallisuusjärjestelmillä, matkustamista koskevilla turvallisuusohjeilla sekä kriisitilanteita koskevalla ohjeistuksella. Wärtsilä on vakuuttanut henkilöstönsä asianmukaisesti, ja johtokunta on nostanut työturvallisuuden konsernitason painopisteeksi poissaoloon johtaneiden tapaturmien nollatavoitteen kautta. Tätä tarkoitusta varten on käynnissä erityinen Nolla tapaturmaa ‑projekti, jonka tavoite on sisällytetty yhtiön kestävän kehityksen ohjelmaan. Läheltä piti ‑tilanteiden raportointijärjestelmä WeCare, johon tallennetaan yhtiön työturvallisuutta ja -terveyttä, toiminnan jatkuvuutta ja ympäristöä uhanneet vaaratilanteet, oli maailmanlaajuisesti aktiivisessa käytössä vuonna 2019. Tietojärjestelmä ohjaa poikkeamien syiden selvittämistä ja korjaavien toimenpiteiden järjestelmällistä toteuttamista.

Ympäristövahinkoihin liittyviä riskejä torjutaan ympäristöjärjestelmillä. Wärtsilä ylläpitää kiinteistörekisteriä kaikista yhtiön käytössä olevista kiinteistöistä ja ohjaa niiden ostoa, myyntiä, vuokrausta ja turvallisuutta. Kiinteistöjen ympäristöauditointeihin käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Mikään Wärtsilän isoista toimipaikoista ei sijaitse luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla. Luonnonmullistusten varalta laaditaan omat suunnitelmansa, ja riskejä torjutaan tarvittaessa esimerkiksi sijoittamalla yksiköt tulvariskirajan yläpuolelle tai rakentamalla tulvapatoja. Wärtsilän suurimmissa toimipaikoissa on toteutettu liiketoimintavaikutusten analyysi ja laadittu toiminnan jatkuvuussuunnitelma sekä omaisuus- että keskeytysriskien varalta.

Riskit, joihin ei voida vaikuttaa omin toimenpitein, siirretään mahdollisuuksien mukaan vakuutusyhtiöille. Tavoitteena on, että henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen, mukaan lukien alihankkijoista johtuva toiminnan keskeytyminen, sekä toiminta- ja tuotevastuisiin liittyvät vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Wärtsilällä on oma jälleenvakuutusyhtiö Vulcan Insurance PCC Ltd. Yhtiö vakuuttaa ainoastaan Wärtsilän omia riskejä. Yhtiö sijaitsee vakuutusteknisistä syistä Guernseyn saarella. Vulcan Insurance PCC Ltd:n tulos konsolidoidaan konsernin kirjanpitoon, ja yhtiö maksaa veronsa normaalisti Suomeen.

svg__Millainen_on_liiketoimintamme_vakuutusturva.svg

Rahoitusriskit

Wärtsilän rahoitusriskit on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa liitteessä 33.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?