Avaa/sulje valikko
Open navigation

Työterveys ja -turvallisuus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Turvallisuus on Wärtsilän keskeisimpiä arvoja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sekä omille että yhteistyökumppaneidemme työntekijöille turvallisen ja terveellisen työympäristön. Turvallisuuden painottaminen näkyy tavoitteessamme torjua tapaturmat kokonaan noudattamalla tiukkoja työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia ja toteuttamalla toimintalähtöisiä turvallisuusohjelmia ja -käytäntöjä.

Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

Wärtsilän työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön toimintaperiaatteissa, laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Wärtsilän tytäryhtiöiltä vaaditaan sekä QEHS-politiikan että EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmien keskeisiä painopisteitä ovat toiminnan lainmukaisuus, työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja minimointi, henkilöstön koulutus, tehokkaat terveys- ja turvallisuusohjelmat ja -ohjeet, sattuneiden poikkeamien kirjaaminen ja selvittäminen sekä työterveys- ja työturvallisuustason jatkuva parantaminen. Vuoden 2019 lopussa 55:llä Wärtsilä-yhtiöllä oli sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmät kattavat noin 82% Wärtsilän henkilöstöstä.

Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia. Niitä kehitetään yleensä yhtiöiden johdon ja henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Tällä hetkellä kaikista Wärtsilän yhtiöistä 85%:lla on työsuojelutoimikunta.

Työsuojelun toteutumista mitataan tunnusluvuin, joita ovat esimerkiksi tapaturmien määrä, sairauspoissaolojen määrä, tapaturmataajuus sekä raportoitujen läheltä piti- ja vaaratilannehavaintojen määrä. Wärtsilä on asettanut konsernitason tavoitteeksi tapaturmien nollatason. Tavoite osoittaa yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista turvallisuuskulttuurin lujittamiseen ja edellyttää toimenpiteitä kaikilta Wärtsilän yhtiöiltä ja työntekijöiltä. Turvallisuusasioita seurataan yhtiöissä kuukausittain, ja tulokset käsitellään johtokunnassa.

Turvallisuustoimenpiteet vuonna 2019

Wärtsilän johtokunta käynnisti vuoden 2019 alussa Xcel Safety 2021 -ohjelman ja asetti haastavan tavoitteen vähentää tapaturmataajuutta 50 prosentilla vuoden 2021 loppuun mennessä. Turvallisuusohjelman tärkeimpiä toimenpiteitä ovat toimintalähtöisten turvallisuudenhallintakäytäntöjen käyttöönotto sekä Wärtsilän turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusverkoston vahvistaminen. Yksi vuoden 2019 käytännön toimenpiteistä oli Champions in Safety -koulutusohjelma työntekijöiden henkilökohtaisen riskitietoisuuden lisäämiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi käytännön toimenpitein. Koulutusohjelmaan osallistui 3.900 työntekijää, ja koulutus jatkuu vuonna 2020. Wärtsilä toteutti myös koko konsernin laajuisen tutkimuksen turvallisuuskulttuurista vuonna 2019. Tavoitteena oli synnyttää keskustelua tiimeissä ja käynnistää toimenpiteiden suunnittelu eri organisaatiotasoilla.

war2019-animated-safety-graph-FI_00000.gif

Wärtsilä järjesti 14.3.2019 neljättä kertaa maailmanlaajuisen turvallisuuspäivän Wärtsilän toimipaikoissa eri puolilla maailmaa. Turvallisuuspäivän tavoitteena oli vahvistaa Wärtsilän turvallisuussääntöjen noudattamista ja vahvistaa henkilöstön rohkeutta puuttua sääntöjen vastaiseen toimintaan. 

Käyttöönotettu toimenpide

Kuvaus

Tapaturmataajuuden seuranta ja tavoitteet

Turvallisuustasoa tarkastellaan kuukausittain johtokunnassa, ja tavoitteet asetetaan vuosittain.

OSHAS 18001 ‑johtamisjärjestelmät

Yhtiön liiketoimintaorganisaatiot sertifioivat QEHS-järjestelmänsä OHSAS 18001 ‑standardin mukaisesti.

Turvallisuusyhteenvedot

Turvallisuusyhteenvetoihin kirjataan esiintyneistä tapaturmista ja läheltä piti ‑tilanteista saatuja oppeja. Yhteenvetojen jakelu ulottuu koko organisaatioon.

Nolla tapaturmaa ‑koulutus

Globaaliin koulutukseen kuuluu verkkokurssi (4 h) ja käytännön työpaja (4 h).

Johdon turvallisuuskierrokset

Johtamistyökalu turvallisuusaiheisten keskustelujen käymiseksi työntekijöiden kanssa.

Globaali turvallisuuspäivä

Wärtsilän koko verkoston kattava vuosittainen turvallisuustapahtuma. Teema vaihtuu vuosittain.

Oikeus keskeyttää vaarallinen työ

Wärtsilän QEHS-politiikan mukaan kaikilla on oikeus keskeyttää työ vaarallisissa tilanteissa.

Leader in Safety, Leader in business

Kaikille linjaesimiehille ja suoraan etulinjan toimintoihin vaikuttaville työntekijöille suunnattu yksipäiväinen turvallisuuskoulutus.

Xcel Safety 2021

Xcel Safety 2021 -ohjelman haastavana tavoitteena on vähentää tapaturmataajuutta 50 prosentilla vuoden 2021 loppuun mennessä. Ohjelmassa on uusia elementtejä, kuten toimintalähtöinen turvallisuusjohtaminen, myönteistä turvallisuuskulttuuria tukevat toimenpiteet ja turvallisuusverkoston vahvistaminen.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?