Avaa/sulje valikko
Open navigation

Tuotesuunnittelun periaatteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä pyrkii kehittämään asiakkailleen ympäristömyötäisiä, luotettavia ja turvallisia tuotteita. Tuemme asiakkaidemme toimintaa läpi tuotteidemme käyttöiän tarjoamalla niiden koko elinkaaren kattavia huolto-, kunnostus- ja jälkiasennuspalveluita. Moottoreiden ja komponenttien kunnostaminen pidentää tuotteiden luotettavaa käyttöikää. Modernisointi parantaa käytössä olevien laitosten suorituskykyä ja auttaa asiakkaita vastaamaan tuleviin, entistä tiukempiin viranomaisvaatimuksiin.

Seuraamme aktiivisesti ympäristölainsäädäntöä koskevia aloitteita ja muutoksia voidaksemme valmistautua yhtiön toimintaa vaikuttaviin määräyksiin. Keskitymme tuotekehityksessämme kestävän kehityksen tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka vastaavat muuttuvan toimintaympäristön kehittyviin vaatimuksiin.

Määräysten täyttäminen

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja Maailmanpankin alainen Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC määrittelevät suurimman osan Wärtsilän tuotteita ja ratkaisuja koskevista kansainvälisistä ympäristöperiaatteista ja vaatimuksista. Alueellisella tai kansallisella tasolla Wärtsilän tuotteita koskevat myös YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ja Euroopan unionin (EU) periaatteet ja säännökset sekä muut päästöstandardit esimerkiksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Japanissa ja Intiassa.

IMO vastaa meriliikenteen turvallisuutta sekä meren saastumisen ja alusten päästöjen hallintaa koskevien standardien laadinnasta. IMO sääntelee typpioksidipäästöjä ja polttoaineen rikkipitoisuutta sekä painolastiveden käsittelyä ja sitä koskevia rajoituksia. Wärtsilän moottorit on suunniteltu EU:n konedirektiivin, IMOn SOLAS-yleissopimuksen ja muiden keskeisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Wärtsilän propulsiotuotteet on suunniteltu SOLASin sekä keskeisten luokituslaitosten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Ennen markkinoille tuontia uusille tuotteille hankitaan tyyppihyväksyntä luokituslaitoksilta. Wärtsilän laivasuunnittelussa noudatetaan luokituslaitosten ja lippuvaltioiden sääntöjä. Näin varmistetaan, että asiakkaille suunnitellut tuotteet ovat turvallisia ja säädösten mukaisia. Asiakkaalle ennen aluksen rakentamisen aloittamista toimitettaville piirustuksille ja laskelmille on hankittava luokituslaitoksen hyväksyntä.

IFC laatii yleisiä sekä toimialakohtaisia ohjeita hyvistä kansainvälisistä toimialakäytännöistä (GIIP), kuten lämpövoimalaitosten ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeet (EHS), joita pidetään nykyisin isojen voimalaitosprojektien vähimmäisvaatimuksina ympäristövaikutusten osalta. Jos projektin isäntämaan määräykset poikkeavat EHS-ohjeiden tasoista ja toimenpiteistä, projektissa sitovina pidetään tiukempia vaatimuksia. EHS-ohjeita ja IFC:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardeja noudattamista arvioidaan Equator Principles -periaatteiden riskienhallintatyökalun kautta useimmissa kansainvälisten rahoituslaitosten kehittyvillä markkinoilla rahoittamissa projekteissa. EU:n teollisuuspäästöjä koskevassa direktiivissä (IED) ja keskikokoisten polttolaitosten direktiivissä (MCPD) määritellään suurten ja keskikokoisten polttolaitosten keskeisimmät päästövaatimukset koko Euroopan unionin alueella. EU-jäsenmaat saavat tarvittaessa asettaa muita ja/tai tiukempia päästörajoituksia, koskien esimerkiksi ilmanlaatua.

Elinkaariajattelu

Wärtsilän tuotteiden käyttöikä on pitkä. Siksi tuotteidemme kokonaisympäristövaikutusten ymmärtämisen kannalta on olennaista määrittää tuotteiden koko elinkaaren aikaiset vaikutukset. Hallitsemme tuotteidemme elinkaarta tuotesuunnittelulla, huolellisella toimittajien valinnalla, valmistusmenetelmillä, kuljetusten optimoinnilla sekä käytönaikaisella huollolla ja korjauksilla.

Tuotteidemme mukana toimitetaan asianmukaiset käyttöoppaat, jotka sisältävät muun muassa tuotteiden perustiedot ja kattavat käyttöohjeet. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös koulutusta ja neuvontaa varmistaaksemme tuotteidemme ja järjestelmiemme mahdollisimman tehokkaan, turvallisen ja ympäristön kannalta optimaalisen käytön. Tarjoamme myös huoltosopimuksia ja tuotteita, jotka auttavat asiakkaita optimoimaan toimintansa, ja tuemme asiakkaita aktiivisesti oikeiden ratkaisujen valinnassa heti projektin alkuvaiheessa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?