Avaa/sulje valikko
Open navigation

Toimitusketjun hallinta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on merkittävä rooli Wärtsilän toimitusprosesseissa. Pyrimme tiiviisiin ja erinomaisiin suhteisiin tärkeimpien toimittajiemme kanssa, niin että kumpikin osapuoli ymmärtää ja noudattaa tiukkoja vaatimuksiamme niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen.

Taloudellisen hyödyn lisäksi toimiva kumppanuus tukee tiedon jakamista, rakentaa innovatiivista toimintaympäristöä ja integroi strategiset toimittajat entistä vahvemmin Wärtsilän arvoketjuun. Suurin osa noin 27.000 aktiivisesta alihankkijastamme toimii Euroopassa, jossa ovat myös isoimmat tuotantoyksikkömme.

Wärtsilän vaatimukset tavaroiden ja palveluiden toimittajille

Wärtsilä on määritellyt vakioprosessit, joiden mukaan yhtiö valitsee toimittajat, arvioi toimittajille asettamiensa vaatimusten täyttymistä ja kehittää toimitussuhdetta. Tarjoamme toimittajillemme yhteistyökumppanuutta, joka vahvistaa kummankin osapuolen kilpailukykyä avoimen ja jatkuvan vuorovaikutuksen kautta. Kumppanuusajattelu pätee myös tutkimus- ja kehitystyöhömme, jossa teemme usein yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja keskeisten toimittajiemme kanssa.

Olemme asettaneet toimittajillemme selkeitä lainsäädännön noudattamiseen, ympäristönäkökohtiin, laatuun, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia.

Yleisten ja tuotekohtaisten odotusten lisäksi olemme asettaneet toimittajillemme myös selkeitä lainsäädännön noudattamiseen, ympäristönäkökohtiin, laatuun, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia. Hyväksytyn toimittajan aseman saavuttaminen edellyttää myös näiden vaatimusten noudattamista. Vaatimukset sisältyvät myös vakiotoimitussopimuksiin. Seuraamme vaatimusten noudattamista erilaisten suorituskykymittareiden ja auditointien avulla.

Toimittajavaatimusten noudattamisen varmentaminen

Toimittajia arvioidaan ja toimittajasuhteita hallitaan toimittajien hallintajärjestelmän avulla. Potentiaalisten uusien toimittajien kohdalla tarjonta, riskitaso ja Wärtsilän toimittajavaatimusten noudattaminen arvioidaan perusarvioinneilla ennen yhteistyön aloittamista. Riskien perusarvioinnissa otetaan huomioon sekä toimittajakohtaiset että maakohtaiset riskit. Arviointi uusitaan määrävälein myös vanhojen toimittajien kohdalla. Wärtsilän hankintojen hallintatiimi analysoi toimittajan itsensä suorittaman perusarvioinnin ja päättää sen perusteella, tarvitaanko arviointiprosessissa jatkotoimenpiteitä. Alhaisen riskin toimittajat voidaan hyväksyä Wärtsilän kumppaneiksi perusarvion perusteella.

Kohtalaisen ja korkean riskin toimittajien, ja etenkin potentiaalisten toimittajien ja tietyn tuotteen tai palvelun uusien toimittajien, kohdalla suoritetaan tarkka arviointi. Tarkan arvioinnin tarkoitus on täydentää riskien perusarviointia, arvioida toimittajat kyvykkyydet ja kapasiteetti ja kerätä lisätietoa toimittajasta. Jos toimittajan riskitaso katsotaan tarkan arvion perusteella hyväksyttäväksi ja tämän palveluille on liiketoiminnallinen tarve, toimittaja voidaan hyväksyä.

Erityisen kriittisten uusien ja vanhojen toimittajien kohdalla, joihin liittyy johtamisjärjestelmän, tarjonnan laajuuden ja maantieteellisen sijainnin vuoksi kohonnut riski, pätevä pääauditoija suorittaa auditoinnin paikan päällä yhteistyössä Wärtsilän hankintojen hallintatiimin ja muiden asianmukaisten sidosryhmien kanssa. Riippumatonta auditoijaa voidaan käyttää tietyillä huolta aiheuttavilla alueilla, kuten ihmisoikeudet tai kyberturvallisuus. Jos vaatimusten täyttämisessä havaitaan puutteita, sovitaan korjaavista toimenpiteistä, jotka on toteutettava ennen kuin auditointi voidaan hyväksyä.

Wärtsilä arvioi ja päivittää toimittajien hallintajärjestelmäänsä säännöllisesti tarpeen mukaan. Vuonna 2019 otimme käyttöön riskilähtöisen toimittajien arviointi- ja hallintajärjestelmän myös vanhojen toimittajien kohdalla. Järjestelmä otettiin käyttöön uusien toimittajien kohdalla jo vuonna 2018.

Toimittaja-arviointien kattavuus vuonna 2019

Toimittajat luokitellaan toimittaja-arviointien yhteydessä Wärtsilän toimittajavaatimusten perusteella. Luokittelussa hyödynnetään monenlaisia tietolähteitä, esimerkiksi perustasoisia ja tarkkoja arviointeja, toimittajien kanssa käytyjä keskusteluja ja suoritettuja auditointeja. Arvioinnin perusteella toimittaja voidaan hyväksyä, hyväksyä huomautuksin tai hylätä. Arviointi tarkistetaan säännöllisesti samoin kuin toteutettujen auditointien tulokset.

Vuoden 2019 loppuun mennessä Wärtsilä oli arvioinut 712 maailmanlaajuista suoraa toimittajaa (yht. 1.255:sta), mikä vastaa 96% vastaavista hankinnoista (vuoden tavoite oli 96%). Paikallisten hankintojen osalta arvioinnin kattavuus oli 69% (tavoite 80%) ja epäsuorien hankintojen osalta 76% (tavoite 70%). Vuonna 2019 Wärtsilä hylkäsi 40 toimittajaa, koska ne eivät täyttäneet yhtiön tuotekohtaisia vaatimuksia tai lakien ja määräysten noudattamiseen, laatuun tai kestävään kehitykseen liittyviä vaatimuksia. Näistä toimittajista yhdeksän toteutti korjaavia toimenpiteitä, jotka johtivat arvion parantumiseen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?