Avaa/sulje valikko
Open navigation

Sidosryhmäsuhteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Sidosryhmäsuhteidemme aktiivinen hoitaminen on tärkeää liiketoimintamme kehityksen sekä tietojen vaihdon, kestävien suhteiden rakentamisen ja kestävän yhteiskunnan kehittämisen kannalta.

Konsernitasolla olemme määritelleet merkittävimmiksi sidosryhmiksemme asiakkaamme, omistajamme, alihankkijamme, henkilöstömme ja laajasti ottaen koko yhteiskunnan. Wärtsilän tytäryhtiöt määrittelevät itse merkittävimmät sidosryhmänsä. Niihin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi yleensä mm. tuotantolaitosten naapurusto, oppilaitokset ja viranomaiset. Perusteet sidosryhmäsuhteiden hoitoon annetaan Wärtsilän toimintaperiaatteissa ja sitä täydentävissä politiikoissa.

wartsilan_sidosryhmien_keskeiset_odotukset_ja_tavoitteet.svg

Sidosryhmävuorovaikutus

Wärtsilä hoitaa suhteitaan sidosryhmiinsä monin tavoin tavoitteenaan edistää ja ylläpitää aktiivista ja avointa vuoropuhelua ja löytää innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja.

Wärtsilä järjestää eri puolilla maailmaa asiakaspäiviä sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille. Näissä tapahtumissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta ja keskustellaan nykyisistä ja tulevista tarpeista ja haasteista. Asiakaspäivien lisäksi Marine Solutions ja Energy Solutions ovat mukana järjestäjinä tai osallistujina sadoissa kansainvälisissä tai kansallisissa seminaareissa, näyttelyissä, konferensseissa tai muissa alan tapahtumissa eri puolilla maailmaa. Tapahtumiin osallistuu nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita sekä muita sidosryhmiä, mm. sijoittajia, konsultteja, alihankkijoita, opiskelijoita ja muita alasta kiinnostuneita.

Tärkeitä keinoja keskeisten teollisuustoimijoiden ja tutkimuslaitosten avoimen keskusteluyhteyden ja yhteistyön edistämiseksi ovat pitkäjänteiset tutkimusohjelmat ja kumppanuudet. Wärtsilä on käynnistänyt tutkimuskumppanuuksia ja osallistunut niiden valmisteluun ja toteutukseen niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Vuonna 2019 julkistetut kumppanuudet esitellään osiossa Kestävän kehityksen innovaatiot.

Työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutus on Wärtsilässä hyvin monimuotoista. Aktiivista ja osallistavaa henkilöstödialogia tukevia menettelyjä ja prosesseja selostetaan tarkemmin osiossa Henkilöstöjohtaminen.

​Wärtsilä pitää myös yllä aktiivista ja avointa keskusteluyhteyttä paikallisten ja kansainvälisellä tasolla toimivien viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tiedon jakaminen, asiantuntija-avun tarjoaminen ja viranomaisten tukeminen säännösten laadun parantamiseksi. Wärtsilä osallistuu julkisiin konsultaatioihin yhtiölle olennaisissa asioissa.

 

Sidosryhmä

Vuorovaikutuskanavat

Arviointityökalut (toistuvuus)

Asiakkaat 

 

 • Säännölliset tapaamiset
 • Yhteiset projektit
 • Työpajat, tapahtumat ja seminaarit
 • Kohdistettu viestintä
 • Konsernin verkkosivusto, sosiaalisen median kanavat
 • Konferenssit ja näyttelyt
 • Asiakaspalautejärjestelmä 
 • Asiakastyytyväisyystutkimukset (jatkuva)
 • Laatututkimukset (jatkuva)

Henkilöstö 

 

 • Johdon ja työntekijöiden välinen avoin, jatkuva vuoropuhelu sisäisissä tapahtumissa, viestintäkanavissa ja päivittäisessä vuorovaikutuksessa
 • Vuosittaiset kehityskeskustelut
 • Perehdytyskeskustelut ja jatkuva palaute
 • Henkilöstötilaisuudet
 • Sisäiset viestintäkanavat
 • Koulutustapahtumat
 • Kansalliset yt-toimikunnat ja Eurooppa-toimikunta
 • Työsuojelutoimikunnat
 • Yhteistoiminnallinen innovointialusta Spark
 • Määräystenmukaisuusraportointi
 • Jatkuvan parantamisen ehdotukset ja aloitteet
 • MyVoice-työtyytyväisyyskysely (vuosittain)
 • Pulse-kyselyt (tarvittaessa,
  1–4 krt/vuodessa) 

Omistajat, sijoittajat 

 

 • Johdon tapaamiset sijoittajien, rahoittajien ja analyytikoiden kanssa
 • Varsinaiset yhtiökokoukset
 • Pääomamarkkinapäivät
 • Roadshow-tapahtumat
 • Pörssi- ja lehdistötiedotteet
 • Vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset
 • Konsernin verkkosivusto, sidosryhmälehdet ja -uutiskirjeet
 • Sijoittajaviestintätutkimukset (vuosittain)
 • Kestävän kehityksen tutkimukset ja indeksit (vuosittain)

 Tavarantoimittajat 

 

 • Säännöllinen toimittajavuoropuhelu heidän suorituskyvystään
 • Toimittajaportaali eTool
 • Tuki toimittajien kehitykselle
 • Toimittajapäivät
 • Toimittaja-arvioinnit ja
  -auditoinnit (jatkuva)

Yhteiskunta

 

 • Viranomaisyhteistyö esim. ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuskysymyksissä
 • Tapaamiset päätöksentekijöiden kanssa
 • Kannanotot ja konsultaatiot
 • Avointen ovien päivät
 • Kestävän kehityksen raportit
 • Paikallistason viestintä
 • Sponsorointi
 • Konsernin verkkosivusto, uutiskirjeet, sosiaalinen media
 • Sidosryhmäpalaute (jatkuva)
 • Yrityskuvatutkimukset (vuosittain) 

Järjestöt

 

 • Säännöllinen yhteydenpito toimiala- ja teollisuusjärjestöjen ja toimielinten kanssa
 • Osallistuminen hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn
 • Tapaamiset, seminaarit, konferenssit ja muut tapahtumat
 • Jäsenyyksien sisäinen arviointi (jatkuva)

Yliopistot 

 

 • Tutkimus- ja kehitys- sekä opiskelijaprojektit
 • Keskustelut yliopistojen johdon kanssa
 • Opinnäytetyöt ja työharjoittelupaikat
 • Tapahtumat, seminaarit, luennot
 • Suosituimmat työnantajat
  -tutkimukset (vuosittain)
 • Palaute opiskelija- ja tutkimusprojekteista (jatkuva)

Media

 

 • Tiedotustilaisuudet
 • Vierailut ja tutustumiskäynnit tehtailla ja referenssikohteissa
 • Pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet ja ammattilehdistötiedotteet
 • Johdon ja asiantuntijoiden haastattelut
 • Vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset
 • Sidosryhmälehdet, uutiskirjeet, sosiaalinen media
 • Taloustoimittajien tutkimukset (vuosittain)
 • Medianäkyvyys ja share of voice -raportit (neljännesvuosittain)

 

Wärtsilä järjestöissä

Wärtsilä on mukana toiminnassa ja jäsenenä organisaatioissa, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoimintastrategioiden ja markkinoiden kannalta. Osallistumme useiden kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen toimintaan päivittäisen työmme, hallitus- ja työryhmätoiminnan sekä tapaamisten, seminaarien ja konferenssien kautta.

Wärtsilän uusia jäsenyyksiä vuoden aikana ovat mm. Power to X Allianz (Saksa) ja Euroopan komission European Ports Forum.

Wärtsilän kannalta tärkeimmät järjestöt ja Wärtsilän osallistumisen luonne näissä järjestöissä vuoden 2019 lopussa esitetään alla olevassa taulukossa.

Sidosryhmä

Järjestö

Toiminnan luonne

Etujärjestöt

 • Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)
 • Keskuskauppakamari
 • ICC Finland
 • Kansainvälinen kauppakamari (ICC)
 • Teknologiateollisuus ry

Hallitusjäsenyys tai työryhmätyöskentely: EK, ICC Finland, Teknologiateollisuus

Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen: Keskuskauppakamari, ICC

Toimialajärjestöt

 • American Public Power Association (APPA)
 • Association of Singapore Marine Industries (ASMI)
 • Brazilian Institute of Oil and Gas (IBP)
 • Brazilian Thermoelectric Generators Association (ABRAGET)
 • Caribbean Utilities Association (CARILEC)
 • Cogen Europe
 • Cruise Line International Association (CLIA)
 • Engine Manufacturers Association (EMA)
 • European Association of Engine Manufacturers (Euromot)
 • European Engine Power Plants Association (EUGINE)
 • Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA)
 • Interferry
 • International Council on Combustion Engines (CIMAC)
 • SEA\LNG
 • Power to X Alliance
 • Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF)
 • U.S. Energy Storage Association (ESA)
 • Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
 • WaterBorne TP

Hallitusjäsenyys tai työryhmätyöskentely: CARILEC, CIMAC, Cogen Europe, EMA, Euromot, EUGINE, SEA\LNG, VDMA, WaterBorne TP

Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen: ABRAGET, APPA, ASMI, CLIA, EGCSA, ESA, IBP, Interferry, Power to X Alliance, SGMF

Standardisoimisjärjestöt

 • Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO)
 • Suomen Standardisoimisliitto (SFS)

Toimintaan osallistuminen

Kansainväliset järjestöt ja EU-järjestöt

 • Digital Transportation Logistics Forum (DTLF)
 • European Ports Forum (EPF)
 • European Sustainable Shipping Forum (ESSF)
 • YK:n Global Compact -aloitteen pohjoismainen verkosto (GCNN)
 • Global Industry Alliance (GIA)
 • Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)

Toimintaan osallistuminen kansallisten valtuuskuntien ja muiden organisaatioiden kautta: IMO

Toimintaan osallistuminen: DTLF, EPF, ESSF, GCNN, GIA

Muut

 • Climate Leadership Coalition (CLC)
 • European Energy Forum (EEF)
 • Yritysvastuuverkosto (FIBS)

Hallitusjäsenyys: CLC

Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen: FIBS, EEF

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?