Avaa/sulje valikko
Open navigation

GRI- ja UNGC-indeksit

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yleiset tiedot

GRI 102: Yleiset tiedot
GRI Standardi Linkit Huomiot UNGC
Organisaatioprofiili      
102-1 Organisaation nimi Strategia   icon-gri-black-dot.png
102-2 Toiminta, brändit, tuotteet ja palvelut Strategia
Wärtsilä Energy Business
Wärtsilä Marine Business
  icon-gri-black-dot.png
102-3 Pääkonttorin sijainti Osakkeet Helsinki, Suomi icon-gri-black-dot.png
102-4 Toimintojen maantieteellinen sijainti Strategia www.wartsila.com icon-gri-black-dot.png
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Osakkeet   icon-gri-black-dot.png
102-6 Markkina-alueet Strategia   icon-gri-black-dot.png
102-7 Organisaation koko Strategia
Osakkeenomistajat
  icon-gri-black-dot.png
102-8 Kuukausipalkkaisten ja muiden työntekijöiden tiedot Sosiaaliset tiedot   icon-gri-black-dot.png
102-9 Toimitusketju Toimitusketjun hallinta   icon-gri-black-dot.png
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja sen toimitusketjussa Sosiaaliset tiedot   icon-gri-black-dot.png
102-11 Varovaisuuden periaate Tuotesuunnittelun periaatteet
Riskit ja riskienhallinta
Tuotanto ja tutkimus & kehitys
  icon-gri-black-dot.png
102-12 Ulkopuolisten toimijoiden aloitteet Sidosryhmäsuhteet    
102-13 Jäsenyydet järjestöissä Sidosryhmäsuhteet    
Strategia      
102-14 Ylimmän päätöksentekijän selvitys Konsernijohtajan katsaus   icon-gri-black-dot.png
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskienhallinta
Strategia
Wärtsilä Energy Business
Wärtsilä Marine Business
Kestävän kehityksen innovaatiot
  icon-gri-black-dot.png
Etiikka ja arvot      
102-16 Arvot, periaatteet, standardit ja käyttäytymisnormit Strategia
Ohjaavat periaatteet
  icon-gri-black-dot.png
102-17 Eettisyyttä koskevat neuvontamekanismit ja huolenaiheet Ohjaavat periaatteet
Määräystenmukaisuus
  icon-gri-black-dot.png
Hallinto      
102-18 Hallintorakenne Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä
Hallitus
  icon-gri-black-dot.png
102-19 Valtuuttaminen Hallinnointi ja ohjausjärjestelmä
Hallitus
  icon-gri-black-dot.png
102-20 Johdon vastuu taloudellisista, ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista aiheista Johtokunta   icon-gri-black-dot.png
102-21 Sidosryhmien kuuleminen taloudellisista, ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista aiheista Varsinainen yhtiökokous
Sisäinen valvonta
  icon-gri-black-dot.png
102-22 Ylimmän hallintoelimen ja sen valiokuntien kokoonpano Hallitus   icon-gri-black-dot.png
102-23 Ylimmän hallintoelimen puheenjohtaja Hallitus   icon-gri-black-dot.png
102-24 Ylimmän hallintoelimen jäsenten ehdolle asettaminen ja valinta Varsinainen yhtiökokous
Hallitus
Nimitysvaliokunta ehdottaa uusia jäseniä hallitukseen. Valiokunta konsultoi suurimpia osakkeenomistajia ja ottaa ehdotuksissaan huomioon hallituksen erityistarpeet, mukaan lukien kestävää kehitystä koskeva osaaminen ja monimuotoisuus. icon-gri-black-dot.png
102-25 Eturistiriidat Hallitus
Sisäpiirihallinto
Osakkeenomistajat
  icon-gri-black-dot.png
102-26 Ylimmän hallintoelimen rooli tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallitus
Sisäinen valvonta
  icon-gri-black-dot.png
102-27 Ylimmän hallintoelimen tietämys Sisäinen valvonta
Johtokunta
  icon-gri-black-dot.png
102-28 Ylimmän hallintoelimen suorituksen arviointi Hallitus Arviointi on yleisluontoinen, mutta siihen sisältyvät tarvittaessa myös kestävää kehitystä koskevat kysymykset. Arviointi vaikuttaa osittain hallituksen jäsenten vaihdoksiin. icon-gri-black-dot.png
102-29 Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tunnistus ja hallinta Hallitus
Riskit ja riskienhallinta
  icon-gri-black-dot.png
102-30 Riskienhallintaprosessien toimivuus Hallitus   icon-gri-black-dot.png
102-31 Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaalisten aiheiden katselmointi Hallitus
Hallituksen valiokunnat
Sisäinen valvonta
9 kokousta vuonna 2019 icon-gri-black-dot.png
102-32 Ylimmän hallintoelimen rooli yritysvastuuraportoinnissa Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-33 Kriittisten epäkohtien kommunikointi Sisäinen valvonta   icon-gri-black-dot.png
102-34 Kriittisten epäkohtien luonne ja kokonaismäärä   Tietoa ei julkisteta. icon-gri-black-dot.png
102-35 Palkitsemisperiaatteet Palkat ja palkitseminen 2019   icon-gri-black-dot.png
102-36 Palkitsemisen määrittelyä koskeva prosessi Hallituksen valiokunnat
Henkilöstöjohtaminen
  icon-gri-black-dot.png
102-37 Sidosryhmien osallistuminen palkitsemiseen Palkat ja palkitseminen 2019   icon-gri-black-dot.png
102-38 Korkeimman vuosipalkkion suhde keskipalkkioon   Tietoa ei julkisteta. icon-gri-black-dot.png
102-39 Korkeimman vuosipalkkion suhteessa keskipalkkioon tapahtunut prosentuaalinen kasvu   Tietoa ei julkisteta. icon-gri-black-dot.png
Sidosryhmävuorovaikutus      
102-40 Luettelo yrityksen sidosryhmistä Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
102-41 Kollektiiviset työehtosopimukset   56 % Wärtsilän työntekijöistä kuului kollektiivisten työehtosopimusten piiriin vuonna 2019. icon-gri-black-dot.png
102-42 Sidosryhmien tunnistus ja valinta Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
102-43 Lähestymistapa sidosryhmävuorovaikutukseen Sidosryhmäsuhteet
Asiakastyytyväisyys
  icon-gri-black-dot.png
102-44 Keskeiset sidosryhmien esiin tuomat aiheet ja epäkohdat Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png
Raportointikäytännöt      
102-45 Konsernin laskentaraja Olennaisuusarviointi    
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden rajojen määrittely Olennaisuusarviointi    
102-47 Luettelo olennaisista aiheista Olennaisuusarviointi    
102-48 Tietojen oikaisut Olennaisuusarviointi    
102-49 Muutokset raportoinnissa Olennaisuusarviointi    
102-50 Raportointijakso Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-51 Edellisen raportin julkistamisajankohta Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-53 Yhteystiedot Raportointiprofiili   icon-gri-black-dot.png
102-54 Raportointia GRI:n standardien mukaisesti koskevat lausunnot Olennaisuusarviointi   icon-gri-black-dot.png
102-56 Ulkoinen varmennus Riippumaton varmennusraportti   icon-gri-black-dot.png
       
GRI 103: Johtamistapa
GRI Standardi Linkit Huomiot UNGC
103-1 Olennaisen aiheen ja sen laskentarajan selitys Olennaisuusarviointi   icon-gri-black-dot.png
103-2 Johtamistapa ja sen osat Kestävä kehitys Wärtsilässä

 

icon-gri-black-dot.png
103-3 Johtamistavan arviointi Kestävä kehitys Wärtsilässä
Tavoitteet
Kestävän kehityksen lukuja
Riskit ja riskienhallinta
  icon-gri-black-dot.png

 

Aihekohtaiset standardit

GRI 200 Taloudelliset standardit -sarja
GRI Standardi Linkit Poisto UNGC Olennaisten teemojen tiedot
GRI 201: Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudellinen vastuu     icon-gri-black-dot.png
201-2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet Taloudellinen vastuu
Riskit ja riskien hallinta
    icon-gri-black-dot.png
201-3 Etuuspohjaiset eläkesitoumukset ja muut eläkejärjestelmät Taloudellinen vastuu     icon-gri-black-dot.png
201-4 Valtiolta saadut avustukset Taloudellinen vastuu     icon-gri-black-dot.png
GRI 202: Markkina-asema
202-1 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde sukupuolittain Markkina-asema Vain yleinen johtamistavan kuvaus raportoidaan. icon-gri-black-dot.png  
202-2 Paikallisyhteisöstä palkatun ylemmän johdon prosenttiosuus Markkina-asema   icon-gri-black-dot.png  
GRI 205: Lahjonnan ja lahjusten torjunta
205-1 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneet toiminnot Riskit ja riskienhallinta Riskienhallintaprosessit kattavat 100% toiminnoistamme.    
205-2 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus Vastuullinen liiketoiminta      
205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Määräystenmukaisuus      
GRI 206: Kilpailun rajoitukset
206-1 Kilpailunvastaiseen toimintaan, kartelleihin ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Määräystenmukaisuus      
 
       
GRI 300 Ympäristöstandardit -sarja
GRI Standardi Linkit Poisto UNGC Olennaisten teemojen tiedot
GRI 303: Materiaalit
301-1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan Materiaalit   icon-gri-black-dot.png  
301-2 Kierrätettyjen materiaalien käyttö Materiaalit Kierrätettyjen metallien osuus vaihtelee välillä 20–95% riippuen toimitusketjuun kuuluvien metallinkierrätysyritysten käyttämästä uunista ja valimosta. Yritysten suuren määrän vuoksi tarkkaa prosenttilukua on mahdoton antaa. icon-gri-black-dot.png  
GRI 201: Energia
302-1 Organisaation oma energian kulutus Energia   icon-gri-black-dot.png  
302-3 Energiaintensiteetti Energia   icon-gri-black-dot.png  
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Energia   icon-gri-black-dot.png  
GRI 303: Vesi
303-1 Kokonaisvedenotto lähteittäin Vesi   icon-gri-black-dot.png    
303-2 Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus Vesi      
303-3 Kierrätetty ja uudelleenkäytetty vesi Vesi      
GRI 305: Päästöt
305-1 Scope 1 ‑kasvihuonekaasupäästöt Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-2 Scope 2 ‑kasvihuonekaasupäästöt Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-3 Scope 3 ‑kasvihuonekaasupäästöt Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-6 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Päästöt Ei sovellettavissa; Wärtsilä ei valmista, tuo eikä vie otsonikatoa aiheuttavia aineita. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-7 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 306: Jätevedet ja jätteet
306-1 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png  
306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti  Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png  
306-3 Merkittävät vuodot Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png  
GRI 307: Ympäristömääräysten noudattaminen    
307-1 Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättäminen Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
       
GRI 400 Sosiaaliset standardit -sarja
GRI Standardi Linkit Poisto UNGC Olennaisten teemojen tiedot
GRI 401: Työllistäminen
401-1 Uusi palkattu henkilöstö ja henkilöstön vaihtuvuus Työllistäminen   icon-gri-black-dot.png  
401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määrä- tai osa-aikaiselle henkilöstölle Työllistäminen
     
GRI 402: Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettavat vähimmäisirtisanomisajat Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet   icon-gri-black-dot.png  
GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työntekijöiden edustus henkilöstön ja johdon yhteisissä virallisissa työsuojelutoimikunnissa Työterveys- ja turvallisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset Työterveys- ja turvallisuus Tapaturmataajuutta (ei poissaoloa aiheuttaneet tapaturmat) ja ammattitautitaajuutta ei raportoida alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna. Ne selvitetään ja analysoidaan vuonna 2020. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-3 Työperäisille sairauksille altistavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät Työterveys- ja turvallisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-4 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusaiheet Vastuullinen liiketoiminta Joissakin tapauksissa työehtosopimuksiin sisällytetään myös työterveys- ja turvallisuusasioita. Yksityiskohtaista luetteloa aiheista ei katsota merkitykselliseksi tiedoksi. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 404: Koulutus
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Koulutus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
404-2 Työntekijöiden osaamisen kehittämisohjelmat ja siirtymävaiheen tukiohjelmat Koulutus Uudelleenjärjestelytilanteissa voidaan tarjota erityyppistä koulutusta, mutta toimenpiteet yksilöidään kuitenkin tapauskohtaisesti.   icon-gri-black-dot.png
404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Koulutus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 405: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Työllistäminen
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
  icon-gri-black-dot.png  
GRI 406: Syrjintäkielto     icon-gri-black-dot.png  
406-1 Syrjintätapaukset ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png  
GRI 415: Poliittinen vaikuttaminen     icon-gri-black-dot.png  
415-1 Poliittiset avustukset Määräystenmukaisuus   icon-gri-black-dot.png  
GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
416-2 Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvät poikkeamat Määräystenmukaisuus      
GRI 417: Markkinointiviestintä ja tiedot
417-2 Tuotteiden ja palvelujen tietoihin liittyvät poikkeamat Määräystenmukaisuus        
417-3 Markkinointiviestintään liittyvät poikkeamat Määräystenmukaisuus      
GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät vahvistetut valitukset Määräystenmukaisuus        
GRI 419: Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun vaatimusten noudattaminen
419-1 Sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen Määräystenmukaisuus        

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?